• Návrh podnikatelského plánu a strategie rozvoje podniku 

  Hliničan, Marek
  Predmetom tejto diplomovej práce je vypracovanie podnikateľského zámeru pre založenie malej firmy podnikajúcej v oblasti informačných technológií. V teoretickej časti práce sú obsiahnuté teoretické východiská práce a ...
 • Založení malé kavárny 

  Hejlová, Monika
  Diplomová práce se zaměřuje na založení malé kavárny v České Třebové. Návrh na založení kavárny vychází z teoretických poznatků a provedených analýz. Podrobně zkoumá dotazníkové šetření a finanční plán projektu. Obsahuje ...
 • Hodnocení rizik dle zákona o ekologické újmě v a.s. Fosfa 

  Davčíková, Veronika
  V současné době je stále větší tlak na výrobní podniky, aby snižovaly svůj dopad na životní prostředí. Diplomová práce řeší dva přístupy omezování dopadů – legislativní a dobrovolný. V teoretické části je definován postup ...
 • Financování projektů ze zdrojů EU 

  Císař, Jiří
  Diplomová práce je zaměřena na možnosti financování konkrétního projektu z fondů Evropské unie. Teoretická část definuje projekt a uvádí základy projektového managementu. V této části jsou rovněž popsány jednotlivé fondy ...
 • Posouzení vybraných ukazatelů společnosti pomocí časových řad 

  Všianský, Martin
  Tato diplomová práce se zabývá společností Authentica, s.r.o. Pro tuto společnost je v práci zpracováno několik finančních ukazatelů pomocí analýzy časových řad v průběhu posledních 9 let. Cílem práce je využití statistických ...
 • Využití fuzzy logiky pro hodnocení výhodnosti oprav 

  Novák, Patrik
  Diplomová práce se zabývá určením rozsahu oprav telefonů ve firmě Mobilshop Valenta Petr, přičem jsou použity pokročilé metody modelování, konkrétně pak fuzzy logika. Cílem práce je vytvoření modelu, který usnadní, zpřesní ...
 • Daňové ráje a jejich využití 

  Komárková, Renata
  Diplomová práce se zabývá charakteristikou daňových rájů, přiblížením zvýhodněných společností a způsobem jejich využití a možného zneužití. První část definuje základní pojmy, které jsou s daňovými ráji úzce spjaty. Druhá ...
 • Financování projektů z fondů EU 

  Prokešová, Lenka
  Cílem práce je zhodnocení možností financování konkrétního projektu z fondů EU. Dále provedení komparace s ostatními způsoby financování. Závěrem je posouzení, zda dojde k financování daného projektu formou dotace z fondů ...
 • Využití umělé inteligence na kapitálových trzích 

  Barjak, Maroš
  Práce se zabývá návrhem, implementací a optimalizací modelu založeného na umělé inteligenci a neuronových sítích schopného predikovat budoucí časové rady cen akcí na kapitálových trzích. Hlavní důraz je kladen na zestrojení ...
 • Návrhy na snížení nezaměstnanosti v okrese Olomouc 

  Nečas, Jakub
  Diplomová práce je zaměřena na problematiku nezaměstnanosti v okrese Olomouc. Analytická část je pak věnována zjištění aktuálního stavu na trhu práce v tomto okrese a následně jsou navrhnuta opatření, která by mohla přispět ...
 • Návrh změn v systému odměňování a hodnocení zaměstnanců ve společnosti ADAVAK, s.r.o. 

  Kitnerová, Radka
  Úlohou diplomové práce je analýza systému hodnocení a odměňování zaměstnanců ve společnosti ADAVAK, s.r.o. Teoretická část zahrnuje základní pojmy týkající se metod hodnocení a odměňování zaměstnanců. V praktické části je ...
 • Návrh komunikační strategie pro SVŠE Znojmo 

  Peterková, Monika
  Diplomová práce se zaměřuje na oblast marketingu, a to konkrétně na komunikační strategii daného podniku. Analyzuje současnou situaci pomocí marketingového výzkumu a jednotlivých analýz a srovnává teoretické poznatky se ...
 • Ekonomický vývoj podniků financovaných rizikovým kapitálem 

  Platenková, Kamila
  Tato diplomová práce se zabývá hodnocením ekonomického stavu a vývoje v zadaných podnicích, které jsou financovány rizikovým kapitálem. Ekonomický vývoj podniků je podrobován vybraným ukazatelům finanční analýzy. Teoretická ...
 • Podnikatelský plán pro založení malé společnosti 

  Kolářová, Ludmila
  Předmětem mé diplomové práce je tvorba podnikatelského plánu pro realizaci prodejny potravin, zaměřené na prodej pečiva. Prodejna bude poskytovat svým zákazníkům širo-kou nabídku pečiva, dále vlastní výrobky studené kuchyně ...
 • Využití Paretova pravidla při zefektivnění prodeje 

  Zemanová, Anna
  Diplomová práce se zaměřuje na zefektivnění prodeje vybrané prodejny pomocí Paretova pravidla. Teoretická část specifikuje využití Paretova pravidla ve vědeckých pracích a uvádí příklad jeho použití. Hlavním přínosem ...
 • Návrh rozšíření portfolia firmy vývojem mobilních aplikací pro Apple iOS 

  Káhn, Ondřej
  Na základě teoretických poznatků odborných publikací byla provedena analýza společnosti Goldmax Laptops s r.o. a jejího okolí. Analytická část diplomové práce dále zkoumá globální trh mobilních aplikací spolu s odvětvím ...
 • Studie průběhu zakázky podnikem 

  Farníková, Jana
  Tato diplomová práce se zaměřuje na celkový průběh konkrétní zakázky v konkrétním podniku. Tato analýza je přesněji zaměřena na měřiče tepla, které tvoří v podniku podstatnou část odbytu. Obsahuje návrh, jak by mohla firma ...
 • Návrh podnikového finančního plánu 

  Bednarovičová, Andrea
  Tato diplomová práce se zabývá tématem finančního plánování podniku. Nejprve jsou vymezena teoretická východiska finančního plánování. Další část práce analyzuje současný stav společnosti. Následně je zpracován konkrétní ...
 • Návrh marketingového plánu ve společnosti Technodat 

  Obadalová, Blanka
  Předmětem diplomové práce je sestavení marketingového plánu ve firmě Technodat Develop, s.r.o. Teoretická část se zabývá jednotlivými kroky při tvorbě marketingového plánu vycházejícího z odborné literatury. V následující ...
 • Zhodnocení hospodaření obce 

  Dorazilová, Iva
  Diplomová práce se zabývá celkovým zhodnocením hospodaření obce Lešná s použitím vybraných finančních metod a to v letech 2007 – 2011. Práce je rozdělena do několika části. Teoretická část se zabývá zjištěnými poznatky ...