• Návrh a optimalizace metody studia penetrace huminových kyselin do listů. 

  Smilková, Marcela
  Tato bakalářská práce se zabývá studiem penetrace huminových látek přes rostlinné kutikuly. Cílem práce bylo vypracovat literární rešerši na téma foliárního hnojení a studia transportu látek do listů rostlin. Na základě ...
 • Mikrorheologie v systémech polymerních koloidů 

  Bjalončíková, Petra
  Moje bakalářská práce byla zaměřena na zhodnocení využitelnosti metody mikroreologie při výzkumu polymerních koloidů. Použitými polymery byly polystyren sulfonát sodný a karboxymethyl celulóza. Pro měření mikroreologie ...
 • Diagnostika elektrických výbojů v kapalinách 

  Vašíček, Michal
  Cílem této práce je proměření elektrických charakteristik zapálení stejnosměrného elektrického výboje v roztoku elektrolytu a vyhodnocení jednotlivých parametrů (napětí, proud, světelný signál a zvuk). Výsledkem je porovnání ...
 • Užití fraktální teorie k určení hustoty energetických stavů v organických polovodičích 

  Florián, Pavel
  Bakalářská práce se věnuje základům fraktální fyziky a jejich využití při studiu elektrických a dielektrických vlastností organických polovodičů. Teoretická část práce obsahuje základní rovnice fraktální fyziky a jejich ...
 • Studium chemických procesů v atmosféře Titanu 

  Klohnová, Karolína
  Bakalářská práce se zabývá studiem chemických procesů v atmosféře Titanu simulované v laboratorních podmínkách. Abnormální doutnavý výboj jako předstupeň pro klouzavý obloukový výboj byl použit pro vygenerování plazmatu ...
 • Diagnostika bariérových vlastností tenkých vrstev 

  Horák, Jakub
  Tato bakalářská práce je zaměřena na charakterizaci vlastností tenkých SiOx vrstev připravených metodou plazmochemické depozice z plynné fáze (PECVD). Vrstvy byly charakterizovány s ohledem na budoucí možné použití pro ...
 • Studium sorpce anorganických nutrientů na lignitu 

  Vahala, Jan
  Přestože lignit představuje cennou chemickou surovinu, i v současnosti je využíván převážně jako palivo v energetickém průmyslu. Tato aplikace je z ekonomického i ekologického hlediska nevhodná. Předložená bakalářská práce ...
 • Difúzní procesy v modifikovaných huminových gelech 

  Grunt, Jakub
  Tématem této bakalářské práce je studium difúze měďnatých iontů v gelech huminových kyselin. Modifikací postupu přípravy gelů vznikly celkem čtyři typy vzorků. Huminové gely byly připraveny jednak rozpuštěním huminových ...
 • Agregační procesy v systémech amfifilní látka-polymer 

  Šejnohová, Michaela
  Tato bakalářská práce je zaměřena na průzkum systému tenzid-polyelektrolyt pomocí fluorescenční spektroskopie, kde fluorescenční sondou je pyren. Jako tenzid byl použit ionogenní kationaktivní cetyltrimethylamonium bromid ...
 • Studium kinetických procesů v dohasínajícím plazmatu titračními metodami 

  Josiek, Stanislav
  V posledních více než padesáti letech bylo provedeno nesčetně experimentů a publikováno velké množství teoretických prací v oblasti dohasínajícího dusíkového plazmatu. Část těchto prací se zaměřovala i na dusík v aktivním ...
 • Fluorescenční sondy ve výzkumu domén asociativních koloidů 

  Mischingerová, Monika
  Cílem této práce bylo zjistit, jakým způsobem samotná koncentrace fluorescenční sondy (pyrenu) ovlivňuje kritickou micelární koncentraci příslušného tenzidu. V této práci byly použity všechny druhy tenzidů (anionaktivní, ...
 • Časově rozlišená fluorescence ve výzkumu koloidních systémů 

  Černá, Ladislava
  Tato práce je zaměřena na stanovení základních spektrálních charakteristik jako maximum fluorescence a doba života u fluorescenčních sond prodanu [6-propionyl-2-(dimethylamino)naftalen] a perylenu pomocí ustálené a časově ...
 • Reaktivita modifikovaných huminových gelů 

  Lang, David
  Tato bakalářská práce se zabývá gely huminových kyselin a jejich schopností vázat na svém povrchu kovové ionty. V této práci byla studována adsorpce měďnatých iontů na huminových gelech. Ty byly připraveny rozpuštěním ...
 • Viskozimetrické studium chování systémů L-Lysinu a 6-aminokapronové kyseliny s hyaluronanem v oblasti nízkých koncentrací aminokyselin 

  Šimáčková, Marcela
  Tato práce se zabývá studiem interakcí mezi vysokomolekulovou kyselinou hyaluronovou (1,75 MDa HA) a aminokyselinami, konkrétně lysinem a 6-aminokapronovou kyselinou. K interakcím by mělo docházet mezi karboxylovou skupinou ...
 • Kontaminace půd a sedimentů rizikovými kovy 

  Pidima, Tomáš
  Bakalářská práce se zabývá půdou a sedimenty z hlediska životního prostředí. Pro vybrané těžké kovy – kadmium, olovo a rtuť jsou uvedeny informace o jejich výskytu, vlastnostech a možných zdrojích kontaminace životního ...
 • Kvalita hydrofobních domén v systémech polyelektrolyt-tenzid 

  Holínková, Petra
  V rámci této bakalářské práce byly pomocí fluorescenční spektroskopie zkoumány fotofyzikální vlastnosti čtyř fluorescenčních sond v závislosti na viskozitě jejich okolí. Pro sondy DPH, DPB a perylen byla stanovena závislost ...
 • Analýza možných opatření pro protipovodňovou ochranu a kalkulace prostředků v podmínkách MČ Brno-sever 

  Walachová, Eva
  Cílem bakalářské práce dle zadání je navrhnout možná protipovodňová opatření v podmínkách městské části Brno - sever, záplavové území Husovice. V bakalářské práci jsou vysvětleny základní pojmy v oblasti povodní, protipovodňová ...
 • Syntéza sloučenin na bázi lanthanidocenů 

  Pospíšek, Marek
  Cílem této bakalářské práce je shrnout problematiku polymerací na katalytických systémech založených na lanthanidocenových komplexech. Tyto komplexní sloučeniny jsou pak v závislosti na zpracovávaném tématu rozděleny dle ...
 • Biokatalyzátory na bázi lipáz, jejich imobilizace a charakterizace 

  Bančáková, Anna
  Bakalárska práca sa zaoberá problematikou imobilizovaných enzýmov. V teoretickej časti sú zhrnuté najnovšie používané metódy imobilizácie, typy heterogénnych nosičov a taktiež praktické využitie imobilizovaných enzýmov v ...
 • Interakce krycích pásek s povrchy leteckých konstrukčních slitin 

  Matlák, Jiří
  Práce se zabývá výběrem nejvhodnější samolepicí pásky, která dokonale přilne k povrchu plechu vyrobeného z duralu s povrchovou vrstvou hliníku o čistotě 99,5 % a k povrchu duralového úhelníku bez povrchové úpravy. Od pásek ...