• Projektová dokumentace při návrhu datových sítí 

  Gajdošík, Ivo
  Diplomová práce se zabývá návrhem technické dokumentace pro instalaci datové kabeláže do zadané budovy dle platných norem. Teoretická část popisuje základní přehled norem a principy datových sítí se zaměřením na standard ...
 • Lokalizace stanic v Internetu pomocí systému King 

  Exler, Michal
  Tato práce je zaměřena na problematiku lokalizace stanic v Internetu. Jsou zde popsány metody pro predikci zpoždění pomocí umělých souřadnicových systémů a pomocí přímého měření. Primárně je tato práce zaměřena na metodu ...
 • Analýza multicastových protokolů pro WSN 

  Krajíček, Tomáš
  Tato práce se zabývá problematikou multicastového přenosu v bezdrátové síti ZigBee a implementací příslušných protokolů do prostředí MATLAB, dále realizací multicastového přenosu dat, následným vyhodnocením energetické ...
 • Nalezení známého objektu v sérii digitálních snímků 

  Bednařík, Jan
  Práce se zabývá detekcí známého objektu v sérii digitálních snímků, detekce je prováděna dvěma způsoby. První způsob je založen na detekci hran a barev vzorového obrazu, který je vyhledáván v sérii snímků. V práci jsou ...
 • Tvorba síťového ovladače pro rodinu operačních systémů Windows 

  Krkoš, Radko
  Práca popisuje postup návrhu a tvorby ovládača pre značkovanie sieťovej premávky kvôli zabezpečeniu kvality služby. Na začiatku sú popísané a porovnané rôzne technológie použiteľné pre tvorbu takéhoto ovládača a následne ...
 • Ustálený chod a zkratové poměry v síti 110 kV E.ON napájené z rozvodny 110 kV Slavětice v roce 2011 

  Nábělek, Ondřej
  V diplomové práci je pojednáno o vlivu můstkového zapojení transformátorů na napájecí síť vůči samostatnému zapojení transformátorů. Nejprve byly rozebrány metody výpočtu ustáleného chodu sítě pomocí Newtonovy iterační ...
 • Bezdrátová senzorická síť pro sušárnu chmele 

  Čapek, Lukáš
  Cílem práce je vytvořit bezdrátovou senzorickou síť pro měření teploty a relativní vlhkosti pro sušárnu chmele. Zařízení slouží k monitorování těchto veličin, skládá se z několika senzorových jednotek a jedné zobrazovací. ...
 • Ustálený chod a zkratové poměry v síti 110 kV E.ON napájené z rozvodny 110 kV Čebín v roce 2011 

  Chrástek, Radim
  Cílem této práce je navrhnout provoz tzv. můstkového zapojení v distribuční soustavě 110 kV v uzlové oblasti Čebín. Hlavním úkolem je kontrola splnění tolerancí napětí v rozvodnách 110 kV, kontrola zatížení transformátorů ...
 • Kladná elektroda na bázi MnOx pro PEMFC 

  Šmídek, Miroslav
  Předkládaná bakalářská práce uvádí do problematiky vodíkových palivových článků a zaměřuje se na nízkoteplotní palivové články s polymerním elektrolytem (PEMFC). Základním zaměřením práce je studium vlastností katalyzátorů ...
 • Návrh zařízení pro analýzu povrchových vlastností materiálů 

  Kratochvíl, Robert
  Práce aplikuje využití laserových paprsků pro vyšetřování materiálových vlastností. Zkoumanými vlastnostmi jsou kvalita povrchových úprav materiálů a propustnost materiálů v optickém spektru elektromagnetického záření. Pro ...
 • Generátor sítě konečných prvků 

  Ščišľak, Tomáš
  V úvodu práce jsou popsány základní kroky metody konečných prvků. Dále se zde pojednává o základních vlastnostech metod triangulace. Pozornost je zaměřena především na Delaunay a Greedy triangulaci. Greedy triangulace je ...
 • Posouzení vlivu jednotlivých druhů OZE na elektrizační soustavu 

  Zmeškal, Pavel
  Tato práce se zabývá uplatněním jednotlivých druhů OZE v podmínkách České republiky a jejich využitím v lokalitách nacházejících se na našem území. Následně dodávaný výkon z OZE v čase a jeho vliv na spolehlivost dodávky ...
 • Vyhodnocení proudění plynu ve scintilačním detektoru při různých profilech a rozměrech otvorů v clonkách tvaru síťky 

  Truhlář, Michal
  Předkládaná práce se zabývá problematikou proudění plynu ve scintilačním detektoru elektronového mikroskopu. Práce nastiňuje funkci elektronového mikroskopu, složení, rozdělení a vývoj mikroskopů od nejstarších až po ...
 • Analýza vícefaktorového namáhání na dielektrická spektra materiálů 

  Kučera, Miroslav
  Diplomová práce pojednává o vlivu tepelného, elektrického a kombinovaného (tepelně elektrického) namáhání na elektrické vlastnosti elektroizolačního materiálu ISONOM NMN, který je používán jako drážková izolace v ...
 • Modeling of the Vertical Flight Profile 

  Valíček, Josef
  Diplomová práce se zabývá modelováním letadla a simulací různých typů letu. Pro modelování letu bylo podle zadání vybráno proudové letadlo s dlouhým doletem – Gulfstream G550. V první části práce jsou podrobně popsány ...
 • Zlepšení energetických parametrů asynchronních strojů malého výkonu 

  Kuda, Roman
  Tato diplomová práce se zabývá asynchronními motory všeobecně. Práce pojednává o typech a rozdělení jednotlivých motorů, rozdílech trojfázových strojů od strojů jednofázových a o jejich účinnosti. V jedné z kapitol je ...
 • Termomechanická spolehlivost pájeného připojení elektronických modulů s LTCC 

  Krajíček, Michal
  Tato práce se zabývá spojováním DPS s mikroelektronickými a elektronickými moduly a navazuje na bakalářskou práci MODERNÍ METODY MONTÁŽE MIKROELEKTRONICKÝCH MODULŮ. Obsahuje výčet základních organických a anorganických ...
 • Aplikace pro správu serverů 

  Smahel, Petr
  Tato práce se zabývá problematikou správy počítačových serverů. První, teoretická část popisuje architekturu klient-server, operační systém GNU/Linux a nástroje pro správu serverů. Druhá část práce se věnuje návrhu vlastní ...
 • Zjišťování příznaků z obrazových dat 

  Uher, Václav
  Zpracování obrazu je jednou z oblastí analýzy signálů. Tato práce se zabývá zjišťováním příznaků z obrazových dat a jejich implementací pomocí programovacího jazyku Java. Hlavní přínos práce spočívá ve vytvoření extraktorů ...
 • Metody pro zpracování segmentovaných obrazů 

  Štěrba, Radek
  Tato práce se zabývá reprezentací segmentovaných obrazů pomocí grafů. Také jsou zde popsány různé segmentační techniky, které se používají při zpracování obrazové informace. Matematika je v dnešní době stále více zapotřebí. ...