Recent Submissions

 • Měření vodivosti kapalin 

  Mašláň, Stanislav
  První část práce je teoretická a představuje úvod do problematiky konduktometrie. Jsou zde popsány základní pojmy z této oblasti, dále kontaktní a bezkontaktní metody měření konduktivity kapalin, uplatňující se parazitní ...
 • Laboratorní přípravek pro měření otáček 

  Zikmund, Jiří
  V práci je rozebírána tématika měření otáček a jednotlivé typy snímačů otáček. Je proveden návrh přípravku pro demonstraci principu snímačů. Dále je navrženo zadání úkolů pro kurz BMFV, jsou provedena měření na tomto ...
 • Monitorovací přijímač pro VKV letecké pásmo 

  Sobotka, Martin
  Cílem této práce je navržení zapojení monitorovacího přijímače pro letecké pásmo a jeho praktická realizace. Přijímač je ovládán z PC pomocí sběrnice USB, po které je zároveň přenášen digitalizovaný audiosignál. Celé ...
 • Modulární síťové zařízení pro měření a ovládání 

  Lízner, Miroslav
  Tato diplomová práce se zabývá embeded zařízením se síťovým rozhraním. Cílem této práce je navrhnout zařízení pro čtení hodnot a stavů vstupů a ovládání výstupů. Praktická část pojedn ává o návrhu a realizaci na platformě ...
 • Měření rychlosti vozidla 

  Vořechovský, Karel
  Měření rychlosti vozidla pomocí Dopplerova efektu
 • Regulace teploty v bioreactoru 

  Pospíchal, Zbyněk
  Tato práce se zabývá možnostmi zlepšení kvality regulace teploty v bioreactoru. Byl vytvořen model systému. Klasický PI regulátor není schopen splnit podmínky regulace. Na základě analýzy systému byl zvolen jako nejvhodnější ...
 • Počítačové modelování a analýza dielektrických spekter 

  Frybert, Jan
  The aim of this project is to get to know the matters of complex permittivity, and create a program environment for graphical demonstration of the course of each element of complex permittivity in time, and its simulation. ...
 • Vývojové prostředí pro generování client/server databázových aplikací 

  Lempera, Milan
  Diplomová práce se zabývá návrhem vývojového prostředí pro generování client/server databázových aplikací. Definuje architekturu a vlastnosti správné databázové aplikace a navrhuje vhodné koncepty pro unifikaci systémových ...
 • Segmentačních techniky zpracování obrazu 

  Bajgar, Aleš
  Je několik metod pro segmentaci obrazu. Vhodnou volbou metody, dle vstupního obrazu a předpokládaných výsledků, se dá dosáhnout poměrně dobrých výsledků. Při segmentaci se využívá nejen jedna metoda, ale většinou více ...
 • Segmentace mluvčích s využitím statistických metod klasifikace 

  Adamský, Aleš
  V práci sú podrobne vysvetlené a rozobraté pojmy reč a prozódia, ktoré predstavujú teoretické východiská pre segmentáciu hovoriacich. Rovnako je opísaný multimediálny anotačný nástroj Elan, použitý pre značkovanie databázy. ...
 • Monitorovací systém mobilních jednotek 

  Ševčík, Pavel
  Tato práce se zabývá zpracováním obrazu v reálném čase, jeho předzpracováním, segmentací a klasifikací. Na základě klasifikace je určeno natočení a pozice objektů. Cílem práce je vytvořit modulární aplikaci, která budu ...
 • Komunikační technologi ZigBee v automatizaci budov 

  Liška, Radovan
  Dôsledkom napredovania vedy a techniky dochádza i k zlepšovaniu bezdrôtových technológií. Využitie bezdrôtových sietí založených na technológií ZigBee, ktoré sú už v dnešnej podobe schopné samostatného fungovania, poskytovania ...
 • Návrh, výstavba a měření optických přístupových sítí 

  Ambrož, Jan
  Práce se zabývá možnostmi realizace optických přístupových sítí. V práci jsou představena optická připojení FTTx včetně jejich specifikací a rozdílů. V dokumentu je velká část věnována pasivní a aktivním optickým sítím. ...
 • Simulátor provozu stanic s kmitočtovým skákáním a vyhýbáním se kolizí 

  Akkizová, Dinara
  Cílem diplomové práce je seznámit se a prostudovat problematiku systému s kmitočtovým skákáním a vyhýbáním se kolizí (systém FH/CA). Dále je v práci navrhnut počítačový program pro simulaci provozu rádiového systému FHCA, ...
 • Ekonomická efektivnost projektu větrné elektrárny 

  Vániš, Jiří
  Následující text se věnuje problematice větrných elektráren. Uvádí základní rozdělení větrných motorů podle principu jejich funkce a vhodnosti jejich použití pro výrobu elektrické energie. Uvádí parametry, které musí ...
 • Srovnání vlivu tvaru konvergentní a Lavalovy dýzy v clonkách detektoru na výsledný tlak na dráze sekundárních elektronů pomocí systému CAE 

  Vyroubal, Petr
  Předložená diplomová práce se zabývá srovnáním vlivu tvarů konvergentní a Lavalovy dýzy v clonkách detektoru sekundárních elektronů na výsledný tlak a proudění plynu sekundárních elektronů v detektoru pro environmentální ...
 • Studium vlastností katalyzátoru na bázi MnOx metodou EQCM 

  Šubarda, Jiří
  Palivové články musí fungovat a být využívány k účelům k nimž byly navrženy, za dosažení jejich požadovaných vlastností. K dosažení těchto požadavků je tedy zapotřebí užít vhodný katalyzátor o specifických vlastnostech a ...
 • Studium vlastností katalyzátoru na bázi MnOx s využitím RRDE 

  Podal, Pavel
  Diplomová práce se zabývá kvalifikací katalytických materiálů kladné elektrody nízkoteplotních palivových článků. Teoretická část se zaměřuje na fyzikální a chemické vlastnosti nízkoteplotních palivových článků. Jsou zde ...
 • FM vysílač APRS telemetrických dat v pásmu 435 MHz 

  Klíma, Martin
  FM vysílač APRS telemetrických dat je zařízení schopné sbírat telemetrická data z prostředí, ve kterém se nachází, a prostřednictvím radiového kanálu je vyslat uživateli. Je schopno tvořit datové rámce, které umožní ...
 • Modifikace vlastností kladné elektrody na bázi MnOx pro AFC pomocí dopantů 

  Kamrla, David
  Tato diplomová práce se zabývá problematikou nízkonákladových alkalických palivových článků, konkrétně elektrodami s alternativními katalyzátory MnOx + dopant. Tento projekt navazuje na bakalářskou práci [1] i výsledky ...

View more