Show simple item record

Mechanisms and kinetics of poly(3-hydroxybutyrate) reactions

dc.contributor.advisorPřikryl, Radeken
dc.contributor.authorMelčová, Veronikaen
dc.date.accessioned2022-11-30T07:53:53Z
dc.date.available2022-11-30T07:53:53Z
dc.date.created2022cs
dc.identifier.citationMELČOVÁ, V. Mechanismy a kinetika reakcí poly(3-hydroxybutyrátu) [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. 2022.cs
dc.identifier.other148625cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/208555
dc.description.abstractTato práce se zabývá reakcemi bakteriálního biopolymeru poly(3-hydroxybutyrátu) s vybranými reaktivními činidly v tavenině. Využity byly sloučeniny různých funkčních skupin; isokyanáty, karbodiimidy, alkoholy a epoxidy; a funkcionality; od dvou po polyfunkční. Cílem je charakterizovat kinetiku termické degradace tohoto polymeru během zpracování samotného a s přídavkem výše uvedených činidel v různých množstvích. Za tímto účelem bylo provedeno reologické měření sestávající ze čtyř po sobě jdoucích frekvenčních testů v rozsahu 0,1–50 Hz a ze získaných dat byl vyhodnocen parametr kvantifikující rychlost poklesu viskozity. Tento kinetický parametr umožnil porovnání účinků jednotlivých činidel. Dále byly připraveny reaktivní vzorky hnětením, při němž byl zaznamenán a diskutován kroutící moment, a také v roztocích, u kterých byla měřena viskozita. U takto připravených vzorků byly studovány tepelné vlastnosti, molekulová hmotnost a infračervená spektra. Z testovaných aditiv vykázaly nejlepší celkové výsledky v provedených experimentech polymerní karbodiimid Raschig 9000, hexamethylen diisokyanát, poly(glycidyl methakrylát) syntetizovaný pro účely této práce a poly(hexamethylen diisokyanát). Pozoruhodné je, že vzorek se 100násobným molárním přebytkem Raschigu měl o 20–30 % nižší rychlost poklesu viskozity v oblasti frekvence 0,1–5 Hz. Kromě toho byl proveden test enzymatické biologické rozložitelnosti s lipázou a v abiotických podmínkách. Nejvyšší rychlost poklesu molekulové hmotnosti vykazoval poly(3-hydroxybutyrát) aditivovaný poly(glycidylmethakrylátem).en
dc.description.abstractThis thesis deals with melt reactions of bacterial biopolymer poly(3-hydroxybutyrate) with selected reactive agents. Compounds of different functional groups; isocyanates, carbodiimides, alcohols and epoxides; and functionalities; from two to polyfunctional; were exploited. The aim is to characterize the kinetics of the polymer's thermal degradation during processing with and without the addition of aforementioned reagents in different dosages. For that, rheological measurement consisting of four subsequent frequency sweeps covering a range of 0.1–50 Hz was carried out and obtained data were evaluated to gain a viscosity loss rate. This kinetic parameter enabled the comparison of the effects of individual reagents. Moreover, reactive samples were prepared by kneading, where melt torque was recorded and discussed, and also by solution method, where solution viscosity was measured. The thermal properties, molecular weight and infrared spectra of such prepared samples were studied. Among the tested additives, polymeric carbodiimide Raschig 9000, hexamethylene diisocyanate, poly(glycidyl methacrylate) synthetized for the purpose of this work, and poly(hexamethylene diisocyanate) showed the best overall results in performed experiments. Notably, the sample with a 100-fold molar overdose of Raschig had a 20–30% lower value of the viscosity loss factor than the reference in the frequency region 0.1–5 Hz. In addition, an enzymatic biodegradability test with lipase and in abiotic conditions was carried out. Poly(3-hydroxybutyrate) additivated with poly(glycidyl methacrylate) showed the highest rate of molecular weight decrease.cs
dc.language.isoencs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta chemickács
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectPoly(3-hydroxybutyrát)en
dc.subjectisokyanátyen
dc.subjectkarbodiimidyen
dc.subjecthydroxylové sloučeninyen
dc.subjectepoxidyen
dc.subjectreakce v taveniněen
dc.subjectkinetika degradaceen
dc.subjectenzymatická biodegradaceen
dc.subjectPoly(3-hydroxybutyrate)cs
dc.subjectisocyanatescs
dc.subjectcarbodiimidescs
dc.subjecthydroxyl compoundscs
dc.subjectepoxy compoundscs
dc.subjectmelt reactioncs
dc.subjectdegradation kineticscs
dc.subjectenzymatic biodegradationcs
dc.titleMechanismy a kinetika reakcí poly(3-hydroxybutyrátu)en
dc.title.alternativeMechanisms and kinetics of poly(3-hydroxybutyrate) reactionscs
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2022-11-29cs
dcterms.modified2022-11-29-19:42:05cs
thesis.disciplineChemie makromolekulárních materiálůcs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. Ústav chemie materiálůcs
thesis.levelDoktorskýcs
thesis.namePh.D.cs
sync.item.dbid148625en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2022.11.30 08:53:52en
sync.item.modts2022.11.30 08:14:36en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta chemickács
dc.contributor.refereeSedláček,, Tomášen
dc.contributor.refereeBakoš, Dušanen
dc.description.markPcs
dc.type.driverdoctoralThesisen
dc.type.evskpdizertační prácecs
but.committeeprof. RNDr. Josef Jančář, CSc. (předseda) doc. Ing. Tomáš Sedláček, Ph.D. (člen) prof. Ing. Dušan Bakoš, DrSc. (člen) doc. Ing. František Šoukal, Ph.D. (člen) prof. Ing. Stanislav Obruča, Ph.D. (člen) prof. Ing. Jiří Kučerík, Ph.D. (člen) prof. Ing. Daniela Plachá, Ph.D. (člen) RNDr. Jaroslav Kučera, CSc. (člen)cs
but.defencePředseda komise představil doktorandku. Ing. Veronika Melčová byla v letech 2018 - 2022 spoluautorkou řady publikací, ve 2 případech je uvedena jako první autorka. Ve své powerpointové prezentaci představila doktorandka podstatné výsledky své disertační práce. Byly přečteny oponentské posudky, oba kladné a doporučovaly práci k obhajobě. Doktorandka uspokojivě odpověděla na všechny otázky oponentů i členů komise.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programMakromolekulární chemiecs
but.jazykangličtina (English)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record