Now showing items 150-169 of 550

 • I-U charakteristiky fotovoltaických modulů spojovaných paralelně a do série 

  Láník, Lukáš
  V předkládané práci jsou popsány základní principy fungování fotovoltaických panelů. Je zde také popsán vývoj fotovoltaických panelů. Dále je práce zaměřena na teoretické znalosti o ekvivalentních obvodech a jejich aplikaci ...
 • Identifikace parametrů synchronních motorů s permanentními magnety 

  Dušek, Martin
  Tato práce se zabývá on-line identifikací parametrů synchronního motoru s permanentními magnety. Je diskutováno využití čtyř různých identifikačních algoritmů založených na metodě nejmenších čtverců a MRAS. Funkčnost ...
 • Identifikace pauz v rušeném řečovém signálu 

  Kepák, Petr
  Základním problémem řeči je úplné oddělení přirozeného šumu, který vzniká při správné artikulaci znělých a neznělých souhlásek od šumu a rušení okolního prostředí. Cílem diplomové práce je najít efektivní metodu, které by ...
 • Identifikace zdrojů hluku pomocí akustické holografie v blízkém poli 

  Nevole, Tomáš
  Tato diplomová práce se zabývá rozborem problematiky identifikace zdrojů hluku pomocí akustické holografie v blízkém poli. Tato metoda je obvykle označována zkratkou NAH z angl. „Nearfield acoustical holography“. V práci ...
 • Identifikace zdrojů hluku pomocí beamformingu 

  Kurc, David
  Tato diplomová práce se zabývá systémy identifikace zdrojů hluku pomocí mikrofonních polí, které jako metodu zpracování nasnímaných akustických signálů využívají beamforming. V práci jsou popsány jednotlivé prvky takového ...
 • Implementace ethernetového komunikačního rozhraní do obvodu FPGA 

  Skibik, Petr
  Tato práce se zabývá návrhem síťového komunikačního rozhraní na bázi Ethernetu a jeho implementací do obvodu FPGA. Pro popis hardwaru je použit programovací jazyk VHDL. Práce zahrnuje implementaci protokolu linkové vrstvy ...
 • Implementace pokročilé filtrace s klasifikací paketů pro bezdrátové sítě 

  Grénar, Milan
  Práce se zabývá možnostmi řízení QoS v GNU/Linux nástroji iptables a iproute. Pozornost je zaměřena zejména na metody pro tvarování provozu HTB a HFSC s ohledem na nasazení v bezdrátových sítích. Součástí je také simulace ...
 • Implementace protokolu SIP 

  Dušek, Martin
  Tato diplomová práce se podrobně zabývá protokolem SIP – způsobem komunikace dvou entit, různými typy přenášených zpráv a jejich obsahem. Také je představeno několik knihoven SIP, z nichž některé byly použity pro vývoj ...
 • Implementace umělé neuronové sítě do obvodu FPGA 

  Čermák, Justin
  Tato diplomová práce popisuje postup návrhu efektivně pracujícího obvodu umělé neuronové sítě v obvodu FPGA řady Virtex-5 s maximálním využitím možnosti paralelizace. Teoretická část obsahuje základní informace o umělých ...
 • Implementace vlnkové transformace v jazyku C++ 

  Valouch, Lukáš
  Cílem diplomové práce je implementace algoritmu vlnkové transformace pro následné využití při redukci šumu. Samotné potlačování šumu je zaměřeno k zlepšování vypovídající schopnosti sonografických (ultrazvukových) obrazů ...
 • Implemetace detektorů hlasové aktivity s využitím open-source knihoven v jazyce C 

  Mach, Václav
  Tato diplomová práce pojednává o problematice detekce hlasové aktivity. Jsou zde teoreticky popsány dva typy: energetický a statistický detektor, jejichž funkce je ověřena v prostředí Matlab. Dále je řešena implementace ...
 • Informační systém pro podporu návrhu kamerových systémů 

  Hronek, Pavel
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem a implementací informačního systému pro firmu Patrokolos s.r.o., zabývající se bezdrátovými spoji pro kamerové a zabezpečovací systémy. Informační systém umožňuje jeho uživatelům ...
 • Inkubátor s regulací teploty a vlhkosti 

  Hikaník, Matúš
  Táto práca sa zaoberá porovnaním typov a vlastností dostupných komerčne vyrábaných inkubátorov pre odchov exotického vtáctva. Snaží sa o nájdenie, čo možno najlepšie riešenie v tejto oblasti. Uvádza porovnania a výber ...
 • Inteligentní dálkoměrný modul pro robotického fotbalistu 

  Hrbáček, Jan
  Diplomová práce se zabývá vývojem dálkoměrného modulu určeného pro rozšíření senzorické výbavy fotbalového robotu kategorie MiroSot. Tento modul na vstupu přijímá data ze senzorické jednotky vyvinuté na Ústavu automatizace ...
 • Inteligentní dům pro seniory 

  Doktor, Lukáš
  Autor se zabývá otázkou inteligentních domů se zaměřením na seniory či postižené lidi. Jako srdce domu používá standardní počítač architektury x86 a SmartHome komunikační modul \cite{Doktor:2010} jako prostředek pro faktické ...
 • Inteligentní systémy hromadného sběru dat v energetických sítích 

  Krejčír, Ľuboš
  Táto práca popisuje problematiku zberu dát v energetických distribučných sieťach. Rozoberá možnosti dátovej komunikácie cez rozsiahle dátové siete, prostredníctvom komunikačného protokolu IEC 60870-5-104, používaného v ...
 • Interaktivní vyhodnocení aktuálního herního stavu biliardu 

  Sedlařík, Jan
  Cílem této diplomové práce je pomocí metod počítačového vidění vyhodnotit vstupní obraz z kamery. Zpracovávanou scénou je hra na biliardu. Pomocí předzpracování snímků, segmentace a klasifikace jednotlivých objektů se ...
 • Internetové ovládání laboratorních modelů 

  Dobrovolný, Petr
  Toto zadání řeší návrh dvou modelů, které jsou určeny pro výuku na PLC a v budoucnu i na software Control Web. Oba modely mají být použity v systému LabLink, který umožňuje vzdálenou práci na laboratorních zadáních. První ...
 • Ionizující a neionizující záření ze zdravotního hlediska 

  Gottvald, Martin
  Předložená diplomová práce pojednává o elektromagnetickém záření v celém jeho frekvenčním spektru. Rozděluje záření na ionizující a neionizující, popisuje princip jeho působení a možné zdravotní rizika při expozici. Jsou ...