Recent Submissions

 • Směrovací protokol OLSR pro MANET sítě v simulačním prostředí OPNET Modeler 

  Hošek, Petr
  První část práce se zaměřuje obecně na problematiku směrování v počítačových sítích. Popisuje význam směrování, základní prvky, algoritmy a protokoly. Dále popisuje tzv. MANET (Mobile Ad-hoc Network) sítě, kde jsou rozebrány ...
 • Adaptivní filtrace EKG signálů 

  Nejezchleba, Zdeněk
  Cílem práce bylo vyzkoušet metody potlačování 50 Hz brumu adaptivní filtrací. Při použití obecného adaptivního schématu a schématu pro potlačení deterministického brumu. V práci je teoretické odvození adaptivního algoritmu ...
 • Využití Inventor Studia při modelování výrobních postupů elektrických strojů 

  Jeřábek, Ladislav
  V této práci je popsán podrobný manuál, jak se dají vytvářet animace pomocí dvou metod. A to pomocí 1. metody pomocí prezentace rozpadu vazeb nebo 2. pomocí aplikace Inventor Studio. Dále je zde popsán princip funkce ...
 • Posouzení vlivu jednotlivých druhů OZE na elektrizační soustavu 

  Zmeškal, Pavel
  Tato práce se zabývá uplatněním jednotlivých druhů OZE v podmínkách České republiky a jejich využitím v lokalitách nacházejících se na našem území. Následně dodávaný výkon z OZE v čase a jeho vliv na spolehlivost dodávky ...
 • Analogový univerzální oscilátor s transadmitančními zesilovači 

  Kus, Václav
  Úkolem této diplomové práce je navrhnout analogový univerzální oscilátor s transadmitančními zesilovači. Pro studování chaotického chování dynamických systémů mohou být použity systémy třídy C. Jako vhodná cesta k modelování ...
 • Vyhodnocení proudění plynu ve scintilačním detektoru při různých profilech a rozměrech otvorů v clonkách tvaru síťky 

  Truhlář, Michal
  Předkládaná práce se zabývá problematikou proudění plynu ve scintilačním detektoru elektronového mikroskopu. Práce nastiňuje funkci elektronového mikroskopu, složení, rozdělení a vývoj mikroskopů od nejstarších až po ...
 • Kladná elektroda na bázi MnOx pro PEMFC 

  Šmídek, Miroslav
  Předkládaná bakalářská práce uvádí do problematiky vodíkových palivových článků a zaměřuje se na nízkoteplotní palivové články s polymerním elektrolytem (PEMFC). Základním zaměřením práce je studium vlastností katalyzátorů ...
 • Hodnocení kvality osvětlení s využitím moderních softwarových prostředků 

  Fazekas, Tibor
  Diplomová práce se zabývá hodnocením kvality osvětlení, s vyuţitím nejmodernějších softwarových prostředků pouţívaných v současné době. První část práce popisuje osvětlení vnitřního prostředí, základní poţadavky vkládané ...
 • Zjišťování příznaků z obrazových dat 

  Uher, Václav
  Zpracování obrazu je jednou z oblastí analýzy signálů. Tato práce se zabývá zjišťováním příznaků z obrazových dat a jejich implementací pomocí programovacího jazyku Java. Hlavní přínos práce spočívá ve vytvoření extraktorů ...
 • Metody pro zpracování segmentovaných obrazů 

  Štěrba, Radek
  Tato práce se zabývá reprezentací segmentovaných obrazů pomocí grafů. Také jsou zde popsány různé segmentační techniky, které se používají při zpracování obrazové informace. Matematika je v dnešní době stále více zapotřebí. ...
 • Aplikace pro správu serverů 

  Smahel, Petr
  Tato práce se zabývá problematikou správy počítačových serverů. První, teoretická část popisuje architekturu klient-server, operační systém GNU/Linux a nástroje pro správu serverů. Druhá část práce se věnuje návrhu vlastní ...
 • Panel uživatelského rozhraní s dotykovým grafickým LCD 

  Plass, Petr
  Diplomová práce se zabývá realizací Panelu uživatelského rozhraní primárně určeného pro monitorování a zobrazování veličin elektrického pohonu experimentálního letounu Marabu. Panel je však možno použít v mnoha jiných ...
 • Návrh a implementace knihovny pro číslicové zpracování signálů na platformě Android 

  Janovský, Martin
  Tato diplomová práce řeší problém návrhu a implementace knihovny pro zpracování signálů pod platformou Android. Rozebírá problematiku vlastního vývoje aplikací pod tento systém. Částečně diskutuje, zda je pod touto platformou ...
 • Postranní kanály u Smart Card 

  Pospíšil, Karel
  Diplomová práce se zaměřuje na čipové karty a popisuje známé typy útoků, které vyuţívají postranních kanálů. Čipová karta spadá do skupiny nejmladších a nejchytřejších karet. Ve svém těle, které je nejčastěji vyrobeno z ...
 • Ovládání elektronických systémů přes webové rozhraní 

  Dufek, Ladislav
  Předkládaná diplomová práce se zabývá návrhem a realizací systému pro ovládání elektronických zařízení. Nejprve je stanovena koncepce celého systému a proveden rozbor možných hardwarových platforem. Na základě tohoto rozboru ...
 • Dekonvoluce hemodynamické odezvy z dat fMRI 

  Bartoň, Marek
  Tato práce pojednává o variabilitě HRF, která může mít v určitých případech zásadní vliv na výsledky detekce neuronální aktivace pomocí fMRI. Jsou popsány tři metody – kumulace, regresní dekonvoluce a metoda bikonjugovaných ...
 • Generátor sítě konečných prvků 

  Ščišľak, Tomáš
  V úvodu práce jsou popsány základní kroky metody konečných prvků. Dále se zde pojednává o základních vlastnostech metod triangulace. Pozornost je zaměřena především na Delaunay a Greedy triangulaci. Greedy triangulace je ...
 • Termomechanická spolehlivost pájeného připojení elektronických modulů s LTCC 

  Krajíček, Michal
  Tato práce se zabývá spojováním DPS s mikroelektronickými a elektronickými moduly a navazuje na bakalářskou práci MODERNÍ METODY MONTÁŽE MIKROELEKTRONICKÝCH MODULŮ. Obsahuje výčet základních organických a anorganických ...
 • Ustálený chod a zkratové poměry v síti 110 kV E.ON napájené z rozvodny 110 kV Čebín v roce 2011 

  Chrástek, Radim
  Cílem této práce je navrhnout provoz tzv. můstkového zapojení v distribuční soustavě 110 kV v uzlové oblasti Čebín. Hlavním úkolem je kontrola splnění tolerancí napětí v rozvodnách 110 kV, kontrola zatížení transformátorů ...
 • Kmitočtové syntezátory 

  Lapčík, Josef
  Diplomová práce se zabývá rozborem a dělením frekvenčních syntezátorů a návrhem syntezátorů DDS a PLL. Jsou rozebrány základní typy syntezátorů a odlišnosti mezi způsoby jejich činnosti. V části návrhu jsou v práci podrobně ...

View more