Now showing items 1-20 of 92

 • Adheze a-SiOC:H vrstev na plošných substrátech 

  Lepcio, Petr
  Tato bakalářská práce se zabývá přípravou tenkých vrstev plazmových polymerů připravených metodou plazmochemické depozice z plynné fáze na plošných substrátech. Jako monomer byl použit tetravinylsilan. Byly připraveny dvě ...
 • Agregační procesy v systémech amfifilní látka-polymer 

  Šejnohová, Michaela
  Tato bakalářská práce je zaměřena na průzkum systému tenzid-polyelektrolyt pomocí fluorescenční spektroskopie, kde fluorescenční sondou je pyren. Jako tenzid byl použit ionogenní kationaktivní cetyltrimethylamonium bromid ...
 • Analýza dehtu vzniklého spalováním biomasy 

  Chytil, Václav
  Tato bakalářská práce je zaměřena na analýzu dehtu vzniklého při spalování biomasy. Vzorky dehtů byly poskytnuty Energetickým ústavem Fakulty strojního inženýrství VUT v Brně. Jako stanovované skupiny látek byly zvoleny ...
 • Analýza možných opatření pro protipovodňovou ochranu a kalkulace prostředků v podmínkách MČ Brno-sever 

  Walachová, Eva
  Cílem bakalářské práce dle zadání je navrhnout možná protipovodňová opatření v podmínkách městské části Brno - sever, záplavové území Husovice. V bakalářské práci jsou vysvětleny základní pojmy v oblasti povodní, protipovodňová ...
 • Analýza využití webových stránek úřadů městských částí statutárního města Brna k poskytování informací občanům v oblasti ochrany obyvatelstva. 

  Roman, Michal
  Bakalářská práce je zaměřena na analýzu webových stránek úřadů městských částí Statutárního města Brna k poskytování informací občanům v oblasti ochrany obyvatelstva. Cílem práce je posoudit v jaké míře jsou úřady brněnských ...
 • Antimikrobiální peptidy a možnosti jejich aplikace do potravin 

  Janhuba, Filip
  Předložená bakalářská práce je zaměřená na studium antimikrobiálních peptidů a možnosti jejich aplikace do potravin. Pozornost byla zaměřena zejména na bakteriocin nisin a antimikrobiální enzym lysozym. V teoretické části ...
 • Autovraky z hlediska ekonomiky, technického zpracování a životního prostředí 

  Nováková, Tereza
  Bakalářská práce je zaměřena na zpracování autovraků z hlediska ekonomiky, materiálového využití a životního prostředí. Práce je pouze teoretická a informace jsou podložené různými zdroji. Práce vymezuje pojem odpad, ...
 • Biokatalyzátory na bázi lipáz, jejich imobilizace a charakterizace 

  Bančáková, Anna
  Bakalárska práca sa zaoberá problematikou imobilizovaných enzýmov. V teoretickej časti sú zhrnuté najnovšie používané metódy imobilizácie, typy heterogénnych nosičov a taktiež praktické využitie imobilizovaných enzýmov v ...
 • Charakterizace a stabilizace pankreatinu 

  Wurstová, Agáta
  Práce se zaměřuje na studium enzymatické směsi pankreatinu, její charakterizaci a následnou enkapsulaci do liposomů. Jako srovnávací proteiny byly použity hovězí sérový albumin a trypsin. Charakterizace pankreatinu se ...
 • Chemická a senzorická analýza šťávy z plodů šlechtěných odrůd černého bezu 

  Ješková, Kristýna
  Tato práce se zabývá chemickou a senzorickou analýzou šťávy z plodů šlechtěných odrůd černého bezu (Sambucus nigra L.). V teoretické části je uvedena botanická charakteristika černého bezu, včetně jeho rozšíření a místa ...
 • Časově rozlišená fluorescence ve výzkumu koloidních systémů 

  Černá, Ladislava
  Tato práce je zaměřena na stanovení základních spektrálních charakteristik jako maximum fluorescence a doba života u fluorescenčních sond prodanu [6-propionyl-2-(dimethylamino)naftalen] a perylenu pomocí ustálené a časově ...
 • Diagnostika bariérových vlastností tenkých vrstev 

  Horák, Jakub
  Tato bakalářská práce je zaměřena na charakterizaci vlastností tenkých SiOx vrstev připravených metodou plazmochemické depozice z plynné fáze (PECVD). Vrstvy byly charakterizovány s ohledem na budoucí možné použití pro ...
 • Diagnostika elektrických výbojů v kapalinách 

  Vašíček, Michal
  Cílem této práce je proměření elektrických charakteristik zapálení stejnosměrného elektrického výboje v roztoku elektrolytu a vyhodnocení jednotlivých parametrů (napětí, proud, světelný signál a zvuk). Výsledkem je porovnání ...
 • Difúzní procesy v modifikovaných huminových gelech 

  Grunt, Jakub
  Tématem této bakalářské práce je studium difúze měďnatých iontů v gelech huminových kyselin. Modifikací postupu přípravy gelů vznikly celkem čtyři typy vzorků. Huminové gely byly připraveny jednak rozpuštěním huminových ...
 • Emise z dopravy - nové polutanty 

  Dvořák, Rostislav
  Tato práce se podrobněji zabývá kovy skupiny platiny (Pt, Rh, Pd), jejich využitím zejména v automobilovém průmyslu, riziky spojenými s výskytem těchto látek v životním prostředí, jejich možným dopadem na zdraví populace ...
 • Fluorescenční sondy ve výzkumu domén asociativních koloidů 

  Mischingerová, Monika
  Cílem této práce bylo zjistit, jakým způsobem samotná koncentrace fluorescenční sondy (pyrenu) ovlivňuje kritickou micelární koncentraci příslušného tenzidu. V této práci byly použity všechny druhy tenzidů (anionaktivní, ...
 • Fotopolymerace 

  Kučera, Vladimír
  Bakalářská práce se zabývá problematikou fotochemie makromolekulárních látek, především fotopolymeračních a fotosíťovacích reakcí. V teoretické části jsou nejdříve shrnuty dosavadní poznatky z oblasti obecné fotochemie a ...
 • Hodnocení senzorické jakosti chleba 

  Mahdalová, Martina
  Tato práce se zabývá hodnocením senzorické kvality vybraných vzorků chleba. Vzorky chleba byly zakoupeny v obchodním domě TESCO Stores a. s. ČR v Brně. Celkem bylo hodnoceno 5 vzorků, 2 z nich byly žitno-pšeničné a tři ...
 • Hořčíkové slitiny 

  Březina, Matěj
  Tato studie se zabývá korozí a protikorozní ochranou hořčíku a hořčíkových slitin. Teoretická část popisuje vlastnosti hořčíku a jeho slitin. Poukazuje na jejich přednosti i nevýhody a rozebírá na co jsou jednotlivé typy ...
 • Inhibice vývoje vodíku v hlinitofosfátových žárovzdorných pojivech 

  Bednárek, Jan
  Práce se zabývá možnostmi inhibice reakce hlinitofosfátových pojiv s otěrovým železem, obsaženým v bauxitu, se kterým pojiva tvoří chemicky vázané žáruvzdorné hmoty. Při této reakci vzniká vodík, což se negativně projevuje ...