Show simple item record

Corrosion protection of magnesium alloys

dc.contributor.advisorZmrzlý, Martincs
dc.contributor.authorMinda, Jozefcs
dc.date.accessioned2019-04-03T22:47:58Z
dc.date.available2019-04-03T22:47:58Z
dc.date.created2013cs
dc.identifier.citationMINDA, J. Korozní ochrana hořčíkových slitin [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. 2013.cs
dc.identifier.other58859cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/21161
dc.description.abstractPráce se zabývá alternativním postupem povrchové úpravy běžných hořčíkových slitin AZ31 a AZ91 povlakovaním vrstvou fluoridů. Byla provedena syntéza vrstev fluoridů v tavenině NaBF4, přičemž se sledovali vlastnosti povlaku v závislosti na nastavených technologických parametrech, především teploty. Na hodnocení povlaku bylo využito rastrovací elektronové mikroskopie (scanning electron microscopy, SEM), světelné mikroskopie (light microscopy, LM) a ponorových testů v 3,0% roztoku NaCl v trvání 1, 8, 24, 48 hod. Kromě toho byl proveden krátkodobý ponorový test v silně korozivní 70% HNO3. Povlak byl analyzován energiově-disperzní spektroskopií (energy dispersive spectroscopy, EDS nebo EDX) pro zjištění chemického složení. Testy ukázali velmi dobrou korozní odolnost a ukázalo se, že tímto způsobem vzniká reprodukovatelný kompaktní povlak. Analýza identifikovala vrstvy stechiometrických sloučenin MgF2 a NaMgF3. Zároveň byla provedena aktuální rešerše z oblasti protikorozní ochrany slitin Mg. Připravený povlak byl konfrontován se současnými technologiemi a ve spojení s rešerší byly navrhnuty možnosti, jakými se může výzkum tohoto druhu povlaku dále ubírat.cs
dc.description.abstractThis work deals with an alternative procedure to conventional surface treatment of magnesium alloy AZ31 and AZ91 by fluoride coating layer. Synthesis of fluoride layers was carried out in the melt of NaBF4, while were following coating properties depending on the set process parameters, particularly temperature. The evaluation of coating were used scanning electron microscopy (SEM), light microscopy (LM) and immersion tests in 3.0% NaCl solution of 1, 8, 24, 48 h addition was carried out a short immersion test, in the strongly corrosive 70% HNO3. The coating was analyzed by energy dispersive spectroscopy (EDS or EDX) to determine the chemical composition. Tests showed very good corrosion resistance and showed that in this way, a reproducible compact coating was formed. The analysis identified a layer of stechiometric compounds MgF2 and NaMgF3. At the same time was the current research in the field of corrosion protection of Mg alloys. The prepared coating was confronted with current technology and in conjunction with searches were designed options such research can continue this kind of coating proceed.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta chemickács
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjecthořčíkové slitinycs
dc.subjectkorozecs
dc.subjectfluoridové povlakycs
dc.subjectmagnesium alloysen
dc.subjectcorrosionen
dc.subjectfluoride coatingsen
dc.titleKorozní ochrana hořčíkových slitincs
dc.title.alternativeCorrosion protection of magnesium alloysen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2013-06-18cs
dcterms.modified2013-06-20-08:23:35cs
thesis.disciplineChemie, technologie a vlastnosti materiálůcs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. Ústav chemie materiálůcs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid58859en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.03.31 21:03:41en
sync.item.modts2020.03.31 18:06:05en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta chemickács
dc.contributor.refereePtáček, Petrcs
dc.description.markAcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
but.committeeprof. RNDr. Josef Jančář, CSc. (předseda) prof. Ing. Jaromír Havlica, DrSc. (místopředseda) prof. Ing. Ladislav Omelka, DrSc. (člen) doc. RNDr. Jaroslav Petrůj, CSc. (člen) prof. Ing. Tomáš Svěrák, CSc. (člen) prof. Dr. Ing. Martin Palou (člen) prof. Ing. Petr Ptáček, Ph.D. (člen)cs
but.defenceUchazeč ve své prezentaci seznámil komisi s hlavními výsledky své bakalářské práce. Prezentace byla po formální i obsahové stránce velmi zdařilá a prokázala zájem uchazeče o obor. Dotazy oponenta zodpověděl správně. Se členy komise diskutoval na vysoké odborné úrovni.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programChemie a chemické technologiecs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record