Now showing items 1-20 of 284

 • 3D analýza biologických vzorků pomocí elektronové mikroskopie s fokusovaným iontovým svazkem 

  Petrovský, Jan
  Porozumění trojrozměrné informaci biologických mikroskopických struktur je jednodušší a intuitivnější než setu dvojrozměrných obrázků. Cílem této diplomové práce je vytvoření 3D modelu bakterie Rubrum rhodospirillum, který ...
 • 3D skener elektromagnetického pole 

  Dušek, Filip
  Diplomová práce se zabývá popisem, návrhem a realizací 3D skeneru elektromagnetického pole. V popisu jsou sepsány požadavky na skener a je zde rozebrán princip funkčnosti. Návrh skeneru byl proveden v programu SOLIDWORKS ...
 • Add-On instrukce a Faceplate pro Dobot 

  Novák, Radim
  Tato práce se zabývá průmyslovým stacionárním robotem Dobot Magician. První část práce se věnuje teoretickým informacím o těchto robotech, seznamuje čtenáře s různými druhy robotů, s jejich výhodami, nevýhodami a jejich ...
 • Algoritmy řízení výroby pro demonstrátor Průmyslu 4.0 

  Klement, Petr
  Diplomová práce se věnuje tématu demonstrátoru průmyslu 4.0 pod názvem Barman. Teoretická část se věnuje nejdříve tomu, co je to průmysl 4.0, dále kyberneticko-fyzikálním systémům. Dalším prvkem je seznámení se se stavem ...
 • Analyzátor optických tras OTDR 

  Šimková, Barbora
  Cílem této diplomové práce byl teoretický rozbor problematiky OTDR, rozbor komponentů zařízení OTDR a také základních parametrů tohoto zařízení. Součástí diplomové práce je i teoretický rozbor odrazů, rozptylů a jednotlivých ...
 • Analýza dat z optického distribuovaného akustického senzorického systému pro ochranu perimetru 

  Senčák, Jakub
  Táto práca sa zameriava na snímanie optických vlákien pomocou distribuovaného akustického snímania. Cieľom bolo vytvoriť multiplatformovú aplikáciu na vizualizáciu údajov získaných zariadení Optasense ODH-F. Táto práca ...
 • Analýza hraničních stavů distribuční sítě s vysokým počtem fotovoltaických zdrojů 

  Dvořáček, Jan
  Diplomová práce navrhuje změny v posuzování připojitelnosti nových zdrojů do distri-buční soustavy. Ve vyhodnocovacím procesu uvažuje reálnější model fotovoltaického zdroje s proměnlivým výkonem v průběhu času v závislosti ...
 • Analýza hraničních stavů distribuční sítě s vysokým počtem fotovoltaických zdrojů 

  Dvořáček, Jan
  Diplomová práce navrhuje změny v posuzování připojitelnosti nových zdrojů do distri-buční soustavy. Ve vyhodnocovacím procesu uvažuje reálnější model fotovoltaického zdroje s proměnlivým výkonem v průběhu času v závislosti ...
 • Analýza HRV založená na PPG signálu 

  Martinů, Žaneta
  Diplomová práce se zabývá detekcí systolického a diastolického vrcholu pulzních vln fotopletysmografické databáze. Detektory jsou implementovány v prostředí MATLAB. Druhá část diplomové práce využívá rozměření fotopletys ...
 • Analýza logů aktivních síťových prvků 

  Kajánková, Petra
  Diplomová práce se zaměřuje na problematiku vyhledávání škodlivé činnosti pocházející od autorizovaných uživatelů, kteří mají oprávnění modifikovat zařízení. Teoretická část nejprve představuje základní síťový model ISO/OSI, ...
 • Analýza parazitních vazeb v odrušovacích filtrech 

  Pišťák, Ondřej
  Tato diplomová práce se zabývá analýzou parazitních vazeb v odrušovacích filtrech. Je výhodné, aby se u známých obvodových zapojení odrušovacích filtrů dala předpovídat útlumová charakteristika odrušovacího filtru i na ...
 • Analýza patologické tkáně mozku pomocí MRI 

  Širůčková, Kateřina
  Díky vysokému rozlišení měkkých tkání je magnetická rezonance hojně využívaná při diagnostice a plánování terapií nejen v neurochirurgii. Předmětem zkoumání této práce jsou mozkové patologie – glioblastoma multiforme, ...
 • Analýza poruch řeči u osob s rizikem rozvoje onemocnění s Lewyho tělísky 

  Novotný, Kryštof
  Nemoci spadající do rodiny onemocnění s Lewyho tělísky (jedny z nejčastěji se vyskytujících neurodegenerativních poruch) mají shodný patologický základ, ale jednotliví zástupci se liší ve svých klinických projevech. Různá ...
 • Analýza rozdílů v psaní na papír versus psaní na digitalizační displej 

  Plaček, Ivo
  Předkládaná diplomová práce představuje základní seznámení s písmem a jeho vývojem, poruchami písma, použitými zařízeními pro online písmo a jejich software. Obsahuje také sesbíraná data, která jsou následně analyzována ...
 • Analýza spánkové dynamiky pomocí elektrofyziologických příznaků 

  Lampert, Frederik
  Táto práca sa zaoberá metódami detekcie spánku pomocou elektrofiziologických príznakov, bez dostupnosti anotácií v podobe hypnogramov. Vyhodnocovanie spánku pomocou polysomnografických (PSG) dát je časovo apersonálne náročný ...
 • Analýza trombu ve vícefázických CT datech u ischemické mozkové příhody 

  Mikešová, Tereza
  Diplomová práce se zabývá analýzou trombů v mozkových vícefázických CT datech. V teoretické části práce je vypracována rešerše metod zejména segmentace trombů. Dále je v této části shrnutá anatomie mozkových tepen a ...
 • Analýza vlivu implantace CRT na variabilitu srdečního rytmu 

  Sakmárová, Klára
  Táto diplomová práca sa zaoberá nefarmakologickou liečbou srdcového zlyhávania, srdcovou resynchronizačnou terapiou. V práci je zahrnutá literárna rešerš zo spomenutej oblasti, sústreďuje sa hlavne na srdcovú resynchronizačnú ...
 • Analýza vysokofrekvenčního EKG s využitím hlubokého učení 

  Koščová, Zuzana
  Analýza ultravysokofrekvenčného EKG (UHF-ECG) poskytuje informácie o elektrickej komorovej dyssynchrónii. Okrem toho analýza UHF-ECG v reálnom čase umožňuje priamu optimalizáciu stimulačnej elektródy počas implantácie ...
 • Aplikace na klonování stránek pro bezpečnostní testování 

  Kubíčková, Dita
  Diplomová práce je zaměřena na vytvoření aplikace, s jejíž pomocí je možné naklonovat webovou stránku a využít ji během bezpečnostního testování v rámci phishingové kampaně. V teoretické části je popsán pojem sociálního ...
 • Aplikace na stavbu a zobrazování vektorů útoků pomocí metod sociálního inženýrství 

  Kašpar, Jan
  Tato diplomová práce se zaměřuje na nejvíce používané techniky sociálního inženýrství v dnešní době, legislativu spojenou se sociálním inženýrstvím a vývojem aplikace pro Red Teaming. V rámci práce jsou popsány používané ...