Now showing items 1-20 of 92

 • Nealkoholická piva s přídavkem bylin 

  Vyskočilová, Terezie
  Bakalářská práce se zabývá testováním vybraných bylinných příchutí do nealkoholických piv. V teoretické části jsou uvedeny způsoby výroby nealkoholického piva a zastoupení aktivních složek v bylinách. Připraveno bylo celkem ...
 • Probiotika a probiotické mikroorganismy 

  Kostková, Lucie
  Probiotika a jejich pozitivní vliv na lidské zdraví jsou v současnosti často diskutované téma. Přesto je informovanost veřejnosti o jejich příznivých účincích nedostatečná, stejně tak jejich využívání v praxi. Práce shrnuje ...
 • Autovraky z hlediska ekonomiky, technického zpracování a životního prostředí 

  Nováková, Tereza
  Bakalářská práce je zaměřena na zpracování autovraků z hlediska ekonomiky, materiálového využití a životního prostředí. Práce je pouze teoretická a informace jsou podložené různými zdroji. Práce vymezuje pojem odpad, ...
 • Zdravotní účinky českého piva 

  Bokrová, Jitka
  Bakalářská práce se zabývá studiem fyziologického účinku různých značek světlých piv typu ležák se zaměřením na porovnání rozdílů mezi pivy českými a zahraničními. Teoretická část obsahuje charakterizaci „českého piva“ a ...
 • Stanovení základních parametrů termální vody 

  Bilinský, Libor
  Hlavním cílem této práce bylo v teoretické části nastínit klasifikaci a geochemii podpovrchových vod. Zabývá se především cyklem podzemních vod od jejich vzniku až po cestu na zemský povrch. Popisuje tvorbu chemického ...
 • PCBs jako významný nebezpečný chemický odpad 

  Sigetová, Martina
  Táto bakalárska práca je zameraná na problematiku polychlorovaných bifenylov. Úvodom sú opísané základné fyzikálne a chemické vlastnosti, výroba a vplyv PCB na jednotlivé zložky životného prostredia. V ďalšej časti sa táto ...
 • Vinný mošt a jeho změny během kvasného procesu 

  Beníčková, Romana
  Tato bakalářská práce se zabývá chemickými změnami vinného moštu v průběhu kvašení. V teoretické části je popsána historie vinařství, charakteristika révy vinné a odrůd analyzovaných v této práci. Dále je v teoretické části ...
 • Stanovení fosforečnanů ve vodách a charakterizace jejich negativního vlivu na akvatický ekosystém 

  Novotný, Radek
  Tato bakalářská práce je zaměřena na negativní vliv fosforečnanů v přírodních vodách a na jejich metody stanovení. V první části práce je charakterizován negativní vliv na přírodní vody a jsou charakterizovány problémy ...
 • Emise z dopravy - nové polutanty 

  Dvořák, Rostislav
  Tato práce se podrobněji zabývá kovy skupiny platiny (Pt, Rh, Pd), jejich využitím zejména v automobilovém průmyslu, riziky spojenými s výskytem těchto látek v životním prostředí, jejich možným dopadem na zdraví populace ...
 • Vybrané validační parametry metody stanovení aromatických látek v tavených sýrových analozích 

  Burdějová, Lenka
  Tato bakalářská práce se zabývá problematikou validace metody stanovení aromaticky aktivních látek v tavených sýrových analozích. Metoda je založena na izolaci těkavých látek ze vzorku pomocí Solid Phase Microextraction ...
 • Časově rozlišená fluorescence ve výzkumu koloidních systémů 

  Černá, Ladislava
  Tato práce je zaměřena na stanovení základních spektrálních charakteristik jako maximum fluorescence a doba života u fluorescenčních sond prodanu [6-propionyl-2-(dimethylamino)naftalen] a perylenu pomocí ustálené a časově ...
 • Zhodnocení přínosu rekonstrukce spalovny SAKO Brno ve vztahu k životnímu prostředí 

  Smutná, Michaela
  Tato bakalářská práce se zabývá přínosy rekonstrukce spalovny SAKO Brno, a.s., která proběhla v rámci projektu „Odpadové hospodářství Brno“. Hlavním cílem projektu bylo modernizací spalovny docílit co nejefektivnějšího ...
 • Vliv polysacharidů na vstřebávání kofeinu z nápojů 

  Osecká, Karolína
  Bakalářská práce se zabývá studiem interakcí mezi polysacharidem hyaluronanem (HA) a alkaloidem kofeinem (CAF). Důvodem, proč byla tato práce zaměřena na studování vlastností vodných roztoků hyaluronanu s kofeinem je ten, ...
 • Kvalita hydrofobních domén v systémech polyelektrolyt-tenzid 

  Holínková, Petra
  V rámci této bakalářské práce byly pomocí fluorescenční spektroskopie zkoumány fotofyzikální vlastnosti čtyř fluorescenčních sond v závislosti na viskozitě jejich okolí. Pro sondy DPH, DPB a perylen byla stanovena závislost ...
 • Studium růstových a metabolických vlastností vybraných mikroorganismů 

  Hudečková, Helena
  Cílem této bakalářské práce bylo studium růstu a produkce vybraných metabolitů mikroorganismy, konkrétně Lactobacillus casei a Saccharomyces cerevisiae. Mikroorganismy byly kultivovány v Erlenmeyerových baňkách za použití ...
 • Užití fraktální teorie k určení hustoty energetických stavů v organických polovodičích 

  Florián, Pavel
  Bakalářská práce se věnuje základům fraktální fyziky a jejich využití při studiu elektrických a dielektrických vlastností organických polovodičů. Teoretická část práce obsahuje základní rovnice fraktální fyziky a jejich ...
 • Mikrorheologie v systémech polymerních koloidů 

  Bjalončíková, Petra
  Moje bakalářská práce byla zaměřena na zhodnocení využitelnosti metody mikroreologie při výzkumu polymerních koloidů. Použitými polymery byly polystyren sulfonát sodný a karboxymethyl celulóza. Pro měření mikroreologie ...
 • Fluorescenční sondy ve výzkumu domén asociativních koloidů 

  Mischingerová, Monika
  Cílem této práce bylo zjistit, jakým způsobem samotná koncentrace fluorescenční sondy (pyrenu) ovlivňuje kritickou micelární koncentraci příslušného tenzidu. V této práci byly použity všechny druhy tenzidů (anionaktivní, ...
 • Nakládání se zbytky hasebních látek z hlediska ochrany životního prostředí a ukládání odpadů. 

  Zapletal, Jan
  Po roce 1993 začalo na území ČR k obrovskému rozvoji průmyslu a obchodu, zejména pak průmyslu chemického. Chemický průmysl je dnes celosvětově jedním z nejvýznamnějších a nejdynamičtěji se rozvíjejícím sektorem. Zahrnuje ...
 • Ochrana obyvatelstva před následky chemických havárií 

  Veverková, Ivana
  Bakalářská práce se zaměřuje na ochranu obyvatelstva při chemických haváriích. V úvodních kapitolách jsou uvedeny základní pojmy týkající se problematiky, základní informace o nebezpečných chemických látkách a jejich ...