Now showing items 1-20 of 96

 • Optimalizace hliněných stavebních prvků 

  Melichar, Jindřich
  Hliněné materiály jsou v současné době jedním z nejrozšířenějších stavebních materiálů na světě. Kromě snadné dostupnosti a zpracovatelnosti mají hliněné stavební materiály i funkci tepelně akumulační. Tato diplomová práce ...
 • Hemoglobin-mediated oxidation of marine liposomes 

  Škrabalová, Lada
  Cílem této práce bylo studium mechanismu oxidace lipidů katalyzované hovězím methemoglobinem a zhodnocení účinků různých experimentálních podmínek a antioxidantů (EDTA, askorbová kyselina, kávová kyselina, a-tokoferol, ...
 • Mikrostanovení kobaltu metodami molekulové a atomové absorpční spektrometrie 

  Charuza, Martin
  Tato diplomová práce je zaměřena na mikrostanovení kobaltu UV-VIS spektrofotometrií organickými činidly a porovnání s atomovou absorpční spektrometrií. V první části jsou podrobně popsány vlastnosti, výskyt a význam kobaltu ...
 • Vybrané bioinženýrské charakteristiky bakterií mléčného kvašení 

  Šťásková, Lucie
  Tato diplomová práce se zabývá růstem biomasy a produkcí vybraného metabolitu-kyseliny mléčné termofilní bakterií Bacillus coagulans. Výsledný vybraný metabolit byl stanoven pomocí metody HPLC. Kultivace tohoto rodu byly ...
 • Mikroreologie ve studiu biopolymerníchh koloidů 

  Hnyluchová, Zuzana
  Byla zavedena a prověřena nová metoda pro měření viskoelastických materiálů zvaná mikroreologie. Pro určení správnosti měření byly porovnány výsledky pro tři řady vzorků získané pomocí jednočásticové mikroreologie, DLS ...
 • Tepelná stabilita/degradace vysokoviskózních dentálních pryskyřic 

  Bystřický, Zdeněk
  Tato diplomová práce se zabývala vlivem dlouhodobého tepelného zatížení na stabilitu vysokoviskózních pryskyřic používaných jako matrice dentálních kompozitních materiálů. Zkoumán byl také průběh polymerace v závislosti ...
 • Nemrznoucí teplonosné kapaliny na bázi polyolů 

  Solný, Tomáš
  Tato diplomová práce se zabývá zhodnocením změn vlastností používaného nemrznoucího teplonosného média na bázi polyolů v reálném solárním termickém systému a návrhem nového teplonosného média na bázi 1,3 polyolů. Důraz je ...
 • Reologické vlastnosti biodegradabilních termocitlivých kopolymerů 

  Chamradová, Ivana
  Hlavním cílem předložené diplomové práce byla příprava, charakterizace a reologická studie "inteligentních" injektovatelných hydrogelů, které jsou biodegradovatelné, biokompatibilní a s řízenou životností sestávajících se ...
 • Využití flowcytometrie pro multiplexové analýzy v klinické biochemii 

  Babušíková, Lucie
  Diplomová práce pojednává o technice flow cytometrie pro multiplexové analýzy a jejím využitím ve spojení s imunochemickými metodami. V rámci této práce byla provedena klinická studie, která se zabývá sekundární prevencí ...
 • Metody hodnocení účinku polutantů na fotografie 

  Brablc, Tomáš
  Tato diplomová práce se zabývá vlivem ozónu na barevné fotografie zhotovené inkoustovým tiskem. V práci jsou shrnuty základní principy inkoustového tisku, složení inkoustů a negativní faktory působící na kvalitu výtisků. ...
 • Bioaktivní peptidy - nadějná složka kosmetických produktů. 

  Jatzová, Katarína
  Stárnutie je prirodzenou súčasťou životného cyklu každého človeka, počas ktorého dochádza v organizme ku mnohým zmenám. Jedným z hlavných pilierov kozmetického priemyslu je vývoj aktívnych zlúčenín bojujúcich s príznakmi ...
 • Korozní odolnost povrchových úprav polysiloxanovými nátěrovými systémy 

  Kulhanová, Veronika
  Vlivem atmosférického a chemického prostředí dochází u kovových výrobků obvykle k jejich koroznímu znehodnocování. Tato diplomová práce se zabývá způsobem ochrany kovů před korozí, především polysiloxanovými povlaky v ...
 • Ekotoxicita vybraných musk sloučenin 

  Cvikýřová, Zuzana
  Prostředky každodenní potřeby, kterými jsou zejména kosmetické přípravky a prostředky osobní péče, mohou značnou měrou ovlivňovat životní prostředí. V poslední době jsou z hlediska ochrany životního prostředí často zmiňovány ...
 • Nízkomolekulární materiály pro organickou elektroniku a fotoniku 

  Češka, Matěj
  Tato diplomová práce je zaměřena na studium organických materiálů využitelných v oblasti elektroniky a fotoniky, přičemž pozornost byla věnována nízkomolekulárním látkám. Součástí práce je teoretická část, která obsahuje ...
 • Korozní degradace hořčíkových slitin v SBF roztocích 

  Ročňáková, Ivana
  Hořčíkové slitiny jsou v současnosti, z důvodu kombinace dobrých mechanickým vlastností a nízké hustotě hořčíku, používány v mnoha odvětvích lidské činnosti, hlavně v leteckém a automobilovém průmyslu. V poslední době je ...
 • Vliv malých domácích spotřebičů na ekonomiku solárních systémů 

  Kučerová, Simona
  Diplomová práce se zabývá problematikou vlivu malých domácích spotřebičů na ekonomiku solárních systémů. Teoretická část práce je zaměřená na solární systémy a popisuje možnosti propojení těchto soustav s malými domácími ...
 • Využití odpadního papíru na mikrobiální produkci celuláz 

  Peterek, Miroslav
  Studium možnosti využití odpadního papíru na mikrobiální produkci celulas bylo prováděno za pomoci kultivace Aspergillus niger na zdroji uhlíku, kterým byl odpadní kancelářský papír a karton, zvlhčený bezuhlíkatým médiem, ...
 • Časově rozlišená fluorescence systémů polymer-tenzid 

  Mondek, Jakub
  V diplomové práci byla studována časově-rozlišená fluorescence v systému polymer tenzid. Nejdříve byla studována agregační čísla vybraného kationtového (cetyltrimethylamonium bromid), aniontového (dodecylsíran sodný) a ...
 • Identifikace bakterií druhu Lactobacillus acidophilus v probiotických výrobcích 

  Sznapková, Veronika
  Probiotické bakterie mléčného kvašení (BMK) jsou významnou součastí především fermentovaných mléčných výrobků, farmaceutických preparátů a doplňků stravy. V současné době se k rychlé a přesné identifikaci bakterií využívají ...
 • Vinylové předpolymery - metody přípravy a využití 

  Černý, Miroslav
  Teoretická část práce se zaměřuje na blokovou radikálovou polymeraci styrenu, methyl methakrylátu, vinyltoluenu a paramethylstyrenu. Shrnuje současné informace o kinetice a možnostech provedení blokové polymerace. ...