Now showing items 1-20 of 155

 • Microbial pesticide degradation in water works sand filters 

  Václavková, Šárka
  Práce bude zaměřena na studium bakteriální degradace MCPP a BAM a na hledání vhodných bakteriálních kmenů.
 • Stanovení anorganických látek přítomných v kalech z čistíren odpadních vod 

  Rachůnková, Hana
  V kalech odebraných z čistírny odpadních vod Modřice bude provedeno v souladu s platnou legislativou stanovení anorganických látek přítomných v čistírnách odpadních vod (rizikové prvky). Na základě získaných výsledků bude ...
 • Vysokohodnotné betony na bázi druhotných surovin 

  Sáček, Josef
  Tato práce je zaměřena na studium fyzikálně-mechanických vlastností a strukturu vysokohodnotných betonů (High performance concrete, HPC) na bázi portlandského cementu. Důraz je kladen na možnost náhrady ekonomicky nákladných ...
 • Fluorescence huminových kyselin 3D excitačně emisní metodou. 

  Mlčoch, Tomáš
  Cílem této práce bylo změřit a popsat EEM spektra IHSS standardů huminových kyselin, půdních či lignitických huminových nebo fulvinových kyselin a humátů různého původu. Popsat odlišnosti v jejich fluorescenčních spektrech ...
 • Studium mechanizmu koroze žáruvzdorných materiálů v soustavě SiO2-Al2O3 taveninami a struskami s vysokým obsahem alkálií a vanadu 

  Vršecký, Michal
  V této diplomové práci byla analyzována korozní vrstva, vytvořená na žáruvzdorné vyzdívce reaktorů pro zplyňování mazutu. Byl prováděn chemický rozbor pro zjištění obsahu SiO2, Al2O3, ZrO2, Fe2O3 a TiO2. Korozní materiál ...
 • Stanovení těkavých organických látek metodou "head space - SPME" v reálných vzorcích povrchové a pitné vody 

  Chmelka, Milan
  Těkavé organické látky se ve vodě většinou vyskytují jako polutanty lidského původu. Teoretická část této práce se zabývá charakteristikou, výskytem a možnostmi kvalifikace a kvantifikace organických látek ve vodě. Rozsáhlejší ...
 • Sledování změn hodnot vybraných ukazatelů jakosti pitné vody během její dopravy a skladování 

  Vaňková, Jitka
  Teoretická část práce poskytuje informace o pitné vodě a požadavcích na její kvalitu, změnách jakosti vody při distribuci a akumulaci vody způsobené desinfekcí vody, dobíháním chemických procesů, korozí materiálů potrubí, ...
 • Studium plazmochemické redukce korozních vrstev na mědi 

  Šimšová, Tereza
  Předmětem této diplomové práce je studium plazmochemické redukce korozních vrstev na mědi. Proces je založen na použití nízkotlakého vodíkového RF plazmatu, ve kterém jsou vzorky ošetřovány po dobu několik hodin. Pro ...
 • Příprava historických geopolymerů 

  Šrámková, Eva
  Diplomová práce studuje historická pojiva na bázi geopolymerů. Práce si klade za úkol najít vhodné materiálové kompozice především z přírodních jílových minerálů (kaolinit, bentonit) a jejich modifikací (metakaolin). Tato ...
 • Příprava a charakterizace akrylových esterů PVAl 

  Hynštová, Karolína
  Práce se zabývá detailním studiem esterifikační reakce mezi polyvinylalkoholem a kyselinami akrylovou a methakrylovou. Cílem je příprava makromerů obsahující boční (meth)akrylové skupiny navázané na páteřní makromolekule ...
 • Studium plazmochemické redukce korozních vrstev na bronzi 

  Zemánek, Nikola
  Práce se zabývá působením nízkotlakého, nízkoteplotního vodíkového plazmatu na uměle vytvořené modelové korozní vrstvy na bronzu. Pro tento účel byly vytvořeny tři sady zkorodovaných bronzových vzorků. V prvním kroku ...
 • Interakce hyaluronanu s hydrofobními soluty 

  Slezáková, Dagmar
  Diplomová práce se zabývá hydrofobními interakcemi nativního hyalorunanu s vybranými soluty. Na základě literárních rešerší byly vybrány fluorescenční sondy a fluoreskující biologicky aktivní látky, které se využívají právě ...
 • Benzen v benzinech z hlediska ochrany zdraví 

  Bílková, Karolina
  Benzen je vysoce toxická sloučenina, která má karcinogenní i mutagenní účinky. Důsledkem těchto účinků je výrazné omezení jeho používání a jeho nízké hygienické limity v pracovním i životním prostředí. Cílem diplomové práce ...
 • Vliv fyzikálních podmínek na difúzní procesy v huminových gelech 

  Marvan, Jan
  Diplomová práce je zaměřena na difúzi měďnatých iontů v gelu huminových kyselin (HK) získaných z lignitu. Gely byly vystaveny difúzi měďnatých iontů o různých počátečních koncentracích a různém pH vždy po stejnou dobu 24 ...
 • Analýza alkylderivátů rtuti v biotických matricích. 

  Tuhovčáková, Lenka
  Pro stanovení alkyderivátů rtuti bude využita zejména plynová chromatografie. Součástí diplomové práce bude vypracování metody pro jejich stanovení, kvantifikaci, vypracování standardního operačního postupu a také validace ...
 • Fluorimetrické stanovení skandia 

  Holubová, Zuzana
  V práci je podrobně studováno fluorimetrické stanovení skandia 8-Hydroxychinolin-5-sulfonovou kyselinou. Byly zhodnoceny všechny podstatné faktory na fluorescenci, např. vliv času, pH, koncentrace činidla, tlumičů, tenzidů ...
 • Fotokatalytická inaktivace kvasinek v průtočném reaktoru 

  Lipenská, Michaela
  Tato diplomová práce se zabývá fotokatalytickým účinkem oxidu titaničitého a UV záření. V teoretické části je nastíněn mechanismus působení oxidu titaničitého a jeho aplikace v různých odvětvích. Na kvasince Hansenula ...
 • Chování huminových kyselin ve vodných roztocích 

  Čechová, Eva
  Tato práce se zabývá chováním huminových kyselin ve vodných roztocích a to především jejich disociací a rozpustností. Disociace huminových kyselin byla studovaná jejich částečným rozpuštěním ve vodě a v roztocích solí o ...
 • Pasivace hořčíkových slitin 

  Krejčířová, Dana
  Práce se zabývá technologií povrchových úprav hořčíkových slitin. Základní poznatky z oboru koroze kovových materiálů, rozdělení koroze dle způsobu napadení, korozního prostředí aj. Výčet způsobů korozní ochrany. Problematika ...
 • Produkce a charakterizace regenerovaných huminových kyselin 

  Uhrová, Anna
  Jihomoravský lignit pocházející z dolu Mír v Mikulčicích, Lignit s.r.o. byl přesítován a vybraná frakce byla modifikována tzv. mokrou cestou pomocí dvou oxidačních (HNO3, H2O2) a dvou „amfifilních“ (kyselina octová, kyselina ...