Now showing items 1-20 of 553

 • Generování transientního signálu pro účely testování ochran a indikátorů poruch 

  Bažata, Petr
  V práci je navržen postup k vytvoření modelu a následně simulován chod reálné sítě s použitím kompenzačních prvků k minimalizaci vzniklých poruch. Práce je rozdělena do dvou tematických okruhů – první teoretický se zabývá ...
 • Zpracování experimentálních dat v reálném čase 

  Veselý, Petr
  Tato diplomová práce je věnována doplnění nyní používaného programového vybavení při experimentálním měření signálů z izolovaných zvířecích srdcí o blok zajišťující předzpracování měřených signálů. Měřenými signály jsou ...
 • Mikroprocesorem řízené měření a regulace teploty 

  Vožda, Michal
  Tato práce se zabývá návrhem termostatu pro stabilizaci teploty fyziologického roztoku při experimentálním měření na Langendorffově aparátu. Jsou zde popsány základní senzory pro měření teploty a jejich zapojení v obvodu. ...
 • Ultrazvukový drtič konkrementů 

  Straka, Petr
  Tato diplomová práce je zaměřena na metody drcení ledvinových konkrementů a systémový návrh ultrazvukového drtiče konkrementů s kontinuální vlnou pro kmitočet 27 kHz a intenzitu ultrazvuku maximálně do 10 W/cm2. Cílem je ...
 • Lícování snímků sítnice pomocí metody fázové korelace 

  Šikula, Viktor
  Tato diplomová práce se zabývá lícováním snímků sítnice pomocí metody fázové korelace. Jsou zde popsány vlastnosti obrazů sítnice a způsob jejich snímání. V práci je vysvětlen postup pro zjištění měřítka, rotace a posunu ...
 • Vzájemná podobnost sekvencí aminokyselin různých organismů 

  Vysoudil, Ladislav
  Cílem této práce je pokusit se prostudovat a popsat práci se sekvencemi proteinů různých organismů a to především přiřazení sekvencí a vyhodnocení podobnosti sekvencí. Na začátku práce se zabýváme biochemií proteinů, jejich ...
 • Filtrace signálů EKG s využitím vlnkové transformace 

  Šugra, Marián
  V tejto diplomovej práci sa zaoberáme filtráciou EKG signálu pre potlačenie rušivých zložiek sieťového kmitočtu. V teoretickej časti je popísaná elektrokardiografia, rušenie signálov EKG a princíp jednotlivých typov ...
 • Automatické měřicí pracoviště U-I charakteristik solárních článků 

  Kaderka, Tomasz
  Cílem teoretické části práce je nastínit možnosti přeměny sluneční energie, seznámit se s problematikou a historii fotovoltaiky a popsat fotovoltaickou přeměnu energie. Dále pak popsat princip měření VA charakteristik ...
 • Gelové polymerní elektrolyty pro superkondenzátory 

  Bláha, Vladimír
  Tato diplomová práce pojednává o superkondenzátorech a gelových polymerních elektrolytech. V praktické části se zabývá přípravou vzorků polymerních gelových elektrolytů s příměsí alkalických solí, měřením jejich elektrické ...
 • Distribuční soustava Kypru - realizovatelnost obnovitelných zdrojů a přenos energie 

  Šimonová, Lucie
  Ještě před několika desítkami let si jen málo lidí dokázalo představit, že se fotovoltaické, solárně termální nebo jiné elektrárny založené na obnovitelných zdrojích, stanou skutečností. Dnes se lidé z celého světa naopak ...
 • Optimalizace ultrazvukového procesu kontaktování mikrospojů 

  Gregor, Pavel
  Práce shrnuje základní poznatky z oblasti Wirebonding – metoda kontaktování mikrodrátkem. Popisuje nejen metody kontaktování, ale také podrobně studuje jednotlivé vlivy na výsledný tvar, pevnost a spolehlivost kontaktovaných ...
 • Výzkum spolehlivosti bezolovnatých pájených spojů 

  Pelc, Miroslav
  Předložená práce se zabývá výzkumem spolehlivosti pájených spojů. Shrnuje nejzákladnější poznatky z oblasti bezolovnatých pájecích slitin, procesu pájení a testování pájeného spoje. V práci je proveden výběr nejvýznamnějších ...
 • Aplikace síťového připojení měřicích přístrojů v technické diagnostice 

  Gőtz, Lukáš
  Předložená práce pojednává o možnostech využití síťového připojení přístrojů v měřicí technice od společnosti Agilent. Předmětem práce je teoretický popis jednotlivých způsobů připojení měřicích přístrojů do počítačové ...
 • Vliv LiOH na parametry alkalických akumulátorů 

  Prchal, Jiří
  Předmětem diplomové práce je zkoumání vlivu LiOH jako přídavku do elektrolytu na Ni-Cd akumulátory. V teoretické části jsou rozebrány vlastnosti Ni-Cd akumulátorů s důrazem na strukturální změny NiOH2 a NiOOH při cyklování. ...
 • Implementace umělé neuronové sítě do obvodu FPGA 

  Čermák, Justin
  Tato diplomová práce popisuje postup návrhu efektivně pracujícího obvodu umělé neuronové sítě v obvodu FPGA řady Virtex-5 s maximálním využitím možnosti paralelizace. Teoretická část obsahuje základní informace o umělých ...
 • Webové rozhraní pro on-line správu laboratorních úloh 

  Belko, Jakub
  Předložená práce popisuje aktuální trendy a e-learningové metody využívající Internet v pedagogickém procesu na českých a zahraničních univerzitách. Hlavním cílem je vytvoření webového rozhraní pro on-line správu laboratorních ...
 • Automatická optická inspekce 

  Holík, Milan
  Tato diplomová se zabývá návrhem a realizací elektromechanického pozičního systému pro automatickou optickou inspekci DPS větších rozměrů a vlastní optickou inspekcí. Problematika je rozčleněna do několika hlavních oblastí ...
 • Testovaní organických vodikových senzorů 

  Petrová, Lenka
  Práce je zaměřena na problematiku bezpečnostních vodíkových senzorů. Základní principy a teorie vodíkových senzorů je rozebrána v první části práce. Je navržena metodologie testování organických vodíkových senzorů vyvinutých ...
 • Diagnostika perspektivních elektroizolačních kapalin 

  Spohner, Milan
  Předložená práce se zabývá klasifikací a diagnostikou elektroizolačních kapalin. Dále jsou v teorii popsány matematické a fyzikální principy těchto kapalin. Proběhla analýza současného stavu v oblasti výzkumu a trendů v ...
 • Nekonvenční aplikace hybridních integrovaných obvodů 

  Klíma, Martin
  Práce se zabývá oblastí nekonvenčních aplikací tlustovrstvé technologie, především problematikou snímání teploty s pomocí termodynamické senzoriky. Je zde shrnuta teorie termodynamických senzorů a je navržen a realizován ...