Now showing items 21-40 of 550

 • Studium dielektrické relaxace v základních materiálech DPS a v izolacích kabelů 

  Ježík, Jan
  Tato práce studuje relaxační polarizace v některých dielektrických částech testeru UNISPOT S40 firmy UNITES Systems a.s. Relaxační polarizace v základních materiálech desek plošných spojů a v izolacích kabelů testeru jsou ...
 • Metody stabilizace frekvence polovodičových laserů 

  Kozelský, Adam
  Diplomová práce se zabývá problematikou frekvenční stabilizace polovodičových laserových diod DFB. Mezi hlavní vlivy, které ovlivňují stabilitu frekvence, lze zahrnout stabilitu teploty čipu laserové diody, stabilitu a šum ...
 • Stanovení termonapětí pájených spojů realizovaných olovnatými a bezolovnatými pájkami 

  Dvořák, Jaroslav
  Tato výzkumná práce je zaměřena na vlivy a velikosti termonapětí, které mohou ovlivňovat stejnosměrné obvody. Cílem této práce je sestrojit experimentální sestavu pro měření termonapětí a pomocí této sestavy stanovit ...
 • Termomechanická spolehlivost pájeného připojení elektronických modulů s LTCC 

  Krajíček, Michal
  Tato práce se zabývá spojováním DPS s mikroelektronickými a elektronickými moduly a navazuje na bakalářskou práci MODERNÍ METODY MONTÁŽE MIKROELEKTRONICKÝCH MODULŮ. Obsahuje výčet základních organických a anorganických ...
 • Stanice na cyklování baterií a superkondenzátorů 

  Hába, Roman
  Superkondenzátor je perspektivní elektrotechnická součástka dosahující velmi velkých kapacit. V současné době se pracuje na zlepšování jejich parametrů. Tyto parametry je potřeba testovat. Nabíjení a vybíjení superkondenzátoru ...
 • Sensor pro analýzu kapalin 

  Hanus, Martin
  Tato práce se zabývá problematikou míchání kapalin. Pomocí programu COMSOL se provedla simulace struktury pro míchání kapalin a byly vyhodnoceny parametry které, mají největší vliv na kvalitu míchání. V další části práce ...
 • Analýza degradačních mechanismů oligobutadiénů 

  Baťa, David
  Tato práce se zabývá studiem vlastností kapalných oligobutadiénů ve střídavém elektrickém poli metodou dielektrické relaxační spektroskopie. Je prostudována současná problematika v oblasti diagnostiky polymerních a ...
 • Stanovení podobnosti objektů 

  Přidal, Oldřich
  Cílem této práce bylo sestavit program pro nalezení objektu v obraze, jeho segmentaci a stanovení podobnosti s jiným objektem. Objekty zde reprezentují osobní automobily. V teoretické části je popsáno pořízením obrazu, ...
 • Ultrazvukový měřič rychlosti toku krve 

  Pavlík, Dušan
  Práce se zabývá systémovým návrhem ultrazvukového měřiče rychlosti toku krve s důrazem na praktickou realizaci takovéhoto zařízení. Jedná se o lékařský přístroj v praxi používaný v ultrazvukové diagnostice, především při ...
 • Číslicové zpracování signálů v reálném čase 

  Zamazal, Zdeněk
  Tato práce se zabývá zpracováním signálů v oblasti adaptivní filtrace. Jsou zde nastíněny základní principy adaptivní filtrace a hlavní smysl této práce je vytvořit laboratorní úlohy v prostředí LabView, které se zabývají ...
 • Nové elektrodové struktury pro alkalické akumulátory 

  Fusek, Petr
  Diplomová práce je zaměřena na problematiku vývoje elektrod pro alkalické akumulátory za použití nových materiálů a sloučenin. Základní kladnou elektrodou byla niklová elektroda, na kterou jsme pomocí elektodepozice nanášeli ...
 • Řízení modelu výtahu 

  Žůrek, Martin
  Tato práce se zabývá návrhem algoritmu řízení laboratorního modelu výtahu a vizualizací v programu Factory Talk View Studio. V úvodu práce je stručně popsána průmyslová komunikační síť AS-Interface a v praxi používané ...
 • Softwarové vybavení měřicí trati 

  Pikula, Stanislav
  Diplomová práce shrnuje teorii měření průtoku snímači diferenčního tlaku, zejména normalizovanou clonou, a teorii týkající se měření víceotvorovou rychlostní sondou. Je~stručně popsáno programovací prostředí LabVIEW a ...
 • Fokusace očí na charakteristické prvky vizuálního vjemu 

  Fejgl, Martin
  Tato diplomová práce se zabývá fyziologií svalů pro pohyb oka a problematikou měření povrchové elektromyografie. Je zde vysvětlena fyziologie a analýza očních pohybů. Dále se práce zabývá různými způsoby měření elektrookulografu ...
 • 3D simulační toolbox 

  Matyskiewicz, Jiří
  Tato práce se zabývá návrhem a implementací rozšiřitelného programovatelného prostředí určeného pro vytváření různých 3D simulací se zaměřením na testování algoritmů a vytváření aplikací z oblasti počítačového vidění a ...
 • Návrh pozičního systému 

  Balogh, Jaroslav
  Účelem této diplomové práce je nastudovat možnosti, navrhnout a realizovat 2D poziční systém řízený pomocí PC přes USB. Na bázi obvodů ATmega16 a FT232R bylo navrženo a sestaveno zapojení a byl vytvořen program pro ovládání ...
 • Paralelizace genetických algoritmů 

  Haupt, Daniel
  Tato práce se zabývá možností paralelizace Genetického Algoritmu a jeho ná-sledné evaluace pomocí testovacích účelových funkcí. První část je teoretická a shrnuje základní poznatky z oblasti Genetických Algoritmů, paralelních ...
 • Výkonové tlumivky 

  Škrla, Milan
  Diplomová práce na téma výkonové tlumivky analyzuje postupy návrhů vzduchových výkonových cívek a tlumivek s feromagnetickým obvodem a vzduchovou mezerou. Realizování tlumivek ověřilo přesnost vypočítaných parametrů oproti ...
 • Náhradní zapojení asynchronních strojů 

  Běloušek, Radim
  Přestože asynchronní motory patří mezi nejjednodušší a provozně nejspolehlivější stroje, je identifikace parametrů jejich náhradního zapojení obtížná. V této práci je řešena problematika identifikace parametrů náhradního ...
 • Propojení sítí IEEE 802.15.4 a Ethernet 

  Pavlata, Karel
  Táto práca sa venuje probému prepojovania rôznych typov sietí, konkrétne sietí typu IEEE 802.15.4 a Ethernetu. Motivácia vychádza zo stále sa rozširujúceho využitia bezdrátových senzorických sietí, potreby zberu dát z nich ...