Recent Submissions

 • Jak mohl Fermat uvažovat 

  Kocanda, Ladislav (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství, Ústav matematiky, 2013)
  Abstrakt. Článek je rozdělen na dvě části. Vprvní části dokážeme, že pro žádná přirozená čísla x, y, z a n, kde n ≥ 3, neplatí rovnost xn + yn = zn. Kdůkazu nepoužijeme přímo čísla x, y, z ale jejich rozklad na ...
 • Kvaternionové algebry s programem SAGE 

  Macálková, Lenka (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství, Ústav matematiky, 2013)
  V tomto článku si klademe za cíl seznámit čtenáře s využitím systému SAGE v souvislosti s výpočty na kvaternionových algebrách. První část je zaměřena na práci s prvky kvaternionové algebry, ve druhé části se věnujeme ...
 • O řešení problémů slabé konvergence 

  Franců, Jan (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství, Ústav matematiky, 2013)
  Článek je pokračováním práce J. Franců: Od kompozitních materiálů ke slabé konvergenci, Kvaternion 2/2012, 113-124, ve které byla formulována úloha homogenizace parciálních diferenciálních rovnic. Matematický přístup vede ...
 • Diferenciální rovnice necelého řádu 

  Karásek, Jiří (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství, Ústav matematiky, 2013)
  Přehledový článek prezentuje základní informace o diferenciálních rovnicích necelého řádu. Zatímco modelování mnohých jevů studovaných v aplikacích pomocí klasických diferenciálních rovnic je všeobecně známé a hojně ...
 • Moore-Penroseova inverze matice a její aplikace 

  Skula, Ladislav (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství, Ústav matematiky, 2013)
  V článku je uvedena defi nice pseudoinverzní matice, ukázána její existence a jednoznačnost a zmíněny dvě metody jejího výpočtu. Pomocí pseudoinverze je de finováno "řešení" systému lineárních rovnic s komplexními koefi ...
 • Logika fyziky z hlediska semantické perspektivy 

  Chajda, Ivan (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství, Ústav matematiky, 2013)
  Je popsán základní aparát používaný v logice kvantové mechaniky. Ukazuje se, že sémantika logiky kvantové mechaniky se odlišuje od sémantiky klasické logiky a jsou zde zmíněny nejdůležitější rozdíly. Je vzpomenut přínos ...