Now showing items 21-40 of 551

 • Polohovatelný stojan pro přehledovou kameru 

  Materna, Zdeněk
  Práce řeší návrh ovládání polohovatelného stojanu přehledové kamery přes Ethernet. Popisuje zvolené hardwarové řešení využívající vývojový kit s mikroprocesorem ARM a připojenou deskou s přídavnou elektronikou. Dále je ...
 • Spektrální analyzátor N1996A-503 a nejistoty měření 

  Trojan, Martin
  Hlavním cílem této diplomové práce je seznámení čtenáře se spektrálním analyzátorem Agilent CSA N1996A. Práce vysvětluje všechny měřicí funkce tohoto přístroje, ovládací prvky a uvádí některé technické parametry. V další ...
 • 2D a 3D simulace elektrických polí VN zdroje 

  Kováč, Martin
  V diplomovej práci sa autor zaoberá problematikou simulácii elektromagnetických polí ako aj ich použitím v elektrotechnickej praxi pri návrhu elektrotechnických zariadení. V prvej časti práce je pojednávané o 3 programoch ...
 • Projekt komunikace distančních ochran 7SA 610 pro chránění přenosového vedení 

  Bartko, Jan
  Tato práce v úvodní části popisuje strukturu a funkce distanční ochrany Siemens Siprotec 7SA610 a předkládá základní teoretické poznatky o komunikačním standardu IEC 61850. Dále se práce zaměřuje na konfiguraci topologie ...
 • Optimalizace modelu odrušovacího filtru 

  Surovec, Vojtěch
  V úvodní části práce jsem teoreticky rozebral současný stav měření vložného útlumu odrušovacího filtru a popsal jednotlivé metody měření. Dále jsem se zabýval globálními optimalizačními metodami a některé z nich teoreticky ...
 • Anténa pro univerzální vysílač 

  Daněk, Jan
  Tato diplomová práce popisuje elektricky malé antény používané pro mobilní zařízení v pásmu ISM. Cílem práce je výběr vhodné antény pro univerzální vysílač v pásmu 868 MHz. Práce obsahuje popis univerzálního vysílače/přijímače, ...
 • Simulace přenosu DVB-H a DVB-SH 

  Arvai, Luboš
  Práce se zabývá kanálovým kódováním a modulací v systémech DVB-H a DVB-SH a simulací těchto částí v prostředí MATLAB. U systému DVB-H se zabývá také vlivem různých typů přenosových kanálů na přenos. V první části práce je ...
 • Operační transkonduktanční zesilovač pro využití v programovatelných analogových polích 

  Czajkowski, Ondřej
  Optimalizace OTA na základě zadaných parametrů. Návrh a simulace budou probíhat v reálné CMOS technologii, která je dostupná na Ústavu mikroelektroniky. OTA má sloužit jako analogový blok do systému programovatelného ...
 • Mnohosměrový podvozek 

  Krsek, Jiří
  Tématem diplomové práce je teoretická analýza vlastností mnohosměrového podvozku s následným výběrem vhodného způsobu ovládání pro lidského operátora. Na základě provedené analýzy budou navrhnuty hardwarové a softwarové ...
 • Měření směrových charakteristik antén 

  Divín, Jan
  Tato diplomová práce se zabývá tématem měření antén ve vzdálené zóně. Zvláště pak automatizaci tohoto měření, snímači z optické myši, magnetický n-kodér jako snímač polohy a ovládací jednotku tohoto pracoviště, která umí ...
 • Lícování snímků sítnice pomocí metody fázové korelace 

  Šikula, Viktor
  Tato diplomová práce se zabývá lícováním snímků sítnice pomocí metody fázové korelace. Jsou zde popsány vlastnosti obrazů sítnice a způsob jejich snímání. V práci je vysvětlen postup pro zjištění měřítka, rotace a posunu ...
 • Bezdrátová síť snímačů pro měření sacího potenciálu půdy 

  Rášo, Peter
  Cílem tohoto projektu je vytvoření bezdrátové senzorické sítě na měření sacího potenciálu půdy. Práce obsahuje výběr vhodné měřící metody obsahu vody v půdě, jejíž součástí je i tvorba kalibrač˘ní křivky. Dále se zabývá ...
 • Algoritmy pro shlukování textových dat 

  Sedláček, Josef
  Tato diplomová práce se zabývá problematikou dolování textových dat. Je zde popsána teorie potřebná ke shlukování textových dokumentů a také algoritmy, které se při shlukování využívají. Podle této teorie je pak vytvořena ...
 • Optimalizace odhadu vzdálenosti v bezdrátové ad-hoc síti 

  Botta, Miroslav
  Práca sa zaoberá spracovávaním prijímanej výkonovej úrovne rádiového signálu štandardu IEEE 802.15.4 komunikujúceho v ISM pásme 2,4GHz. Signál je spracovávaný pomocou troch aproximačných metód. Testuje sa ich efektivita ...
 • Program pro skrývání dat v obrazových souborech 

  Morkus, Filip
  V této diplomové práci je postupováno od popisu základů a vzniku steganografie, jejích metod a účelu. Následuje detailní popis souborů typu BMP, do kterých bude prováděno skrývání dat. Struktura souboru je rozebrána do ...
 • Termomechanické namáhání bezolovnatého pájeného spoje 

  Libich, Jiří
  Tato diplomová práce se zabývá spolehlivostí bezolovnatých pájených spojů v různých propojovacích strukturách. Cílem je návrh zkušebního obrazce pouzdra BGA (FC) pro testování pevnosti bezolovnatých pájených spojů při ...
 • Automatizované pracoviště pro měření parametrů zesilovačů 

  Jurčík, Petr
  Cílem této práce je vytvoření automatizovaného pracoviště pro měření základních parametrů nízkofrekvenčních zesilovačů s využitím grafického programovacího prostředí aplikace LabVIEW. Následně pak ověřit jeho funkčnost ...
 • Charakterizace dielektrických bariérových výbojů za atmosférického tlaku 

  Budík, Martin
  Cílem této diplomové práce je seznámení s metodikou a konstrukcí vhodného elektrického zapojení pro měření energie spotřebované výbojem. Tyto poznatky budou sloužit k proměření závislosti výkonu na frekvenci pro povrchový ...
 • Inteligentní dům pro seniory 

  Doktor, Lukáš
  Autor se zabývá otázkou inteligentních domů se zaměřením na seniory či postižené lidi. Jako srdce domu používá standardní počítač architektury x86 a SmartHome komunikační modul \cite{Doktor:2010} jako prostředek pro faktické ...
 • Určení základního tvaru slova 

  Šanda, Pavel
  Lemmatizace je důležitou procedurou před dolováním v textu v mnoha aplikacích. Proces lemmatizace je podobný procesu stemmingu, s tím rozdílem, že neurčuje pouze kořen slova, ale snaží se slovo převést pomocí metod Brute ...