Recent Submissions

 • Výroba víčka motoru pryží 

  Brožek, Michal
  Práce vypracovaná v rámci bakalářského studia předkládá návrh technologie výroby víčka motoru. Kryt bude vyráběn v sérii 300 ks/rok z plechu o tloušťce 1mm z materiálu ocel 17 240. Po provedení rozvahy možných způsobů ...
 • Design experimentálního mobilního robotu 

  Malík, Jiří
  Bakalářská práce se zabývá designem experimentálního mobilního robotu Car4, který byl vyvinut ve spolupráci Ústavu mechaniky těles, mechatroniky a biomechaniky s Ústavem konstruování, Odborem průmyslového designu. Výsledkem ...
 • Design experimentálního mobilního robotu 

  Blatoň, Jan
  Tato bakalářské práce řeší návrh, konstrukční řešení a následnou výrobu karosérie experimentálního mobilního robotu Car4. Cílem je navržení nevšední a nadčasové karosérie, s dodržením všech technických a technologických ...
 • Elektronické systémy traktorů s výkonem motoru nad 80 kW 

  Schűssel, Jiří
  Tato bakalářská práce se zabývá elektronickými systémy v současnosti vyráběných traktorů s výkonem nad 80 kW. Práce obsahuje základní přehled těchto systémů, seřazený podle jednotlivých funkčních uzlů traktoru. U všech ...
 • Určení směru zdroje zvuku z vícekanálového audiosignálu 

  Sumtsov, Artem
  Cílem této práce bylo provedení rešerše vhodných metod pro určování směru zdroje zvuku a následné jejich zpracování. Tato práce popisuje postupně čtyři metody určení zpoždění signálů z jednotlivých kanálů. Každá z popsaných ...
 • Integrované MEMS akcelerometry 

  Schimitzek, Aleš
  Cílem této bakalářské práce je seznámit se s MEMS akcelerometry, vybrat dva vhodné akcelerometry, které by se dali použití na roboty micromouse. Vybrané dva akcelerometry porovnat mezi sebou a zhodnotit tyto dva akcelerometry.
 • Sušení čistírenských kalů - teorie a praxe 

  Sirový, Martin
  Tato rešeršní bakalářská práce se zabývá sušením kalů z biologických čistíren odpadních vod z teoretického a praktického hlediska. První kapitola se zabývá funkcí čistíren odpadních vod a vznikem kalu. Dále jsou zde popsány ...
 • Studie pohonu elektromobilu 

  Matela, Petr
  Předmětem této bakalářské práce je zpracování odborné rešerše a výpočet dynamiky vozu s různými motory. První část bakalářské práce obsahuje úvod do elektromobilů a krátkou historii elektromobilismu. Navazuje popsání výhod ...
 • Model kuličky na naklánějícím se rameni 

  Lipus, Jan
  Cílem této bakalářské práce je návrh a realizace modelu soustavy kuličky na tyči. Soustava má být řízena programovatelným automatem a elektronikou s mikroprocesorem. Soustavu bude možné použít jako názornou pomůcku do ...
 • Analýza aplikací svazku elektronů v průmyslu 

  Rudyk, Martin
  Tato bakalářská práce analyzuje jednotlivé aplikace využití svazku elektronů v průmyslové praxi, jako je svařování, obrábění, navařování, tepelné zpracování materiálu a gravírování. Rovněž srovnává jednotlivé aplikace s ...
 • Aplikace matematických softwarů při numerickém řešení úloh mechaniky 

  Blahút, Lukáš
  Účelom bakalárskej práce je oboznámenie so špeciálnymi matematickými softvérmi pre numerické riešenie úloh z mechaniky. Práca detailnejšie popisuje prostredie Matlab Simmechanics so zameraním na jeho knižnice, popisom a ...
 • Program na výpočet průhybu hřídele elektrického stroje zahrnující vliv magnetického tahu 

  Blahút, Lukáš
  Práca sa zaoberá vytvorením počítačového programu pre výpočet priehybu rotorov elektrických strojov. Úvodná čast popisuje prostý ohyb a možnosti jeho výpočtu. Ďalej je definovaný magnetický ťah a začlenenie jeho vplyvu do ...
 • Studie mobilního jeřábu pro manipulaci s plachetnicemi - rám 

  Zach, Pavel
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem konstrukce mobilního portálového jeřábu, pevnostním výpočtem hlavních částí konstrukce a vytvořením kompletní výkresové dokumentace.
 • Studie mobilního jeřábu pro manipulaci s plachetnicemi - traverza 

  Šabata, Martin
  Tato bakalářská práce obsahuje konstrukční řešení a výpočet zvedacího ústrojí pro speciální mobilní portálový jeřáb (manipulátor lodě). V práci je proveden pevnostní a funkční výpočet. Dále práce obsahuje výkresovou ...
 • Statistická analýza dat v Excelu 

  Hudec, Radek
  Tato bakalářská práce se zabývá statistikou v programu Excel. Cílem této práce je vypracování metodiky pro řešení statistických funkcí v software Excel. Popsat možnosti a omezení modulu a funkcí.
 • Zhodnocení způsobů výroby prstenců rozválcováním 

  Poljak, Peter
  Predložená práca vypracovaná v rámci bakalárskeho štúdia B23390-00 Strojní inženýrství sa zaoberá technológiou valcovania prstencov. V rešerši sú popísané princípy technológie valcovania prstencov, prehľad tvarových skupín ...
 • Zakázkový firemní informační systém 

  Kojecký, Jan
  Práce se věnuje vývoji zakázkového firemního informačního systému pro poskytovatele internetu. Informační systém sestává ze dvou hlavních modulů – modulu uživatelů, který spravuje všechna potřebná data odběratelů a modulu ...
 • Velká soustružnická centra 

  Nábělková, Irena
  Tato bakalářská práce se zabývá velkými soustružnickými centry. První část práce je tvořena rešerší, kde jsou rozdělena a popsána velká soustružnická centra. U jednotlivých obráběcích center jsou uvedeny možnosti jejich ...
 • Kolébkový stůl pro 4.osu CNC frézky Charlyrobot 2U. 

  Balák, Pavel
  Tato bakalářská práce se zabývá konstrukčním návrhem a realizací kolébkového stolu pro čtvrtou osu CNC frézky Charlyrobot 2U. Kolébkový stůl bude sloužit k obrábění tvarově složitějších součástí. První část bakalářské práce ...
 • Získávaní elektrické energie v automobilových aplikacích 

  Novotný, Jan
  Tato práce má za cíl získání informací v oblasti nazývanou Energy Harvesting a jejich následným srovnáním. Tato technologie se zabývá procesem získávání volné energie a její následné přeměny na energii elektrickou. Důvodem ...

View more