Now showing items 534-550 of 550

 • Zabezpečení operačního systému Linux 

  Polách, Milan
  Tato diplomová práce je zaměřena na možnosti lepšího zabezpečení síťového provozu opreračního systému GNU/Linux pomocí vhodného nastavení pravidel Netfilter. Byl vytvořen program pro umožnění snadné konfigurace pravidel ...
 • Základy mobilního internetu 

  Jehličková, Lenka
  Práce se zabývá teorií mobilní komunikace se zaměřením na přenos dat. V úvodu je popsána historie vzniku a jednotlivé generace mobilních systémů. Následuje podrobný popis digitálních systémů druhé, třetí a čtvrté generace. ...
 • Zjišťování příznaků z obrazových dat 

  Uher, Václav
  Zpracování obrazu je jednou z oblastí analýzy signálů. Tato práce se zabývá zjišťováním příznaků z obrazových dat a jejich implementací pomocí programovacího jazyku Java. Hlavní přínos práce spočívá ve vytvoření extraktorů ...
 • Zlepšení energetických parametrů asynchronních strojů malého výkonu 

  Kuda, Roman
  Tato diplomová práce se zabývá asynchronními motory všeobecně. Práce pojednává o typech a rozdělení jednotlivých motorů, rozdílech trojfázových strojů od strojů jednofázových a o jejich účinnosti. V jedné z kapitol je ...
 • Zlepšování provozních vlastností kluzného kontaktu 

  Mišinger, Lukáš
  Práce je zaměřena na kluzný kontakt (KK) a porovnání jednotlivých koncepcí kluzného kontaktu. Studium vychází z řešení na modelových přípravcích v návaznosti na praktické výsledky s aplikací inovovaného kluzného kontaktu. ...
 • Zlepšování užitných vlastností olověného akumulátoru 

  Szabó, Jaroslav
  Olověné akumulátory jsou nejstarším a nejpoužívanějším typem sekundárních článků. Stále se vyskytují problémy, které je důležité řešit. Koroze mřížky v kyselině sírové je jedním z problémů, které zkracují životnost olověného ...
 • Zpracování biosignálů - shluková analýza 

  Příhodová, Petra
  Tato práce se zabývá problematikou shlukové analýzy a možnostmi jejího využítí při klasifikace biosignálů. V první části práce je popsán princip shlukové analýzy, způsoby výpočtu vzdáleností mezi objekty a základní postup ...
 • Zpracování elektroencefalografických signálů 

  Polanský, Štěpán
  Práce je zaměřena na základy elektroencefalografie, způsob měření elektroencefalografických signálů, jejich zpracování a vyhodnocení. Je zde uvedena metoda topografického mapování mozkové aktivity zvaná brainmapping. ...
 • Zpracování experimentálních dat v reálném čase 

  Veselý, Petr
  Tato diplomová práce je věnována doplnění nyní používaného programového vybavení při experimentálním měření signálů z izolovaných zvířecích srdcí o blok zajišťující předzpracování měřených signálů. Měřenými signály jsou ...
 • Zpracování otisků prstů 

  Kazík, Martin
  Diplomová práce se zabývá identifikací jedinců na základě otisků prstů. Na začátku je uveden krátký přehled biometrických metod, pomocí nichž lze provést identifikaci osob. Téma problematiky otisků prstů a jejich ...
 • Zpracování signálu z digitálního mikrofonu 

  Vykydal, Martin
  Cílem této práce je implementace digitálních decimačních filtrů do programovatelného hradlového pole. Součástí práce je také popis technologie MEMS včetně srovnání mikrofonů s technologií MEMS různých výrobců. Další část ...
 • Zpracování signálů v interferometrii nízké koherence 

  Novotný, Peter
  Táto diplomová práca sa zaoberá algoritmami pre spracovanie signálu v oblasti interferometrie nízkej koherencie. Úvodná časť je venovaná oboznámeniu so základnými princípmi interferometrie nízkej koherencie a predstaveniu ...
 • Zpracování zvuku v obvodech FPGA 

  Němec, Tomáš
  Hlavním cílem této diplomové práce je návrh jednoduchého digitálního audio syntetizátoru. Je řešena problematika generování tónu klavíru pomocí programu Matlab. V poslední části je vysvětlen princip práce se zvukovými vzorky.
 • Ztrátová komprese pohyblivých obrazů 

  Šiška, Michal
  Tato diplomová práce se zabývá popisem ztrátové komprese pohyblivých obrazů. V kapitolách jsou popsány základní informace o kompresi obrazu a dále jednotlivé standardy pro ztrátovou i bezeztrátovou kompresi statických i ...
 • Zvuková karta pro PC s obvodem FPGA 

  Štraus, Pavel
  Diplomová práce je zaměřena na převod vstupního analogového napětí na digitální hodnotu, která je zasílána pomocí Ethernetového rozhraní do PC pomocí UDP datagramů. Převod je proveden pomocí Sigma–Delta převodníku prvního ...
 • Zvukové rozhraní pro průmyslový počítač 

  Staroň, Martin
  Obsahem diplomové práce je návrh a realizace zvukového rozhraní pro průmyslový počítač včetně změření realizovaného prototypového vzorku. Práce se zabývá jak návrhem analogových vstupně - výstupních obvodových částí, tak ...
 • Zvýšení efektivity handoveru v reálném síťovém prostředí 

  Michalec, Richard
  Cílem této práce je prostudovat metody handoveru používaných ve WiMAX a WLAN sítích, dále navrhnout možnosti simulace metod handoveru pro WLAN v simulačním prostředí Opnet Modeler. Tato práce se především zaměřuje na získání ...