Now showing items 1-20 of 551

 • Diagnostika perspektivních elektroizolačních kapalin 

  Spohner, Milan
  Předložená práce se zabývá klasifikací a diagnostikou elektroizolačních kapalin. Dále jsou v teorii popsány matematické a fyzikální principy těchto kapalin. Proběhla analýza současného stavu v oblasti výzkumu a trendů v ...
 • Studium dielektrické relaxace v základních materiálech DPS a v izolacích kabelů 

  Ježík, Jan
  Tato práce studuje relaxační polarizace v některých dielektrických částech testeru UNISPOT S40 firmy UNITES Systems a.s. Relaxační polarizace v základních materiálech desek plošných spojů a v izolacích kabelů testeru jsou ...
 • Nekonvenční aplikace hybridních integrovaných obvodů 

  Klíma, Martin
  Práce se zabývá oblastí nekonvenčních aplikací tlustovrstvé technologie, především problematikou snímání teploty s pomocí termodynamické senzoriky. Je zde shrnuta teorie termodynamických senzorů a je navržen a realizován ...
 • Metody stabilizace frekvence polovodičových laserů 

  Kozelský, Adam
  Diplomová práce se zabývá problematikou frekvenční stabilizace polovodičových laserových diod DFB. Mezi hlavní vlivy, které ovlivňují stabilitu frekvence, lze zahrnout stabilitu teploty čipu laserové diody, stabilitu a šum ...
 • Stanovení termonapětí pájených spojů realizovaných olovnatými a bezolovnatými pájkami 

  Dvořák, Jaroslav
  Tato výzkumná práce je zaměřena na vlivy a velikosti termonapětí, které mohou ovlivňovat stejnosměrné obvody. Cílem této práce je sestrojit experimentální sestavu pro měření termonapětí a pomocí této sestavy stanovit ...
 • Termomechanická spolehlivost pájeného připojení elektronických modulů s LTCC 

  Krajíček, Michal
  Tato práce se zabývá spojováním DPS s mikroelektronickými a elektronickými moduly a navazuje na bakalářskou práci MODERNÍ METODY MONTÁŽE MIKROELEKTRONICKÝCH MODULŮ. Obsahuje výčet základních organických a anorganických ...
 • Číslicové zpracování signálů v reálném čase 

  Zamazal, Zdeněk
  Tato práce se zabývá zpracováním signálů v oblasti adaptivní filtrace. Jsou zde nastíněny základní principy adaptivní filtrace a hlavní smysl této práce je vytvořit laboratorní úlohy v prostředí LabView, které se zabývají ...
 • Stanice na cyklování baterií a superkondenzátorů 

  Hába, Roman
  Superkondenzátor je perspektivní elektrotechnická součástka dosahující velmi velkých kapacit. V současné době se pracuje na zlepšování jejich parametrů. Tyto parametry je potřeba testovat. Nabíjení a vybíjení superkondenzátoru ...
 • Sensor pro analýzu kapalin 

  Hanus, Martin
  Tato práce se zabývá problematikou míchání kapalin. Pomocí programu COMSOL se provedla simulace struktury pro míchání kapalin a byly vyhodnoceny parametry které, mají největší vliv na kvalitu míchání. V další části práce ...
 • Analýza obrazu pro korekci elektronových mikroskopů 

  Smital, Petr
  Tato práce se zabývá fyzikální podstatou korekcí elektronového mikroskopu a matematickými metodami zpracování obrazu potřebnými pro jejich kompletní automatizaci. Jedná se o různé typy ostření, korekci astigmatismu, ...
 • Návrh a analýza vysokorychlostního asynchronního motoru 

  Klusáček, Jiří
  Klasické sériově vyráběné asynchronní motory vyhovují svým rozsahem otáček většině průmyslových aplikací. Pro aplikace vyžadující zvýšení otáček se tradičně používá mechanický převod mezi motorem a poháněným zařízením. V ...
 • Speciální aplikace VoIP 

  Lembard, Tomáš
  Cílem této diplomové práce je návrh a následná realizace zařízení pro přenos hlasu v lokální síti a popisem použitých obvodů a řešení po stránce hw i sw. Zabývá se problematikou digitalizace nízkofrekvenčních signálů, ...
 • Výpočet parametrů asynchronního motoru metodou konečných prvků 

  Pešek, Michal
  Práce se zaměřuje na využití metody konečných prvků, pro účely modelování asynchronního stroje. Zde je použit program FEMM, který počítá s fyzicky nepohyblivými dvourozměrnými modely. Model byl vytvořen na základě existujícího ...
 • Zlepšování užitných vlastností olověného akumulátoru 

  Szabó, Jaroslav
  Olověné akumulátory jsou nejstarším a nejpoužívanějším typem sekundárních článků. Stále se vyskytují problémy, které je důležité řešit. Koroze mřížky v kyselině sírové je jedním z problémů, které zkracují životnost olověného ...
 • Měření průtoku vzduchu pomocí víceotvorových rychlostních sond 

  Šimák, Jakub
  Diplomová práce se zabývá měřením průtoku tekutin (konkrétně vzduchu) potrubím, pomocí normalizované clony a víceotvorové rychlostní sondy. Na teoretickou část navazuje část praktická, která ověřuje vlastnosti měřené ...
 • Dynamický model stejnosměrného motoru s využitím metody konečných prvků 

  Gottwald, Michal
  Diplomová práce se zabývá dynamickým modelem konkrétního stejnosměrného motoru s parametry získanými z výpočtu a z programu využívající metody konečných prvků. Ukazuje, jak moc přesných výsledků lze v modelu dosáhnout, ...
 • Výpočet průběhu chladicího média v asynchronním motoru 

  Trnka, Zbyněk
  Cílem této diplomové práce bylo namodelovat ventilátor pro asynchronní motor, tento ventilátor vyřešit z hlediska proudění v programu Ansys CFX, a poté zhodnotit průběh tohoto proudění ve vzduchové mezeře daného asynchronního ...
 • Datová komunikace v distribučních systémech 

  Sirotný, Miroslav
  Tento projekt zahŕňa základný prehľad o pojmoch ako sú komunikácia, dátová komunikácia a distribuovaný systém. Ďalej sa zameriava na technológie, ktoré sa používajú k diaľkovému zberu dát. Časť prace je tiež venovaná ...
 • Útok elektromagnetickým postranním kanálem 

  Nečas, Ondřej
  Cílem této práce je navrhnou a sestavit měřicí pracoviště pro zkoumání elektromagnetického postranního kanálu v kryptografii. A dále pak seznámit čtenáře se základními způsoby útoků elektromagnetickými a výkonovými postranními ...
 • Měření parametrů síťového provozu na přístupovém bodě 

  Novák, Ondřej
  Tato diplomová práce se zaměřuje na problematiku měření parametrů síťového provozu kabelových a bezdrátových sítí. První část teoreticky popisuje protokol SNMP a aplikační rozhraní API, které tvoří základ pro získávání a ...