Now showing items 1-20 of 583

 • Matematické modelování spotřeby paliva vozidla 

  Dražka, Jan
  Práce se zabývá modelováním pohybu a spotřeby paliva automobilu s využitím reálných dat. Práce obsahuje jak přípravu vstupních dat do vhodné matematické formy, tak sestavení celkového matematického simulačního modelu. ...
 • Studie velkokapacitních nákladních souprav pro silniční dopravu 

  Božik, Michal
  Tato práce je studií velkokapacitních přívěsových a návěsových souprav s celkovou délkou 25,25 metru. Obsahuje přehled a srovnání legislativních poţadavků a přepravní kapacity. Dále uvádí popis jednotlivých souprav, jejich ...
 • Studie pneumatické dopravy materiálu 

  Novák, Martin
  Tato bakalářská práce rešeršního typu je rozdělena do několika částí. Shrnuje základní rozdělení pneumatických dopravníků, problematiku přenosu materiálů s odlišnými charakterovými vlastnostmi. Dále popisuje specifický ...
 • Termické zpracování odpadů s využitím tepla 

  Strapko, Tibor
  Bakalářská práce pojednává o jednom z možných způsobů nakládání s odpady v dnešní době, a to jejich termickým využitím, s detailnějším pohledem na zařízení využívající tyto druhotné suroviny coby plnohodnotný zdroj energie ...
 • Průmyslová vjezdová vrata 

  Vintr, Pavel
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem průmyslových vjezdových vrat. Jedná se o vrata teleskopicky posuvná s šířkou průjezdu 6000 mm. Cílem této práce je vytvoření koncepce, návrh a výpočet funkčních rozměrů, volba pohonu, ...
 • Technologie pro energetické využití biomasy 

  Záviška, Radek
  Cílem bakalářské práce je vypracování rešerše technologií energetického využití biomasy. V úvodní části se práce zabývá definováním biomasy a způsoby jejího produkování včetně strojů určených k produkci a přepravě. Hlavní ...
 • Trendy současného vývoje automatické výměny nástrojů u frézovacích center 

  Bilko, Tomáš
  Cílem této bakalářské práce je odborná rešerše zaměřená na ucelené roztřídění základních systémů pro automatickou výměnu nástrojů u frézovacích center, jejich popis a zhodnocení.
 • Technologie výroby krytu 

  Smejkal, Marek
  MAREK SMEJKAL: Technologie výroby krytu. Bakalářská práce kombinovaného studia, bakalářský studijní program STROJÍRENSTVÍ. Obor strojní inženýrství. 1. stupeň, 3. ročník, akademický rok 2010/2011. FSI VUT Brno, květen 2011, ...
 • Vývoj nových osových nástrojů s břity z různých řezných materiálů na definovaných průměrech pro obrábění přesných a velmi přesných děr 

  Dostál, Martin
  V úvodní části práce jsou uvedeny definice základních parametrů přesnosti, kvality obrobeného povrchu a požadavků na přesnost děr. Dále práce obsahuje popis výstružníků a vrtáků podle technologických, materiálových, ...
 • Kompozitní materiály ve stavbě obráběcích strojů 

  Šikuta, Lukáš
  Tato práce se zabývá problematikou kompozitních materiálů ve stavbě obráběcích strojů, přičemž jsou mezi sebou srovnány jejich výhody, nevýhody a fyzikálně-mechanické vlastnosti při současném zhodnocení jejich perspektivnosti ...
 • Optimalizace obrábění oběžných lopatek parní turbíny 

  Chromý, Marek
  Bakalářská práce je zaměřena na řešení problematiky optimalizace obrábění oběžných lopatek parní turbíny. Hlavním cílem je vyhodnocení cenových nákla-dů břitových destiček hrubovacího nástroje ve vztahu na použitou řeznou ...
 • Technologická studie výroby rotačního dílu 

  Toman, Lukáš
  V úvodu bakalářské práce se teoretická část zabývá základním principem obrábění. Součást frézovací trn 40 × 27 ČSN 24 1440 je posouzena na techno-logičnost konstrukce. Roční výroba součásti činí 17 000 ks. Hlavní náplní ...
 • Udržitelné energetické zdroje 

  Doležal, Jan
  Tato bakalářská práce se je rešerší zabývající se udržitelnými zdroji energie. Vyjmenovává a charakterizuje jednotlivé zdroje a přibližuje jejich principy fungování. V poslední části hodnotí jejich dosavadní využívání v ...
 • Technika kompresorů pro chladicí zařízení 

  Perejda, Michal
  Práca je venovaná problematike kompresorov pre techniku chladenia so zameraním na priemyselné chladenie veľkých a stredných výkonov. Čitateľ získa základný prehľad o konštrukcii, pracovnom cykle, tlakových a teplotných ...
 • Návrh lisovacího nástroje pro výrobu válcového pouzdra 

  Fiedor, Pavel
  Projekt vypracovaný v rámci bakalářského studia oboru B-STG předkládá návrh tvářecího nástroje pro výrobu válcového pouzdra. Výroba zadané součásti je navržena na tři operace, při niž je provedeno rozšiřování pevným nástrojem ...
 • Produkce CO2 a obchod s emisními povolenkami 

  Bravený, Adam
  Práce je tematicky rozdělena na dvě části. První popisuje současný stav produkce plynného oxidu uhličitého, jehož existence, resp. nárůst množství v atmosféře Země, je považována za hlavní příčinu globálního oteplování a ...
 • Kalibrace zkušebního zařízení MZGS-200 a sledování únavových experimentů pomocí LabVIEW 

  Klus, Jakub
  Bakalářská práce se zabývá kalibrací zkušebního zařízení MZGS-200 a způsobem záznamu a analýzy signálu z tenzometrů v průběhu únavových experimentů. V rámci práce byl teoreticky odvozen vztah pro síly působící na zkušební ...
 • Regálový zakladač přepravek 

  Provazník, Tomáš
  Bakalářská práce se zabývá návrhem a konstrukce regálového zakladače přepravek. Hlavním cílem práce jsou návrhy jednotlivých součástí zakladače, výpočet vybraných součástí mechanizmu a výkresová dokumentace. Tato práce ...
 • Řešení technologie součásti v podmínkách středně velké strojírenské firmy. 

  Šašinka, Ondřej
  Vyhodnocení a porovnání stávajícího výrobního procesu vytipované součásti tělesa přepouštěcího ventilu s modernizovanou variantou, která je zaměřena především na snížení strojních časů a rozšíření výroby s ohledem na zázemí ...
 • Výroba převodové skříně osobního automobilu metodou Fused Deposition Modeling 

  Štěrba, Ondřej
  Cílem bakalářské práce je tvorba virtuálního modelu převodové skříně osobního automobilu. Pro vytvoření jednotlivých dílů do finální sestavy byla použita převodová skříň z osobního automobilu Škoda Felicia. Konstrukce ...