Recent Submissions

 • Návrh na snížení nezaměstnanosti v okrese Prostějov 

  Ševčík, Michal
  Tato práce se zaměřuje na návrh opatření, které povedou ke snížení nezaměstnanosti v okrese Prostějov. Nejdříve je nezaměstnanost analyzována podle jednotlivých skupin obyvatelstva a zjišťují se problémy tohoto trhu práce. ...
 • Marketingové aspekty činnosti high-tech firem 

  Palacký, Miloslav
  Cílem diplomové práce je analýza marketingových nástrojů použitých firmou XAX a následně vyhodnotit a navrhnout zvýšení jejich efektivity. Popis strategie společnosti a faktory ovlivňující budou identifikovány. Práce ...
 • Informační strategie podniku 

  Korenčiak, Miroslav
  Diplomová práca sa zaoberá návrhom informačnej stratégie pre spoločnosť pôsobiacu v oblasti služieb. Podnik je analyzovaný prostredníctvom rôznych metód s dôrazom na súčasný stav IS/IT a potreby podniku v tejto oblasti. ...
 • Alternativní způsob získání a provozu informačních a komunikačních technologií 

  Janeček, Karel
  Diplomová práce se zabývá návrhem řešení s využitím prvků veřejného cloud computingu pro zadavatele. V práci jsou zmíněna teoretická východiska a zároveň kritický pohled na současný stav trhu s veřejným cloud computingem.
 • Návrh IS pro sdílení bibliografických citací a dokumentů 

  Mráz, Jaroslav
  Diplomová práce se zabývá návrhem informačního systému pro sdílení bibliografických citací a dokumentů. Důraz je kladen na využití cloudového řešení. V teoretické části jsou vysvětleny pojmy cloud computingu a jeho uplatnění, ...
 • Optimalizace taxi-dispečinku za pomoci efektivního využití geolokačních služeb 

  Sekerka, Jan
  Předložená diplomová práce se zabývá problematikou provozu taxi-dispečinku a možnostmi jeho optimalizace za využití geolokačních služeb. Úvodní část diplomové práce obsahuje teoretická východiska použitá při analýze ...
 • Energetický management v ubytovacím zařízení 

  Škorpík, Adam
  Diplomová práce pojednává o systému vytápění v ubytovacím zařízení. Vysvětluje způsob řízení několika navzájem oddělených systémů, které mají za následek automatizaci celého vytápěcího systému. Přesné dávkování tepelné ...
 • Návrh projektu se zaměřením na financování z fondů EU 

  Bodorová, Kateřina
  Diplomová práce se zabývá problematikou řízení projektů z pohledu financování z fondů EU. V první části jsou popsána teoretická východiska projektového řízení a jeho specifika pro projekty financované z fondů EU. Ve druhé ...
 • Metodika tvorby řídící dokumentace pro nově vznikající realitní kancelář 

  Kolouch, Tomáš
  Diplomová práce se zabývá vytvořením metodických podkladů pro rozvoj nové realitní kanceláře na českém trhu. Dále se zabývá oblastí procesů v realitní kanceláři a možnými organizačními strukturami. Práce také analyzuje ...
 • Využití projektového managementu při uvedení softwaru do prodeje 

  Kahounová, Barbora
  Diplomová práce se zabývá tvorbou projektové dokumentace pro marketingové aktivity podporující uvedení nového softwaru na trh. Pro vytvoření všech vyžadovaných dokumentů byla použita metodika IPMA.
 • Motivace a evaluace zaměstnanců Brněnských vodáren a kanalizací, a.s. 

  Brandejská, Petra
  Cílem diplomové práce je navržení nového systému hodnocení a následného odměňování pracovníků ve společnosti Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. Teoretická část se zaměřuje na teorii motivace, hodnocení pracovníků a systém ...
 • Zhodnocení motivačního programu firmy SportObchod.cz s.r.o. a návrhy na jeho zlepšení 

  Mucková, Krystyna
  Tato diplomová práce pojednává o problematice pracovní motivace. Orientuje se na zlepšení motivačního systému společnosti SportObchod.cz s.r.o.. Současný stav motivačního programu je analyzován pomocí dotazníkového šetření ...
 • Návrh projektu zavedení internetových stránek 

  Kováčik, Viktor
  Závěrečná diplomová práce se zabývá návrhem projektu, který je navržen pro tvorbu internetových stránek. V práci jsou uvedeny základní pojmy a problematika projektového managementu. Firma, na kterou se bude projekt aplikovat, ...
 • Návrh změny organizační kultury ve vybraném podniku 

  Matochová, Jolana
  Diplomová práce se zabývá se problematikou organizační kultury. V práci jsou vymezeny nejdůležitější pojmy týkající se kultury, jako jsou prvky, struktura, zdroje a metody analyzování organizační kultury. Hlavním cílem ...
 • Daňové ráje 

  Štefanides, Jan
  Diplomová práce pojednává o problematice daňových rájů a možnostmi jejich využití pro české podnikatele v oblasti daní z příjmů. Práce se zabývá analýzou legislativy České republiky a mezinárodních smluv, kterými je Česká ...
 • Ekonomický vývoj podniků financovaných rizikovým kapitálem 

  Tatarková, Eliška
  Tato diplomová práce se zabývá posouzením ekonomického vývoje v zadaných podnicích s účastí rizikového kapitálu a zhodnocením tohoto vývoje během působení investora v těchto podnicích. Ekonomický vývoj zadaných podniků je ...
 • Návrh na zlepšení personálního řízení diverzitních týmů v high-tech firmě 

  Derka, Martin
  Diplomová práce se zabývá analýzou personálního řízení ve vybraném high-tech podniku. Teoretická část práce popisuje základní pojmy z oblasti personálního řízení, diverzitních týmů a charakteristiky high-tech sektoru. V ...
 • Návrh metodiky převodu účetní závěrky v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví 

  Kudiovský, Stanislav
  Diplomová práce pojednává o problematice převodu účetní závěrky zpracované dle českých účetních předpisů na účetní závěrku dle Mezinárodních standardů účetního výkaznictví. V první části diplomové práce jsou zpracována ...
 • Podnikatelský plán pro rozvoj živnostenského podnikání 

  Dvořák, Petr
  Diplomová práce se zabývá návrhem podnikatelského plánu, který slouží pro rozvoj živnostenského podnikání. V práci je analyzována současná situace podniku pomocí analýzy vnitřního a vnějšího prostředí. Cílem práce je ...
 • Vicefaktorová autentizace elektronických dokumentů 

  Gancarčík, Lukáš
  Cieľom práce je podať ucelenú informáciu o elektronických dokumentoch a možnostiach ich využitia. Zameriava sa na oblasť autentizácie, kde špecifikuje možnosti získania autentizačnej informácie a popisuje jednotlivé spôsoby ...

View more