Now showing items 1-20 of 579

 • Pevnostní a materiálová analýza horolezeckých karabin ze slitin hliníku 

  Handrk, Jiří
  Tato práce se zabývá pevnostními charakteristikami horolezeckých karabin, a to jak celku tak i zkušebních vzorků. Dále vyhodnocuje typ povrchové vrstvy. Pomocí získaných mechanických vlastností a zjištěného chemického ...
 • Vodíková křehkost spojovacích šroubů 

  Vlk, Václav
  Tématem této bakalářské práce je rozbor několika zlomených šroubů, u kterých je podezření na degradaci materiálu následkem působení vodíkové křehkosti. Interpretace porušení a příčiny lomu byla provedena na základě ...
 • Nízkocyklová únava hliníkové slitiny EN-AW 7075 

  Bártková, Denisa
  Hlavním cílem této bakalářské práce je analýza nízkocyklové únavy hliníkové slitiny ke tváření EN-AW 7075. V teoretické části jsou shrnuty současné poznatky o slitinách hliníku a únavovém chování materiálu. V rámci praktické ...
 • Vlastnosti moderních magnetoelektrických a multiferoických keramických materiálů 

  Osička, Luděk
  Byla vypracována rešerše vlastností magnetoelektrických a multiferoických keramických materiálů. Byly popsány feromagnetismus a feroelektřina a požadavky na materiály, ve kterých tyto vlastnosti mohou existovat zároveň v ...
 • Syntéza keramických práškových materiálů v přítomnosti ultrazvukového pole 

  Kočicová, Pavla
  Práce se zabývá syntézou oxidu ceričitého, oxidu samaritého a oxidu ceričitého dopovaného oxidem samaritým. Teoretická část je zaměřena na charakteristiku, aplikace a možnosti syntéz oxidu ceričitého. Experimentální část ...
 • Elektrochemické metody přípravy kovokeramických oxidačně odolných vrstev 

  Mengyan, Tomáš
  Predkladaná bakalárska práca sa zaoberá popisom vzniku samo organizovaných vrstiev oxidu hlinitého, technológiou výroby týchto vrstiev a rozvádza možnosti tejto technológie smerom ku príprave oxidačne odolných vrstiev pre ...
 • Mikrostrukturní stabilita Mg-slitin připravených intenzivní plastickou deformací 

  Piňos, Jakub
  Metody SPD umožňují získávat ultra-jemnozrnnou strukturu (UFG) ve větších objemech materiálu a tím zlepšovat jeho mechanické vlastnosti. Mikrostruktura získaná těmito metodami je však teplotně nestabilní a tak je užití UFG ...
 • Uplatnění právních norem v materiálovém inženýrství 

  Večeřa, Petr
  Předkládaná práce popisuje některé body, ve kterých základní všeobecný normativní systém práva zasahuje do problematiky materiálového inženýrství. Nosnou částí práce je otázka právních odpovědností, ve kterých dominuje ...
 • Porovnání kompozitních a tradičních materiálů používaných v cyklistickém průmyslu 

  Ševeček, Jan
  Tato závěrečná práce shrnuje základní informace o tradičních materiálech určených na výrobu cyklistických rámů v porovnání s kompozitními materiály. Popisuje mechanické vlastnosti, technologické vlastnosti, způsob tváření ...
 • Materiály používané v leteckém průmyslu 

  Večeřa, Jiří
  Tato bakalářská práce se zabývá současnými materiály, které nachází uplatnění v leteckém průmyslu. První část práce se zabývá obecně konstrukcí letadla. Popisuje hlavní části draku letadla a letecké pohonné jednotky a ...
 • Pneumatiky a dynamika vozidel 

  Kusyn, Petr
  Cílem této bakalářské práce je především seznámení se s vlivy působícími na dynamiku vozidla a vysvětlení, jak se tyto vlivy promítají do požadavků na konstrukci pneumatik. Další části jsou věnovány samotné konstrukci a ...
 • Polymerní biokompatibilní materiály 

  Matlák, Jiří
  Bakalářská práce je zaměřena na vybrané polymerní biokompatibilními materiály. V úvodu práce je nastíněna problematika biokompatibilních materiálů a objasněny základní pojmy. Dále je rozebíráno chemické složení, výsledné ...
 • Studium přípravy keramických membrán 

  Matějková, Michaela
  V bakalářské práci byla vypracována literární rešerše zabývající se přípravou keramických membrán vhodných pro energetické aplikace (membránové reaktory, palivové články) a materiálů vhodných pro jejich přípravu. Na základě ...
 • Studium koroze panelu letadla v místě bodových svarů v prostředí solné mlhy 

  Němčíková, Eva
  Bakalářská práce je zaměřena na studium koroze svarových spojů panelu letadla v prostředí solné mlhy. Panel se skládá z plechů vyrobených z hliníkové slitiny AlCu4Mg1, které jsou na povrchu opatřeny vrstvou hliníku o čistotě ...
 • Nízkocyklové únavové chování lité hořčíkové slitiny AZ61 

  Kaňová, Monika
  Tato bakalářská práce se zabývá zjištěním cyklické plasticity a nízkocyklovým únavovým chováním lité hořčíkové slitiny AZ61. Slitina byla odlita metodou squeeze casting. Mimo únavových vlastností byla pozorována mikrostruktura ...
 • Prášková metalurgie a základy procesu slinování 

  Foltýnek, Jaroslav
  Tato práce se zabývá problematikou práškové metalurgie a procesu slinování kovových materiálů. Práce je literární rešerší, která obsahuje základní komplexní náhled na celý průběh výroby konečného výrobku práškovou metalurgií ...
 • Vliv Al a Al-Si vrstvy na únavové vlastnosti niklové superslitiny IN713LC za teploty 800 °C 

  Šulák, Ivo
  Niklové superslitiny se převážně používají pro vysokoteplotní aplikace v energetickém a leteckém průmyslu. Jsou vystaveny extrémně agresivnímu prostředí za vysokých teplot za spolupůsobení únavových a creepových procesů, ...
 • Využití kompozitních materiálů pro stavbu rámů jízdních kol 

  Plundrák, David
  Bakalářská práce shrnuje základní informace o kompozitech a o výrobě kompozitního rámu jízdního kola. Uvedeny jsou mechanické, fyzikální a chemické vlastnosti. Práce zahrnuje porovnání kompozitních materiálů s ostatními ...
 • Lomová houževnatost kovových materiálů a její zkoušení 

  Kosek, Lukáš
  Cílem této práce je seznámení se s teoretickými základy lomové houževnatosti kovových materiálů a popisem jejího měření za podmínek rovinné deformace. V práci jsou uvedeny základní pojmy lineární elastické lomové mechaniky, ...
 • Příprava a vlastnosti obrobitelných keramických materiálů 

  Sláma, Martin
  Práce je zaměřena na studium obrobitelnosti keramických materiálů v závislosti na teplotě předslinutí. Použitým materiálem byla keramika na bázi Al2O3. Obrobitelnost oxidu hlinitého byla zjišťována na vzorcích připravených ...