Now showing items 1-2 of 2

  • Chování huminových kyselin ve vodných roztocích 

    Čechová, Eva
    Tato práce se zabývá chováním huminových kyselin ve vodných roztocích a to především jejich disociací a rozpustností. Disociace huminových kyselin byla studovaná jejich částečným rozpuštěním ve vodě a v roztocích solí o ...
  • Frakcionace huminových kyselin izolovaných z lignitu 

    Moťka, Pavel
    Diplomová práce je věnována studiu lignitických huminových kyselin. Literární rešerši lze rozdělit do tří částí. První odpovídá obecné charakterizaci huminových látek s užším zaměřením na huminové kyseliny. Shrnuje jejich ...