Now showing items 1-20 of 91

 • Charakterizace a stabilizace pankreatinu 

  Wurstová, Agáta
  Práce se zaměřuje na studium enzymatické směsi pankreatinu, její charakterizaci a následnou enkapsulaci do liposomů. Jako srovnávací proteiny byly použity hovězí sérový albumin a trypsin. Charakterizace pankreatinu se ...
 • Způsoby analýzy složení lidského těla 

  Krátká, Veronika
  Tato bakalářská práce se zabývá složením lidského těla a způsoby jeho analýzy. Teoretická část je zaměřena na základní živiny potravy, výživová doporučení, energetickou potřebu organismu, složení lidského těla a metody pro ...
 • Zinkové povlaky 

  Zdařil, Lubor
  Cílem této práce je popis koroze jako hlavního děje při znehodnocování materiálu a dále základních typů koroze. Poté je popsána možnost ochrany materiálu proti korozi použitím vhodné volby povrchové úpravy materiálu. Z ...
 • Analýza dehtu vzniklého spalováním biomasy 

  Chytil, Václav
  Tato bakalářská práce je zaměřena na analýzu dehtu vzniklého při spalování biomasy. Vzorky dehtů byly poskytnuty Energetickým ústavem Fakulty strojního inženýrství VUT v Brně. Jako stanovované skupiny látek byly zvoleny ...
 • Vliv způsobu pěstování vinné révy na kvalitu vína 

  Šprláková, Katarína
  Táto bakalárska práca sa venuje problematike vplyvu ekologického a integrovaného spôsobu pestovania vinnej révy na kvalitu vína. V teoretickej časti je popísaná história, charakteristika vinnej révy, podmienky, ktoré môžu ...
 • Význam a využití celuláz 

  Stuchlíková, Olga
  Teoretická část práce pojednává o struktuře rostlinné buňky a o polysacharidech, ze kterých se skládá buněčná stěna, přičemž pozornost je zaměřena hlavně na celulózu. Dále jsou popsány celulolytické enzymy a mikroorganismy, ...
 • Sledování změn chemických parametrů vinného moštu během kvasného procesu 

  Bídová, Veronika
  Tato bakalářská práce se zabývá chemickými změnami vinného moštu během fáze kvasného procesu. V úvodní teoretické části je zmíněna historie vinařství a charakteristika révy vinné. Dále je práce věnována chemickému složení ...
 • Vlákna z obnovitelných zdrojů surovin 

  Uchytilová, Markéta
  Tato bakalářská práce nahlíží z ekologické perspektivy na výrobu textilií. Cílem je analyzovat možnosti náhrady základních surovin používaných pro výrobu přírodních i syntetických vláken surovinami získanými z obnovitelných ...
 • Mozaikové geopolymerní tenkovrstvé omítky pro dekorativní aplikace 

  Svidroňová, Barbora
  Táto baklárska práca sa zaoberá prípravou maozaikových geopolymérnych omietok, použitými plnivami a sleduje ich vplyv na výsledné vlastnosti geopolymérnej omietky. Cieľom práce je výber vhodných surovín pre plnivo, stanovenie ...
 • Interakce krycích pásek s povrchy leteckých konstrukčních slitin 

  Matlák, Jiří
  Práce se zabývá výběrem nejvhodnější samolepicí pásky, která dokonale přilne k povrchu plechu vyrobeného z duralu s povrchovou vrstvou hliníku o čistotě 99,5 % a k povrchu duralového úhelníku bez povrchové úpravy. Od pásek ...
 • Senzorická jakost ovocných šťáv 

  Hamalová, Veronika
  Tato bakalářské práce se zabývá senzorickým hodnocením kvality pomerančové šťávy od různých výrobců. Všechny vybrané vzorky byly vyrobeny z koncentrátu. Dohromady bylo hodnoceno pět vzorků zakoupených v obchodním domě TESCO ...
 • Senzorická jakost vybraných druhů piva 

  Lišková, Michaela
  Tato bakalářská práce pojednává o senzorickém hodnocení vybraných druhů piv. Teoretická část byla zaměřena na výrobu sladu a piva a surovin k tomu potřebných a byl také popsán úvod do senzorické analýzy. Experimentální ...
 • Senzorická jakost vybraných typů masných výrobků 

  Javorská, Kateřina
  Tato bakalářská práce se zabývá hodnocením senzorické kvality masných výrobků. K hodnocení bylo vybráno 5 vzorků vepřové dušené šunky rozdílné jakosti a od různých výrobců. Teoretická část se zabývá složením a vlastnostmi ...
 • Analýza využití webových stránek úřadů městských částí statutárního města Brna k poskytování informací občanům v oblasti ochrany obyvatelstva. 

  Roman, Michal
  Bakalářská práce je zaměřena na analýzu webových stránek úřadů městských částí Statutárního města Brna k poskytování informací občanům v oblasti ochrany obyvatelstva. Cílem práce je posoudit v jaké míře jsou úřady brněnských ...
 • Zpracování nestandardních meziproduktů při výrobě potravinářských fosfátů 

  Hejsek, Michal
  V teoretické části je popsána technologie výroby a jsou definovány zdroje nestandardních materiálů včetně jejich předpokládaného složení. K jednotlivým složkám pak byly vyhledány chemické děje a pochody, ke kterým dochází ...
 • Vliv nanočástic na vlastnosti tvrdých polyurethanových pěn 

  Eliáš, Filip
  Teoretická část práce se zaměřuje na obecné principy v chemií polyurethanů. Dále se věnuje nanotechnologiím, zejména využití nanočástic v produkci polyurethanových pěn. Jsou zde uvedeny vybrané metody příprav nanočástic ...
 • Stanovení aromaticky aktivních látek ve vybraných typech ovoce 

  Rodzíková, Martina
  Tato bakalářská práce se zabývá stanovením aromaticky aktivních látek v méně známém bobulovém ovoci, angreštu – srstce obecné. V teoretické části je popsána hlavně obecná charakteristika, biologické znaky a vlastnosti ...
 • Vybrané validační parametry metody stanovení aromatických látek bezu černého 

  Christovová, Silvia
  Tato bakalářská práce se zabývá stanovením aromaticky aktivních látek bezu černého (Sambucus nigra L.). Teoretická část informuje o jeho složení, vlastnostech a léčivých účincích. Dále pojednává o možnostech zpracování v ...
 • Med z hlediska potravinářského a farmaceutického 

  Rýdlová, Vanda
  Tato bakalářská práce je zaměřena na med a produkty vytvořené včelami. Zabývá se jejich tvorbou, chemickým složením, podmínkami pro uchovávání a rozdělením dle původu, zpracování a balení. V práci je shrnuta historie medu, ...
 • Vliv popílku na vlastnosti cementových malt. 

  Bayer, Petr
  Spotřeba cementu pro stavební průmysl každoročně stoupá, což je spjato s emisemi skleníkových plynů, především CO2. Snížení produkce skleníkových plynů může být dosaženo pomocí maximálního využití cementových a pucolánových ...