Recent Submissions

 • Redukce korozních vrstev na mosazi pomocí vodíkového plazmatu 

  Řádková, Lucie
  Tato diplomová práce se zabývá působením nízkotlakého nízkoteplotního vodíkového plazmatu na uměle vytvořené korozní vrstvy mosazi. Plazmochemické ošetření kovových artefaktů je poměrně nový způsob, kterým je možné odstranit ...
 • Analýza rizik vybraných nebezpečných chemických látek 

  Obadalová, Kristýna
  Pro diplomovou práci byla zpracována rozsáhlá literární rešerše jak z domácích, tak zahraničních zdrojů. Základem pro naplnění cílů v oblasti prevence závažných havárií je analýza a hodnocení rizik. V práci je uveden vývoj ...
 • Obsah rutinu ve vybraných odrůdách bezu černého 

  Píšťková, Magdalena
  Náplní diplomové práce bylo stanovení obsahu rutinu ve větvičkách a listech devatenácti odrůd bezu černého (Sambucus nigra L.) kapalinovou chromatografií. Dále bylo provedeno měření rutinu v jeho významných zdrojích, routě ...
 • Plazmochemická depozice tenkých fluorocarbonových vrstev 

  Veverková, Radka
  Depozice tenkých vrstev je jednou z nejrozšířenějších aplikací pro změnu povrchových vlastností nejrůznějších materiálů. Tato diplomová práce se zabývá diagnostikou tenkých vrstev, které vznikly technikou PECVD. Pro depozici ...
 • Stanovení rtuti v rybách a v rybích produktech 

  Kroupová, Kateřina
  Teoretická část diplomové práce se zabývá výskytem různých chemických forem rtuti v životním prostředí a popisuje analytické techniky používané ke stanovení rtuti v biologických materiálech. V praktické části byla stanovena ...
 • Optimalizace výroby vybrané léčivé substance 

  Fránek, Jan
  Mgr. Jan Fránek 2011: Optimalizace výroby vybrané léčivé substance Diplomová práce zpracovává optimalizaci výroby fingolimodu pomocí hydrogenace. Při optimalizaci výroby dochází k redukci benzylické hydroxyskupiny a ...
 • Plazmochemická depozice vrstev z plynné fáze 

  Žák, Luboš
  Diplomová práce se v teoretické části zaměřuje na rešerši současného stavu poznání v oblasti plazmatu, plazmové polymerace a charakterizace tenkých vrstev mikroskopickými a spektroskopickými technikami. Experimentální část ...
 • Kompatibilizace směsí termoplastů s PLA 

  Petruš, Josef
  Diplomová práce se zabývá přípravou polymerní směsi polymeru A s polymerem B. Dosavadní znalosti o vzniku a termodynamice polymerních směsí a úloze kompatibilizátoru podává teoretická část. Procesem fyzikální kompatibilizace ...
 • Možnosti využití Ramanovy spektrometrie jednotkami Hasičského záchranného sboru. 

  Mičánková, Helena
  Práce je zaměřena na využití mobilního Ramanova spektrometru Ahura First Defender jednotkami Hasičského záchranného sboru.Cílem práce v teoretické části je popsat vznik a princip Ramanovy spektrometrie a teoretické možnosti ...
 • Necílený screening organických polutantů ve vodách a sedimentech 

  Hamalčíková, Veronika
  Tato diplomová práce se zabývá studiem zatížení okolí skládky komunálních odpadů Hrádek u Pacova a čistírny odpadních vod Brno - Modřice s využitím optimalizovaného postupu necíleného screeningu organických polutantů ve ...
 • Reakce HDPE v tavenině iniciované peroxidy 

  Hampapa, Břetislav
  Diplomová práce se zabývá modifikací HDPE síťováním. Dostupné literární údaje vztahující se k této problematice jsou přehledně shrnuty v teoretické části. Modifikace vybraného typu HDPE kopolymeru se prováděla v hnětacím ...
 • Vývoj probiotického doplňku stravy 

  Krahulcová, Aneta
  Diplomová práce pojednává o problematice probiotických mikroorganismů aplikovaných prostřednictvím doplňků stravy. Pozitivní efekt na zdraví jedince je znám již delší dobu, vyplývají však na povrch i spekulace o možných ...
 • Vliv způsobu pěstování vinné révy na populaci kvasinek 

  Jiříková, Ivana
  V této diplomové práci byl sledován vliv ekologického způsobu pěstování vinné révy na populaci vinných kvasinek. Vinné kvasinky byly izolovány z odrůdy Rulandské modré a pro jejich identifikaci byla využita molekulárně ...
 • Bezpečná silniční přeprava vybraných nebezpečných chemických látek 

  Ullmannová, Silvie
  Téma diplomové práce je Bezpečná silniční přeprava vybraných nebezpečných chemických látek po silnici. Diplomová práce čerpala z domácích a zahraničních zdrojů za posledních deset let. Práce je zaměřena na legislativu v ...
 • Systém jakosti a jeho aplikace v environmentální analýze 

  Holoubek, Vladimír
  Diplomová práce je teoretického charakteru. V první části práce je zpracována příručka jakosti pro fiktivní, malou laboratoř zabývající se environmentální analýzou a odběrem vzorků půdy. Příručka je zpracovaná podle normy ...
 • Stanovení těžkých kovů v půdách a sedimentech v oblasti Revúce 

  Kováč, Lukáš
  Táto diplomová práca je zameraná na posúdenie miery kontaminácie pôdy a sedimentu rizikovými kovmi v oblasti Jelšava, v ktorej je hlavným znečisťovateľom životného prostredia magnetizový závod. Odber vzoriek pôd a sedimentov ...
 • Stanovení tenzidů v hasebních prostředcích 

  Janebová, Bibiana
  Pěnidla se dnes používají jako základní hasicí látka při požárech hořlavých kapalin (především uhlovodíků), při požárech dopravních prostředků, úniku chemických látek, ekologických nehodách a s rozvojem průmyslu jejich ...
 • Metody stanovení radiologických dopadů v potravních řetězcích 

  Tesař, Jakub
  Diplomova´ pra´ce poda´va´ uceleny´ přehled o metoda´ch stanovení radiologicky´ch dopadů v potravních řetězcích. Popisuje stanovení radionuklidů v potravina´ch za obvykle´ radiační situace a za mimořádne´ radiační situace. ...
 • Vliv nanočástic na rychlost izotermické krystalizace isotaktického polypropylénu 

  Miškolci, Michal
  Tato diplomová práce se zabývá studiem izotermické krystalizace nanokompozitního materiálu na bázi izotaktického polypropylenu (iPP) a nanosiliky v závislosti na objemovém množství, typu siliky a teplotě krystalizace. Jako ...
 • Výskyt těžkých kovů v okolí pozemní komunikace Rudná 

  Chovanec, Petr
  Tato diplomová práce je zaměřena na zhodnocení výskytu rizikových kovů v půdě v okolí pozemní komunikace Rudná v Ostravě. Podél této komunikace bylo vytyčeno 17 odběrových míst, ze kterých byla odebrána půda ve třech ...

View more