Recent Submissions

 • Regulátor otáček pro střídavé motory 

  Zdařil, Tomáš
  Cílem této práce bylo navrhnout a vytvořit regulátor otáček pro jednosměrné řízení bezkomutátorových střídavých motorů (BLDC) používaných v leteckém modelářství. Funkce regulátoru je založena na principu použití metody ...
 • Zabezpečovací systém pro rodinný dům 

  Sohr, Martin
  Práce se zaobírá kompletním teoretickým návrhem bezpečnostního sytému pro rodinný dům od výběrů technologií, zabezpečovacích principů a výběru prvků, teoretický návrh jejich umístění až po praktickou realizaci. V této práci ...
 • Měření EMG a posouzení vlivu zátěže 

  Szöllösi, Tomáš
  Táto diplomová práca je zameraná na posúdenie vplyvu fyzickej záťaže na elektrickú aktivitu svalov. Sú tu rozobrané základné princípy a pojmy z oblasti elektrickej aktivity svalov. Autor navrhol protokol merania a následne ...
 • Optimalizace bezpečnostních algoritmů pro smartkarty 

  Bartoňová, Veronika
  V diplomové práci se zabývám optimalizací výpočtů bezpečnostních algoritmů, které jsou dále implementovány na smartkarty. Pro návrh urychlení výpočtů vycházím ze znalosti modulární aritmetiky, která je základem pro mnohá ...
 • Evoluční algoritmy 

  Bortel, Martin
  Práce se zabývá principy a základními vlastnostmi Evolučních a Genetických algoritmů. Jsou zde rozebrány operátory mutace, křížení a selekce a možnosti ukončení algoritmu. Uvedeny jsou příklady využití evolučních a genetických ...
 • Měření vodivosti kapalin 

  Mašláň, Stanislav
  První část práce je teoretická a představuje úvod do problematiky konduktometrie. Jsou zde popsány základní pojmy z této oblasti, dále kontaktní a bezkontaktní metody měření konduktivity kapalin, uplatňující se parazitní ...
 • Laboratorní přípravek pro měření otáček 

  Zikmund, Jiří
  V práci je rozebírána tématika měření otáček a jednotlivé typy snímačů otáček. Je proveden návrh přípravku pro demonstraci principu snímačů. Dále je navrženo zadání úkolů pro kurz BMFV, jsou provedena měření na tomto ...
 • Monitorovací přijímač pro VKV letecké pásmo 

  Sobotka, Martin
  Cílem této práce je navržení zapojení monitorovacího přijímače pro letecké pásmo a jeho praktická realizace. Přijímač je ovládán z PC pomocí sběrnice USB, po které je zároveň přenášen digitalizovaný audiosignál. Celé ...
 • Modulární síťové zařízení pro měření a ovládání 

  Lízner, Miroslav
  Tato diplomová práce se zabývá embeded zařízením se síťovým rozhraním. Cílem této práce je navrhnout zařízení pro čtení hodnot a stavů vstupů a ovládání výstupů. Praktická část pojedn ává o návrhu a realizaci na platformě ...
 • Měření rychlosti vozidla 

  Vořechovský, Karel
  Měření rychlosti vozidla pomocí Dopplerova efektu
 • Regulace teploty v bioreactoru 

  Pospíchal, Zbyněk
  Tato práce se zabývá možnostmi zlepšení kvality regulace teploty v bioreactoru. Byl vytvořen model systému. Klasický PI regulátor není schopen splnit podmínky regulace. Na základě analýzy systému byl zvolen jako nejvhodnější ...
 • Počítačové modelování a analýza dielektrických spekter 

  Frybert, Jan
  The aim of this project is to get to know the matters of complex permittivity, and create a program environment for graphical demonstration of the course of each element of complex permittivity in time, and its simulation. ...
 • Vývojové prostředí pro generování client/server databázových aplikací 

  Lempera, Milan
  Diplomová práce se zabývá návrhem vývojového prostředí pro generování client/server databázových aplikací. Definuje architekturu a vlastnosti správné databázové aplikace a navrhuje vhodné koncepty pro unifikaci systémových ...
 • Srovnání vlivu tvaru konvergentní a Lavalovy dýzy v clonkách detektoru na výsledný tlak na dráze sekundárních elektronů pomocí systému CAE 

  Vyroubal, Petr
  Předložená diplomová práce se zabývá srovnáním vlivu tvarů konvergentní a Lavalovy dýzy v clonkách detektoru sekundárních elektronů na výsledný tlak a proudění plynu sekundárních elektronů v detektoru pro environmentální ...
 • Segmentačních techniky zpracování obrazu 

  Bajgar, Aleš
  Je několik metod pro segmentaci obrazu. Vhodnou volbou metody, dle vstupního obrazu a předpokládaných výsledků, se dá dosáhnout poměrně dobrých výsledků. Při segmentaci se využívá nejen jedna metoda, ale většinou více ...
 • Komunikační technologi ZigBee v automatizaci budov 

  Liška, Radovan
  Dôsledkom napredovania vedy a techniky dochádza i k zlepšovaniu bezdrôtových technológií. Využitie bezdrôtových sietí založených na technológií ZigBee, ktoré sú už v dnešnej podobe schopné samostatného fungovania, poskytovania ...
 • Ekonomická efektivnost projektu větrné elektrárny 

  Vániš, Jiří
  Následující text se věnuje problematice větrných elektráren. Uvádí základní rozdělení větrných motorů podle principu jejich funkce a vhodnosti jejich použití pro výrobu elektrické energie. Uvádí parametry, které musí ...
 • Segmentace mluvčích s využitím statistických metod klasifikace 

  Adamský, Aleš
  V práci sú podrobne vysvetlené a rozobraté pojmy reč a prozódia, ktoré predstavujú teoretické východiská pre segmentáciu hovoriacich. Rovnako je opísaný multimediálny anotačný nástroj Elan, použitý pre značkovanie databázy. ...
 • Návrh, výstavba a měření optických přístupových sítí 

  Ambrož, Jan
  Práce se zabývá možnostmi realizace optických přístupových sítí. V práci jsou představena optická připojení FTTx včetně jejich specifikací a rozdílů. V dokumentu je velká část věnována pasivní a aktivním optickým sítím. ...
 • Simulátor provozu stanic s kmitočtovým skákáním a vyhýbáním se kolizí 

  Akkizová, Dinara
  Cílem diplomové práce je seznámit se a prostudovat problematiku systému s kmitočtovým skákáním a vyhýbáním se kolizí (systém FH/CA). Dále je v práci navrhnut počítačový program pro simulaci provozu rádiového systému FHCA, ...

View more