Recent Submissions

 • Tepelné zpracování ručních utahovacích nástrojů 

  Gregor, Martin
  Bakalářská práce se zabývá problematikou tepelného zpracování ručních utahovacích nástrojů. Literární rozbor je zaměřen na principy tepelného zpracování jako je žíhání, austenitizace, kalení a popouštění. Pozornost je dále ...
 • Emise kotlů na tuhá paliva 

  Gardavský, Jan
  Bakalářská práce je rozdělena na dvě hlavní části. První část se zabývá rozdělením používaných paliv, rozdělením kotlů na tuhá paliva a přiblížením norem pro posuzování emisí. Druhá část se zabývá měřením a vyhodnocením ...
 • Mechatronický návrh stroje pro výrobu nábytkových spojovacích kolíků 

  Šubrt, Kamil
  Tato práce se zabývá návrhem samostatně pracujícího stroje na výrobu nábytkových kolíků z válcových polotovarů. V práci je provedena analýza možností automatizace výroby nábytkářských kolíků, která vychází z dlouhodobých ...
 • Koncepční návrh mostového jeřábu 8 tun 

  Franc, Šimon
  Tato bakalářská práce se zabývá koncepčním návrhem mostového jeřábu o nosnosti 8 tun. Cílem této práce je návrh hlavních parametrů jeřábu a jeho hlavních rozměrů. Nejprve je spočítán a navrhnut hlavní nosník mostu. Poté ...
 • Elektricky nastavovaný pojišťovací ventil pro HFA kapaliny 

  Šuranský, Michal
  Úlohou bakalárskej práce je návrh a realizácia automatizačného mechanizmu pre poistný ventil na HFA kvapaliny a jeho nastavenie a testovanie na základe požiadaviek dodávateľa, firmy ŽĎAS, a.s., sídliacej v Žďári nad Sázavou. ...
 • Optimalizace procesu obrábění tělesa CP4 

  Caha, Lukáš
  Cílem práce na téma „Optimalizace procesu obrábění tělesa CP4“, je analyzo-vat současný stav procesu obrábění na výrobní lince těles CP4 ve společnosti Bosch Diesel, s.r.o, Jihlava. V bakalářské práci budou dále navržena ...
 • Převodovky automobilů 

  Glatter, Willi
  Tato práce je kompilacního charakteru a uvádí prehled používaných prevodovek automobilu a jejich moderní vývojové trendy. Nejprve jsem se zabýval manuálními stupnovými prevodovkami, prevodovkami razenými pod zatížením a ...
 • Zhodnocení technologií pro využití biomasy 

  Havelková, Pavla
  Tato bakalářská práce se zaměřuje na popis biomasy a jejího využití jako obnovitelného zdroje energie. V textu je blíže popsána produkce biomasy a také přehled technologií používaných k jejímu zpracování a využití, které ...
 • Rekonstrukce osobního automobilu 

  Kacálek, Jaroslav
  V úvodu práce jsou stručně vystiženy základní informace o rekonstruovaném voze, důvody zakoupení a rekonstrukce tohoto vozu. V prvé kapitole jsou důvody rekonstrukce související se stavem vozidla popsány blíže. V následujících ...
 • Šnekový dopravník pro dopravu cementu 

  Šulc, David
  Tato bakalářská práce obsahuje návrh a konstrukční řešení šnekového dopravníku pro dopravu cementu, vycházející ze zadaných parametrů. Tato práce se zabývá výpočtem hlavních částí dopravníku, návrhem rozměrů a pevností ...
 • Družicové navigační systémy a směry jejich vývoje ve světě 

  Liberda, Jiří
  Druhy GNSS ve světě. Použití GNSS v letectví. Možnosti využití GNSS ve společnosti.
 • Konstrukce otočného stolu obráběcího stroje 

  Rygl, Ondřej
  Tato bakalářská práce se zabývá konstrukcí otočného stolu obráběcího stroje. V první části jsou popsány základní typy otočných stolů, jednotlivé přístupy při konstrukci pohonu a možnosti použití moderních komponent pro ...
 • Depozice kovových nanočástic z roztoku a výzkum jejich optických vlastností 

  Ligmajer, Filip
  Tato práce se zabývá kovovými nanočásticemi, jejich depozicí na křemíkový povrch a výzkumem jejich optických vlastností. Je ukázáno, že v~důsledku modifikace koloidních roztoků zlatých nanočástic fluorovodíkovou nebo ...
 • Pomocný pohon silničních HPV 

  Novák, Lukáš
  Tato bakalářská práce je zaměřena na popis moderních trendů v oblasti pomocných po-honů silničních vozidel poháněných lidskou silou. Zabývá se jejich základní konstrukcí, nej-důležitějšími součástmi, možností rekuperace a ...
 • Stroj pro obnovu vodorovného značení na komunikacích 

  Malchárek, Martin
  Cílem práce bylo navrhnout stroj pro odstraňování vodorovného značení na komunikacích. Bakalářská práce obsahuje rešeršní část s výběrem podobných strojů na trhu. Dále se zaměřuje na návrh vlastního zařízení. Snahou bylo ...
 • Šetření leteckých nehod 

  Anderle, Stanislav
  Cieľom bakalárskej práce je objasniť vyšetrovanie leteckých nehôd a navrhnúť zlepšenie systému ohlasovania udalostí. Práca obsahuje časti o nehodovosti, oznamovaní udalostí a vyšetrovaní nehôd. Samotná práca sa opiera o ...
 • Aretace posuvného zastřešení bazénu 

  Sedláček, Jan
  Tato bakalářská práce se v první části zabývá rešerší současných možností zakrytí a zastřešení bazénů. Detailněji se dále zabývá nejrozšířenějším typem zastřešení bazénu, posuvným zastřešením. Je proveden rozbor efektivnosti ...
 • Tvorba nanostruktur pomocí fokusovaného iontového svazku 

  Bartoš, Radko
  Tato bakalářské práce se zabývá problematikou obrábění iontovým svazkem. Jsou představeny přístroje, které se pro tuto metodu používají, a možnosti různých druhů nastavení počátečních podmínek, které mají za následek odlišný ...
 • Speciální pístové pohonné jednotky letounů všeobecného letectví 

  Motyčka, Ivo
  Tématem této bakalářské práce jsou speciální pístové pohonné jednotky v letectví. V první části je nastíněna historie vývoje pístových pohonných jednotek a princip činnosti pístových pohonných jednotek. Dále je prostor ...
 • Lidský faktor v leteckém provozu 

  Dostál, Tomáš
  Bakalářská práce se zabývá nehodami způsobenými typickým selháním lidského faktoru. Z vybraných leteckých nehod jsou vyzdviženy chyby způsobené letovou posádkou, jejich návaznost, vzrůst, hlavní příčina a vznik letecké ...

View more