Now showing items 1-20 of 551

 • Modul pro sledování mobilních objektů 

  Famfulík, Lukáš
  Cílem diplomové práce je provést inovaci jednotky NCL07 firmy NAM system a.s.. Výsledná jednotka by měla mít lepší parametry a menší rozměry. Měla by být srovnatelná funkcemi i rozměry s obdobnými přístroji na trhu. V ...
 • Výzkum spolehlivosti bezolovnatých pájených spojů 

  Pelc, Miroslav
  Předložená práce se zabývá výzkumem spolehlivosti pájených spojů. Shrnuje nejzákladnější poznatky z oblasti bezolovnatých pájecích slitin, procesu pájení a testování pájeného spoje. V práci je proveden výběr nejvýznamnějších ...
 • Testování podpory kvalitativních požadavků služeb v experimentální datové síti 

  Fogl, Miroslav
  Práce se věnuje problematice kvalitativních požadavků služeb v IP sítích založených na technologii Ethernet. Jsou zde popsány základní způsoby nasazení řízení kvality služeb v síti. Dále jsou rozvedeny možnosti zacházení ...
 • Rozpoznávání výrazu tváře u neznámých osob 

  Bartončík, Michal
  Tato práce popisuje jednotlivé části a fáze pro vyhledávání a rozpoznání výrazu tváře u neznámých osob. Jsou zde uvedeny i možná řešení a metody řešící jednotlivé fáze projektu. Moje diplomová práce je zaměřena na rozpoznávání ...
 • Měření parametrů síťového provozu na přístupovém bodě 

  Novák, Ondřej
  Tato diplomová práce se zaměřuje na problematiku měření parametrů síťového provozu kabelových a bezdrátových sítí. První část teoreticky popisuje protokol SNMP a aplikační rozhraní API, které tvoří základ pro získávání a ...
 • Duplexer pro pásmo 5,6 GHz 

  Opletal, Prokop
  Cílem diplomové práce bylo navržení duplexeru pracujícím v bezlicenčním frekvenčním pásmu 5,6GHz. Práce se zabývá výběrem vhodného konceptu pro daný duplexer, vytvořením modelu v softwaru pro simulaci rozložení elektromagnetického ...
 • Měření kvantové účinnosti optoelektronických prvků a návrh laboratorního měřícího systému 

  Lipr, Tomáš
  V této práci je řešena problematika měření kvantové účinnosti optoelektronických prvků. Je zde vysvětlen princip fungování solárního článku a zaveden pojem kvantová účinnost. Poté je diskutován vliv polovodičové struktury ...
 • Modely distribuční sítě 

  Hrabčík, Oldřich
  Diplomová práce se zabývá problematikou přenosu dat po silnoproudém vedení. Je zde teoreticky popsána technologie PLC, její rozdělení, vlastnosti a používané modulační techniky. Podstatná část práce je zaměřena na matematický ...
 • Výpočet průběhu chladicího média v asynchronním motoru 

  Trnka, Zbyněk
  Cílem této diplomové práce bylo namodelovat ventilátor pro asynchronní motor, tento ventilátor vyřešit z hlediska proudění v programu Ansys CFX, a poté zhodnotit průběh tohoto proudění ve vzduchové mezeře daného asynchronního ...
 • Vysokorychlostní přenos dat v mobilních a bezdrátových sítích 

  Rosenberg, Martin
  Cílem diplomové práce bylo vytvoření dvou laboratorních úloh s využitím zařízení HTC Desire a Nokia N900. Navržené úlohy přináší do výuky moderní technologie a služby. Návrh první úlohy rozebírá problematiku technologie ...
 • Návrh laboratorních úloh pro předměty Cisco akademie 

  Oujezský, Václav
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem laboratorních úloh pro předměty Cisco akademie. Je orientována zejména na technologie Cisco. Teoretická část popisuje jednotlivá zařízení použitá v laboratoři a problematiku funkcionalit ...
 • Elektricky krátká mnohopásmová anténa pro radioamatérské použití 

  Müller, Marek
  Účel této práce je seznámit s teorií EH antén, provést simulaci jednoho vybraného modelu EH antény z literatury a tento model zoptimalizovat na požadovaný kmitočet 14 MHz pomocí počítačového programu CST Microwave Studio. ...
 • Zabezpečení operačního systému Linux 

  Polách, Milan
  Tato diplomová práce je zaměřena na možnosti lepšího zabezpečení síťového provozu opreračního systému GNU/Linux pomocí vhodného nastavení pravidel Netfilter. Byl vytvořen program pro umožnění snadné konfigurace pravidel ...
 • Inkubátor s regulací teploty a vlhkosti 

  Hikaník, Matúš
  Táto práca sa zaoberá porovnaním typov a vlastností dostupných komerčne vyrábaných inkubátorov pre odchov exotického vtáctva. Snaží sa o nájdenie, čo možno najlepšie riešenie v tejto oblasti. Uvádza porovnania a výber ...
 • Analýza přenosu dat v konvergované síti 

  Menšík, David
  Tato diplomová práce se zabývá problematikou přenosu dat aplikací v konvergované síti se zaměřením na WiFi sítě IEEE 802.11. V teoretické části je popsán důvod a podstata konvergentních sítí. Další část práce je věnována ...
 • Rekonfigurovatelná vícepásmová anténa 

  Havlín, Radomil
  Tato práce se zabývá modelováním a výrobou rekonfigurovatelných vícepásmových planárních antén, které umožňují elektrické přepínání pracovních pásem. Po nasimulování antén s PIN diodou a FET přepínačem v komerčním programu ...
 • Měření kontraktibility a viability izolovaných srdečních buněk 

  Kaválek, Ondřej
  Diplomová práce se zabývá měřením viability a kontraktibilty srdečních buněk. Práce je rozdělena na dvě hlavní částí – teoretickou a praktickou. V první teoretické části dochází k nastínění elektrofyziologie buňky a ...
 • Vliv parametrů vytvrzování na vlastnosti elektroizolačních laků 

  Paščinský, Jiří
  Předkládaná práce se zabývá vlastnostmi elektroizolačního laku tvrditelného ultrafialovým zářením a teplotou. V rámci teoretické části byl zpracován přehled elektroizolačních laků používaných v elektrotechnice. Byly popsány ...
 • Stanovení spotřeby elektrické energie pro veřejné osvětlení 

  Varmuža, Jan
  Práce se zabývá analýzou soustav veřejného osvětlení z hlediska typů světelných zdrojů a svítidel v nich používaných. Zaměřuje se na zvláštnosti v osvětlovacích soustavách jako je osvětlení přechodů pro chodce nebo dekorativní ...
 • Paralelizace výpočtů pro zpracování obrazu 

  Fuksa, Tomáš
  Tato práce se zabývá problematikou paralelních výpočtů na moderních procesorech, ať už se jedná o vícejádrová CPU nebo grafické karty. Cílem práce je seznámit se s výpočetními prostředky vhodnými pro paralelizaci výpočtů ...