Show simple item record

Belgrade - Danube - Sava

dc.contributor.advisorMléčka, Jancs
dc.contributor.authorNováková, Michaelacs
dc.date.accessioned2019-04-04T04:02:41Z
dc.date.available2019-04-04T04:02:41Z
dc.date.created2011cs
dc.identifier.citationNOVÁKOVÁ, M. Bělehrad - Dunaj - Sáva [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. 2011.cs
dc.identifier.other38836cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/2139
dc.description.abstractDiplomová práce_ Bělehrad_ Dunaj_ Sáva Jako téma své diplomové práce jsem si vybrala město, kterým návštěvník na první pohled nikterak uchvácený není, musí se prodrat vrstvami nánosů, které stojí v cestě do proniknutí kouzla Bělehradu, které spočívá často ve všednostech. Zajímavým prvkem je jeho strategická poloha na soutoku řek Dunaje a Sávy. Práce se nejprve zabývá průzkumem v širších souvislostech. Zaměřuje se nejen na Bělehrad, ale i na celé Srbsko, jeho etnickou i náboženskou rozmanitost, balkánskou náturu obyvatel. Průzkum mapuje na jedné straně město, jeho krásy i problémy, na druhé straně má sociologický kontext, kde zkoumá hlavně problémy obyvatel bývalé Jugoslávie, jejich vzájemné soužití a konflikty. Jizvy města Práce vytyčuje ve městě pět nejproblematičtějších míst, které se přímo dotýkají říčních koryt. Z těchto problémů vybírám souvislý pás délky 10 kilometrů. Urbanismus oblasti má jako činitele vodu a město, které se odrážejí i v rastru ulic. Příčné ulice jsou přímé spojnice s městem, pokračující dnešní bulváry ústící k Dunaji. Podélné ulice a cesty svou zvlněností navazují na řeku. Na základě myšlenky původních ostrovů pak vytvářím další dva ostrovy díky nimž Dunaj dostává na straně města tři nábřeží. Získávám tak vodu ve městě, která není pouze umělou nádrží, ale je vodou ve své podstatě a dynamice. Vytvořené ostrovy jsou na základě meandrovitosti Dunaje, který kdyby břeh nebyly betonové by šířil do města a sám by jizvy smyl, vyléčil město. Nejexponovanější částí zjizvené oblasti je levý břeh Mariny Luky na níž vyúsťuje bulvár Francouzská propojující hlavní náměstí města s Dunajem. Na tuto oblast se zaměřuji konkrétněji již ve spojitosti se sociologickým průzkumem. Jizva národa Vzhledem k tomu, že byl Bělehrad hlavním městem Jugoslávie, jsem se zaměřila na mezilidskou i ekonomickou problematiku obyvatel bývalé Jugoslávie a její rozpad. Na venek jednotná Jugoslávie byla ve své době silným státem z hlediska ekonomie. Jednotlivé státy spolu spolupracovaly s díky tomu hospodářství vzkvétalo. Po rozpadu státy přestaly kooperovat a jejich ekonomika silně klesla. Mezilidská nenávist národností přerostla ve vzájemné vykořisťování menšin ať už etnických, tak i náboženských. Tato nenávist a konflikt jsou v lidech hluboko zakořenělé a bude těžké vzájemné křivdy vymazat. Jizva města + jizva národa= Mírové centrum Takto se dostáváme ke spojnici jizev národa a jizev města a ke způsobu jak se s oběma vypořádat. V tak exponované a významné části Bělehradu by měla být funkce, která má hlubší význam, přesah, význam i pro národ, celý Balkánský poloostrov. Utvářím platformu pro mírové dialogy, vzájemnou kooperaci bývalých států Jugoslávie na všech úrovních. Vytvářím tu tedy Mírovou organizaci, které naplní tato místa pochopením, spoluprácí a usmířením, vyléčí tak jizvy národa i města. Centrum se zabývá projekty ve sféře ekonomické, sociální, zdravotnické, náboženské i kulturní. Silným prvkem je i rampa- pokračující bulvár nad Dunaj, který ukazuje, že cesta k cíli může mít i překážky a cíl je v dáli, však stojí zato v ní pokračovat. Puknuté srdce_ budova Mírového centra_ Kultura_ média_ umění Tak jako se rozpadla Jugoslávie a v rámci Jugonostalgie se k sobě vrací, tak i řešená budova je rozervaným srdcem Jugoslávie, které se k sobě nemůže úplně vrátit, proto aspoň komunikuje skrz atrium, ale jinak tvoří samostatné celky.cs
