Show simple item record

SAVINGS IN MATERIAL FLOWS IN CONNECTION WITH EMS IN PRODUCTION COMPANIES

dc.contributor.advisorMyšková, Renátacs
dc.contributor.authorŠimák, Marekcs
dc.date.accessioned2018-10-21T22:44:35Z
dc.date.available2018-10-21T22:44:35Z
dc.date.created2009cs
dc.identifier.citationŠIMÁK, M. Úspory v materiálových tocích v návaznosti na EMS výrobních podniků [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2009.cs
dc.identifier.other24157cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/22614
dc.description.abstractTématem disertační práce jsou „Úspory v materiálových tocích v návaznosti na EMS výrobních podniků“. Ekologicky šetrné hospodaření průmyslových podniků je velmi důležité nejen vzhledem ochraně životního prostředí, ale i z hlediska jejich konkurenceschopnosti. V mnoha případech přináší i lepší organizaci práce, omezení zbytečného plýtvání a mnoho dalších preventivních opatření. Účelem této práce je ve zvolené oblasti ukázat možnosti analýzy vztahů mezi podnikovým environmentálním úsilím a podnikovými ekonomickými zájmy tak, aby analýza pokud možno prokázala ekonomickou výhodnost zlepšení ochrany životního prostředí, jestliže taková výhodnost v daném případě existuje. V disertační práci jsou na základě prostudované literatury analyzovány vztahy mezi EMS, logistikou a oblastí, v nichž lze nalézt úspory vedoucí ke zlepšení ekonomických i environmentálních výsledků. Takto získané poznatky jsou společně s provedeným empirickým výzkumem východiskem pro vymezení oblasti, o které lze předpokládat, že je zdrojem možných úspor. Důraz je kladen na materiálové toky, které jsou analyzovány ve vybraném výrobním podniku automobilového průmyslu. Analýza vychází ze stávající organizační struktury a logistického řetězce, soustřeďuje se především na oblast skladového hospodářství. Ve sledovaném podniku je zmapován bod rozpojení - je umístěn ve skladu vstupního materiálu. Úzké místo bylo zjištěno ve skladu v operaci vyskladňování materiálu ze skladu. Výsledky analýzy jsou východiskem pro vyjádření možných úspor. V rámci prováděného hodnocení bylo měřeno a analyzováno využití pracovního času pracovníků skladu v jednotlivých směnách, protože přílišné vytížení těchto zaměstnanců je rizikovým faktorem z hlediska zajištění včasného předání materiálu do výroby. Dále byla pozornost věnována současnému využití operačních prostor. Návrh zlepšení, vycházející ze syntézy zjištěných poznatků, umožňuje lepší využití pracovní doby zaměstnanců skladu, vytváří prostor pro včasnou manipulaci s materiálem i v mimořádných případech (např. při mimořádné zakázce) a také vede k odstranění zbytných nebo nadbytečných pracovních operací. Jeho aplikací je také odstraněna jedna z příčin prostojů ve výrobě, což se projevuje i v úspoře energie a následně i v omezení emisí. V závěrečné části disertační práce je proveden souhrn řešení problému a popsány možné přínosy práce pro teorii a praxi.cs
dc.description.abstractThe subject of this dissertation thesis is „Savings in material flows in connection with EMS in production companies“. The topic of this dissertation thesis is the saving in material flows in connection with EMS in production companies. Sound ecological management in industrial companies is important due to the fact it enhances environment protection and provides the companies concerned with competitive advantage. In many cases it provides for better organization of labor and decrease of wastage and allows for other preventive measures. The aim of this paper is to study the relation between the economical and environmental protection interests of companies operating in selected business sector, the paper examines whether environment protection activities practiced by the companies provide also economical benefit for them. The paper uses literature to analyze relations between EMS, logistics and areas in which savings can be found thus contributing to better results in the fields of environment protection and economy. The gained information together with conducted empirical research is the base used in order to determine the area in which savings could be found. Emphasis is laid on material flows which are studied in selected company active in the field of automotive industry. The analysis is based on the current organizational structure and logistic chain, the analyses focuses mainly on warehousing activities. In the studied company there is charted disconnection point which is located in the reception area in the warehouse. Narrow place was found in the dispatch area of the warehouse, the results of the analyses are the base to be used to express the amount of possible savings. Within the process evaluation, measurements and analysis of working time for each shift have been conducted, since the working load of the concerned shifts presents a risk factor from the perspective of ensuring the in time delivery of materials to the production. Proposal to improve the process is based on the synthesis of acquired facts, it allows for better utilization of working time of warehouse employees and provides extra space for manipulation with materials. When there is extra working load to be handled (extra order from customer) it also provides for the elimination of unnecessary or extra actions connected with operations. The application of the improvement proposal will abolish one of the reasons for non operation time in production, which leads to savings in energy consumption and decreases the amount of emissions. In the final part of the dissertation thesis a summary of solutions to the encountered problems is presented and the possible contribution of this thesis to theory and praxis is described.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelskács
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectEMS: Systém environmentálního managementu Ekologické aspekty hospodaření podniku Environmentální nástroje Ekonomické ukazatele Úzké místo Bod rozpojenícs
dc.subjectEMS: Environmental management system Ecological aspects of companies´ economy Environmental tools Economical indicators Bottleneck Decoupling pointen
dc.titleÚspory v materiálových tocích v návaznosti na EMS výrobních podnikůcs
dc.title.alternativeSAVINGS IN MATERIAL FLOWS IN CONNECTION WITH EMS IN PRODUCTION COMPANIESen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2009-06-02cs
dcterms.modified2009-06-17-14:39:24cs
thesis.disciplineŘízení a ekonomika podnikucs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Děkanát fakulty podnikatelskécs
thesis.levelDoktorskýcs
thesis.namePh.D.cs
sync.item.dbid24157en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.03.31 20:15:44en
sync.item.modts2020.03.31 15:31:00en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta podnikatelskács
dc.description.markPcs
dc.type.driverdoctoralThesisen
dc.type.evskpdizertační prácecs
but.committeeprof. Ing. Mária Režňáková, CSc. (předseda) prof. Ing. Jiří Dvořák, DrSc. (člen) Ing. Helena Hanušová, CSc. (člen) prof. Ing. Vojtěch Koráb, Dr., MBA (člen) prof. Ing. Anna Polednáková, Dr. (člen) doc. Ing. Ilona Obršálová, CSc. (člen) prof. Ing. Jiří Polách, CSc. (člen) doc. Ing. Elena Šúbertová, Ph.D. (člen)cs
but.defencecs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programEkonomika a managementcs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record