Now showing items 1-20 of 438

 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Neubauerová, Aneta
  Diplomová práce se zabývá hodnocením finanční situace firmy CECHO – BOHUMIL CEMPÍREK s.r.o. v letech 2007 až 2011 pomocí vybraných ukazatelů finanční analýzy. Diplomová práce je rozdělena na čtyři základní části. V první ...
 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Kotěrová, Kamila
  Diplomová práce hodnotí finanční situaci společnosti AGOS stavební a.s. za období 2004/2005 až 2010/2011 pomocí vybraných finančních ukazatelů. Cílem práce je posouzení finanční situace společnosti a vypracování návrhů pro ...
 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Hofmann, Eduard
  Diplomová práce se zabývá hodnocením finanční situace a posouzením finančního zdraví společnosti BLANESTA, s.r.o. v letech 2008 až 2011 pomocí vybraných metod finanční analýzy. Cílem práce je navrhnout změny, jež povedou ...
 • Návrh podnikového finančního plánu 

  Blažková, Jana
  Diplomá práce se zabývá problematikou finančního plánování podniku. Teoretická část práce se zaměřuje na teoretická východiska finančního plánování. Druhá část práce analyzuje současný stav vybrané společnosti. Následně ...
 • Návrh podnikového finančního plánu 

  Bednarovičová, Andrea
  Tato diplomová práce se zabývá tématem finančního plánování podniku. Nejprve jsou vymezena teoretická východiska finančního plánování. Další část práce analyzuje současný stav společnosti. Následně je zpracován konkrétní ...
 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Kunder, Róbert
  Diplomová práca hodnotí finančnú situáciu vybranej spoločnosti v rokoch 2007 až 2011 prostredníctvom metód finančnej analýzy a analýz interného a externého prostredia spoločnosti. Finančná analýza bude vykonaná pomocou ...
 • Hodnocení výkonnosti podniku 

  Uher, Michal
  Tato diplomová práce je zaměřena na zhodnocení výkonnosti a současného stavu firmy Diadex, s.r.o. Za pomoci specifických analýz a nástrojů, popsaných v teoretické části, analyzuje prostředí, ve kterém společnost působí, a ...
 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Machačová, Lenka
  Tato diplomová práce hodnotí na základě firemních podkladů finanční situaci podniku. Využívá metod finanční analýzy, které umožňují vyhodnocovat jednotlivé ukazatele. Na základě analýzy jednotlivých ukazatelů a soustav ...
 • Podnikatelský záměr výroby kogeneračních jednotek 

  Gomola, Lukáš
  Cílem mé diplomové práce je zanalyzovat trh kogeneračních jednotek, vypracovat vnější a vnitřní analýzu vybrané firmy a znázornit výhodnost jednotlivých variant výroby a následného prodeje, či pronájmu daného produktu. ...
 • Posouzení informačního systému firmy a návrh změn 

  Ryšánek, Vladimír
  Tato diplomová práce se zaměřuje na analýzu současného stavu informačního systému za účelem odhalení jeho nedostatků a návrhu jejich odstranění. Aplikací zvolených metod zjišťuje nedostatky bezpečnostní politiky systému, ...
 • Analýza a návrh elektronického obchodu firmy 

  Uhrová, Pavlína
  Tato diplomová práce je zaměřena na prosazení firmy Vinařství Josef Uher prostřednictvím internetového trhu. Jedná se především o navržení vhodných způsobů prodeje produktů analyzované firmy pomocí internetu a také několika ...
 • Informační strategie firmy 

  Kratochvílová, Olga
  Diplomová práce se zaměřuje na tvorbu informační strategie firmy.
 • Financování projektů ze zdrojů EU 

  Knichalová, Gita
  Tato diplomová práce se zabývá problematikou projektového managementu v oblasti investičních projektů na obnovu strojní technologie a možnostmi jejich financování. Cílem práce je vytvořit studii proveditelnosti pro investiční ...
 • Analýza a návrh elektronického obchodu firmy Elkov elektro, a.s. 

  Očenášková, Markéta
  Diplomová práce se zaměřuje na analýzu elektronického obchodu vybraného subjektu. Cílem je navrhnout optimální variantu tvorby elektronického obchodu a jeho možného vzhledu a propagace. Součástí práce je rovněž analýza ...
 • Využití finanční analýzy a finančního benchmarkingu v podniku 

  Zůna, Ondřej
  Tato diplomová práce hodnotí finanční situaci společnosti Benjamín s.r.o. v letech 2006 – 2011, vybranými metodami finanční analýzy a finančním benchmarkingem. Cílem práce je, na základě provedeného finančního rozboru ...
 • Návrh střednědobého investičního portfolia podniku v podmínkách soudobého českého finančního trhu 

  Jonáš, Patrik
  Diplomová práce se zabývá návrhem optimální finanční investice podniku s ohledem na jeho investiční strategii a soudobou ekonomickou situaci. Návrh optimální finanční investice podniku byl vytvořen na základě analýzy ...
 • Implementace procesní metodiky ITIL 

  Vozdecký, Martin
  Procesní řízení se stává stále více diskutovanou otázkou v každé společnosti. Výzvou pro manažery IT je dodávka služeb IT ve vysoké kvalitě za koordinace a partnerství s businessem. Diplomová práce Implementace procesní ...
 • Možnosti elektronického obchodu při nákupu nových automobilů 

  Hamplová, Veronika
  Tato diplomová práce obsahuje komplexní analýzu prodeje nových automobilů přes internet. Pro celkovou analýzu vnějšího a vnitřního prostředí je použita metoda SLEPTE a SWOT. Pro zjištění názoru na zavedení tohoto nového ...
 • Podnikatelský plán na založení podniku 

  Opluštilová, Iveta
  Předmětem této diplomové práce je zpracování kompletního podnikatelského plánu pro založení nového penzionu. Práce je rozdělena na dvě části. První část se věnuje teoretickým východiskům potřebným pro založení nového podniku ...
 • Zhodnocení plánované investice ve vybraném podniku s ohledem na finanční situaci 

  Puchnarová, Martina
  Diplomová práce se zaměřuje na posouzení efektivnosti plánované investice v Zemědělském družstvu Dešov. Pro hodnocení efektivnosti investičního záměru jsou uplatněny statické a dynamické metody. V práci je provedena finanční ...