dc.description.abstractDiploma project_ Belgrade_ Danube_ Sava As the theme of my thesis I chose the city of Belgrade in the magic we see everyday. An interesting feature is its strategic location at the confluence of the rivers Danube and Sava. The project first deals with research in a broader context. It focuses not only on Belgrade,but also the whole Serbia and its ethnic and religious diversity, the Balkan temper of the population. Survey maps on one side of the city, its beauty and challenges, on the other hand, thesociological context, which examines the main problems of the population of the former Yugoslavia, their mutual coexistence and conflict.. Stigma of the City The work sets in five most problematic points that directly affect the river basins. These problems selecting a continuous strip length of 10 kilometers. Urban areas have a water factor and the city, which is reflected in the grid of streets. Cross streets are straight line to the city, continuing today boulevards that leads to the Danube. Longitudinal its streets and roads follow the river undulation. Based on the original idea of creating islands of the other two islands which make their way onto the side of the Danube three cities waterfront. We get water in the city, which is not only artificial reservoirs, but water in its nature and dynamics. Most exposed parts of the scarred area, the left bank of the Marina Luka which leads to the Francouzská boulevard linking the main square to the Danube. In this area has focused more specifically in connection with the sociological survey. Stigma of the Nation Due to the fact that Belgrade was the capital of Yugoslavia, I focused on interpersonal and economic problems of the population of the former Yugoslavia and its dissolution. On the outside Yugoslavia was united in its time in terms of a strong state economy. After the disintegration of countries to stop cooperating and their economy has significantly dropped. Interpersonal ethnic hatred grew in mutual exploitation of minorities, whether ethnic, and religious. The hatred and conflict in humans are deep and mutual grievances will be difficult to erase. Stigma of the City + Stigma of the Nation = Peace Center Thus we come to the junction of scar and the scars of a nation and a way to deal with both. In a significant proportion of exposed and Belgrade should be the function that has a deeper meaning, overlap, and the importance for the nation, the whole Balkan peninsula. Shaping a platform for peaceful dialogue and mutual cooperation of the former states of Yugoslavia at all levels. Building project will be a peace organization, which will fill this space understanding, cooperation and reconciliation, heal the stigma of a nation and city. The Centre is engaged in projects in the economic, social, medical, religious and cultural. A strong element is the continued ramp-boulevard of the Danube, which shows that the path to the goal may have obstacles and the goal is far off, but worth it to continue. Torn heart_ Peace Center building_ Culture_ media_ Arts As Yugoslavia disintegrated in the Yugonostalgi a back to each other, and the design of the building is torn heart of Yugoslavia, which on itself can not completely back, so at least communicate through the atrium, but are otherwise separate entities.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta architekturycs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectBělehradcs
dc.subjectDunajcs
dc.subjectSávacs
dc.subjectJugosláviecs
dc.subjectkonfliktcs
dc.subjectrozervané srdcecs
dc.subjectMírové centrumcs
dc.subjectjizva městacs
dc.subjectjizva národacs
dc.subjectBelgradeen
dc.subjectthe Danubeen
dc.subjectSavaen
dc.subjectYugoslaviaen
dc.subjectconflicten
dc.subjecttorn hearten
dc.subjectPeace Centreen
dc.subjectStigma of the Cityen
dc.subjectStigma of the Nationen
dc.titleBělehrad - Dunaj - Sávacs
dc.title.alternativeBelgrade - Danube - Savaen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2011-05-30cs
dcterms.modified2011-06-01-08:46:45cs
thesis.disciplineArchitekturacs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. Ústav navrhování VI.cs
thesis.levelIng. arch.cs
thesis.nameIng. arch.cs
sync.item.dbid38836en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2019.06.21 06:21:42en
sync.item.modts2019.05.18 16:00:19en
dc.contributor.refereeBahna, Ján Miloslavcs
dc.description.markAcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record