Now showing items 21-40 of 397

 • Podnikatelský záměr - rozšíření Hostelu u Minoritů 

  Bertelová, Sandra
  Cílem diplomové práce je sestavení podnikatelského záměru na rozšíření ubytovacích prostor podnikatelského subjektu s názvem Hostel u Minoritů, zabývající se poskytováním krátkodobých ubytovacích služeb. Prostory podniku ...
 • Obchodování s měnami 

  Gazsi, Ján
  Diplomová práca sa zaoberá možnosťami elektronického obchodovania na burze menových párov. Analyzuje základné podmienky a kritéria, ktoré musí obchodník splniť, aby sa mohol tohto trhu zúčastniť. Práca popisuje použitie ...
 • Problematika pojistné ochrany obce Malhotice 

  Varhaníčková, Adéla
  Diplomová práce se zabývá vytvořením optimální pojistné ochrany pro obec Malhotice. Práce obsahuje charakteristiku vybrané obce a analýzu rizik, která ji ohrožují. Dále také výběr komplexního pojistného krytí, jež ...
 • Motivace a stimulace zaměstnanců v podniku 

  Sedlář, Radim
  Diplomová práce se zaměřuje na motivaci a stimulaci pracovníků a zaměstnanců v konkrétní firmě. Práce je rozdělena na dvě části, teoretickou a praktickou část. První část obsahuje teoretický základ související s tématem ...
 • Podnikatelský záměr 

  Ondroušková, Jitka
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem podnikatelského záměru na založení relaxačního zařízení. Práce se skládá z části teoretické, analytické a návrhové. Teoretická část obsahuje poznatky, které jsou aplikovány v další ...
 • Analýza spokojenosti zákazníků společnosti Smile, s.r.o. a návrhy na zvýšení její úrovně 

  Junková, Eliška
  Cílem diplomové práce je analyzovat spokojenost zákazníků kavárny a cukrárny Smile a navrhnout opatření na zvýšení její úrovně. První část práce uvádí teoretické podklady pro marketingový průzkum spokojenosti zákazníků. V ...
 • Vybraná specifika DPH pro příspěvkovou organizaci 

  Korvasová, Pavlína
  Diplomová práce se zabývá problematikou daně z přidané hodnoty v příspěvkových organizacích. Východiskem práce jsou legislativní prameny týkající se dané problematiky, především pak zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané ...
 • Ekonomický vývoj podniků financovaných rizikovým kapitálem 

  Krčmová, Lucie
  Diplomová práce je zaměřena na posouzení ekonomického vývoje podniků, ve kterých bylo využito externího financování formou rizikového kapitálu. První část práce obsahuje teoretická východiska spjatá s danou problematikou ...
 • Aplikace principů znalostního managementu ve vybrané firmě 

  Červienka, Juraj
  Diplomová práca sa zaoberá problematikou znalostného managementu a jeho princípov. V úvode práce sa venujeme teoretickým základom znalostného managementu, z ktorých neskôr vychádzame v praktickej časti. Z teoretickej časti ...
 • Návrh projektu zavedení nových webových stránek pro základní školu 

  Ondráčková, Kateřina
  Tato diplomová práce se zaměřuje na využití metodik projektového managementu při zavádění nových webových stránek pro základní školu T. G. Masaryka v Hrušovanech u Brna. Bude provedena analýza současného stavu, časový plán, ...
 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Urbánková, Michaela
  Diplomová práce je zaměřena na zhodnocení finanční situace vybraného podniku s využitím jednotlivých metod a ukazatelů finanční analýzy. V praktické části je na základě rozboru účetních výkazů společnosti provedena analýza ...
 • Sociální zabezpečení zaměstnanců v Evropské unii 

  Volná, Zuzana
  Tato diplomová práce se zabývá problematikou koordinace systémů sociálního zabezpečení na unijní i vnitrostátní úrovni. Předkládá základní rozbor příslušné unijní právní úpravy. Na modelových příkladech je rovněž prezentována ...
 • Podnikatelský plán na založení podniku 

  Opluštilová, Iveta
  Předmětem této diplomové práce je zpracování kompletního podnikatelského plánu pro založení nového penzionu. Práce je rozdělena na dvě části. První část se věnuje teoretickým východiskům potřebným pro založení nového podniku ...
 • Dopady zavedení eura na hospodaření firmy 

  Bergová, Hana
  Cíl předkládané diplomové práce spočívá v identifikaci vlivů zavedení eura na hospodaření firmy Jihomoravská armaturka spol. s.r.o., z hlediska pozitivních a negativních stránek této změny. Literární rešerše se zabývá ...
 • Posouzení informačního systému firmy a návrh změn 

  Mišák, Stanislav
  Diplomová práce se zabývá posouzením informačního systému autoškoly a návrhem jeho změn.
 • Posouzení informačního systému firmy a návrh změn 

  Malá, Eva
  Tato diplomová práce se zabývá posouzením informačních systémů vybrané firmy a návrhu jeho změn. Obsahem první části je vysvětlení základních pojmů používaných v této problematice. Dále práce analyzuje současný stav ...
 • Zavedení managementu bezpečnosti informací v podniku dle ISO 27001 

  Šumbera, Adam
  Diplomová práce se zabývá tématem zavádění systému řízení bezpečnosti informací v podniku. Teoretická část práce shrnuje teoretické poznatky z oblasti bezpečnosti informací a popisuje sadu norem ČSN ISO/IEC 27000. V další ...
 • Návrh osobního informačního systému 

  Honza, Dalibor
  Cílem práce je vytvořit návrh osobního informačního systému pro podporu podnikání. Vyvíjený systém je primárně zaměřen na správu vztahů se zákazníky a obchodními partnery. Smyslem práce je navrhnout systém tak, aby vyhovoval ...
 • Návrh marketingové strategie pro firmu 

  Zacha, Štěpán
  Diplomová práce se zabývá marketingovou strategií firmy vyrábějící produkty uměleckého kovářství. Práce obsahuje teoretická východiska marketingových strategií, analýzu současné situace firmy a celého odvětví. Následně ...
 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Hofmann, Eduard
  Diplomová práce se zabývá hodnocením finanční situace a posouzením finančního zdraví společnosti BLANESTA, s.r.o. v letech 2008 až 2011 pomocí vybraných metod finanční analýzy. Cílem práce je navrhnout změny, jež povedou ...