Now showing items 21-40 of 489

 • Instalační sběrnice v inteligentních budovách 

  Kozák, Jiří
  Tato bakalářská práce se zabývá instalačními sběrnicemi používanými v inteligentních budovách. V textu je uvedeno rozdělení instalačních sběrnic podle různých kritérií a stručný přehled některých používaných sběrnic, včetně ...
 • Aplikace metod rychlého prototypování ve slévárenství 

  Krejčí, Zbyněk
  Tato práce se zabývá praktickou aplikací rychlého prototypování ve slévárenství. Je rozdělena na dvě části. V první části je uveden přehled nejvýznamnějších metod rychlého prototypování , jejich principy, hlavní výhody a ...
 • Ladící třída pro PHP 

  Kluvánek, Jakub
  Cílem této práce je vytvořit pomůcku, která bude pomáhat při vytváření a ladění PHP aplikací. Práce rovněž obsahuje přehled toho, jak se v PHP zachází s chybami a výjimkami standardním způsobem. Výsledkem je snadno použitelná ...
 • Využití LED technologie pro veřejné osvětlení 

  Rozsypálek, Tomáš
  Cílem této bakalářské práce je návrh a konstrukce prototypu svítidla pro veřejné osvětlení využívající LED technologii. První část práce se věnuje historii vývoje veřejného osvětlení. Druhá část je věnována designovým ...
 • Ekologické faktory při třískovém obrábění 

  Tomek, Jan
  Tato bakalářská práce popisuje vlivy vznikající při třískovém obrábění, aspekty řezného procesu, recyklaci a nakládání s odpady. Cílem bakalářské práce je rešerše problematiky třískového obrábění a jeho vlivu na ekologii.
 • Napjatostní analýza v nalisovaném spoji 

  Dudek, Milan
  Práce je zaměřena na stanovení přesahu při lisování v závislosti na mezním stavu pružnosti materiálu pomocí analytických metod Pružnosti a pevnosti. Vypočtené hodnoty jsou ve formě změněného technologického postupu uvedeny ...
 • Implementace systému vidění pro robota Bioloid 

  Ropog, József
  Tato bakalářská práce se zabývá implementací systému vidění na dvounohý humanoid robot ze stavebnice Bioloid. Systém vidění je složen z bezdrátové kamery, která je namontovaná na robotovi a z řídícího počítače. Cílem této ...
 • Alternativní zdroje energie 

  Stránský, Jaroslav
  V této práci jsem se pokusil shrnout současný stav světových energetických zdrojů, které používáme k přeměně na elektrickou energii. Je zde řešena otázka náhrady docházejících zásob fosilních paliv a redukce vypouštění ...
 • Chůze jako alternativní zdroj elektrické energie 

  Smilek, Jan
  Tato práce se zabývá problematikou využití principu energy harvestingu pro generování elektrické energie z lidské chůze. Je provedeno vlastní měření zrychlení na různých částech lidského těla během chůze, na jehož základě ...
 • Testování vibračního generátoru s podélnou cívkou 

  Stejskal, Jan
  Tato bakalářská práce se věnuje oživení a testování vibračního generátoru s pákou uloženou na hrotech podle návrhu vypracovaném na VUT v Brně. Kromě samotné konstrukce je cílem BP vytvoření simulačního modelu tohoto zařízení ...
 • Stroje využívané ve tváření 

  Kvapil, Jan
  Bakalářská práce, která je vypracovaná v rámci bakalářského studia oboru B 2339, obsahuje stručný přehled jednotlivých typů strojů používaných ve tváření. V práci jsou charakterizovány dnes i dříve používané stroje. Mezi ...
 • Studie získávaní elektrické energie v leteckých aplikacích 

  Březina, Martin
  Motivací práce bylo objasnění možných řešení snížení počtu bezpečnostních kontrol obecného vzdušného dopravního prostředku s udržením požadované bezpečnosti letového provozu. Mezi vhodným přístupy k řešení daného problému ...
 • Variantní řešení výroby těla zapalovací svíčky 

  Strnad, Miroslav
  V práci je rozebrána problematika výroby tělesa zapalovací svíčky, která má za úkol zvolit nejvhodnější variantu. Těleso je kruhového průřezu z oceli 1.1191 (12 050), otvorem uprostřed a vrchní část tělesa je zakončena ...
 • Tlumič jako zdroj elektrické energie 

  Maťaš, Marek
  Tato bakalářská práce se zabývá možností generování elektrické energie, za použití lineárního generátoru v automobilu, s tím, že lineární generátor je použit místo tlumiče a zastává jeho funkci. Následně je použit základní ...
 • Využití kapaliny ve tváření 

  Vraštiak, Michal
  Práce předkládá aktuální literární studii o technologiích využívající kapalinu jako tvářecí médium. Zde jsou uvedeny základní principy metod: hydroform, hydromechanické tažení, Wheelon, Asea, vysokorychlostní tváření, ...
 • Testování vibračního generátoru s příčnou cívkou 

  Drbohlav, Jan
  Tato práce se zabývá oživením a otestováním parametrů vibračního elektromagnetického generátoru, navržením konstrukčních úprav a vytvořením numerického modelu popisujícího chování generátoru v prostředí MATLAB Simulink.
 • Potenciál výroby energií z odpadu 

  Putna, Ondřej
  Téma bakalářské práce je zaměřeno na oblast energetického využívání odpadů. V první části je stručně zmapován současný stav odpadového hospodářství v České republice a v dalších zemích Evropské unie. Dále se práce zabývá ...
 • Modelování a identifikace hydraulického posilovače řízení osobního automobilu 

  Pavelec, Martin
  Tato práce se zabývá identifikací a modelováním elektrohydraulického posilovače řízení os. automobilu. První část práce je rešeršní. Pojednává o třech způsobech realizace posilovacího účinku, které se využívají u osobních ...
 • Testovací jednotka proporcionálních ventilů 

  Sova, Václav
  Tato bakalářská práce se zabývá vývojem a konstrukcí přenosné testovací jednotky hydraulických proporcionálních ventilů, jejíž předpoklad využití je především při údržbě, kontrole a uvádění hydraulických zařízení do provozu. ...
 • Výpočty a aplikace zlomkového kalkulu 

  Zemčíková, Michaela
  Tato bakalářská práce se zabývá výpočty a aplikacemi zlomkového kalkulu. Jejím cílem je uvedení některých základních pojmů, definic a vlastností zlomkového kalkulu, které budou použity k výpočtům zlomkových integrálů a ...