Recent Submissions

 • Návrh nového způsobu čištění polyeterpolyolů pomocí zeolitů 

  Hedvigy, Marek
  Diplomová práca sa zaberá sledovaním cieľových kvalitatívnych parametrov polyéterpolyolu – Slovaprop G-160, ktoré sú: obsah sodíka a draslíka, farba, kyslosť a obsah vody. Najdôležitejším parametrom bol obsah sodíka a ...
 • Studium mikrobiální degradace materiálů na bázi polykaprolaktonu 

  Damborský, Pavel
  Diplomová práce se zabývá vlivem nutričních a aeračních faktorů na produkci lipáz bakterií Bacillus subtilis (CCM 1999). Produkce lipáz byla studována zejména z hlediska katalytického působení lipáz při degradaci polyesterových ...
 • Biodegradabilita přirozených a modifikovaných polyesterů bakteriálního původu a jejich kompozitů 

  Pala, Martin
  Předložená práce se zabývala studiem biodegradability přirozených a modifikovaných polyesterů bakteriálního původu a jejich kompozitů. První část práce byla zaměřena na studium vlivu struktury PHA granulí na jejich ...
 • Posouzení vybraných parametrů na biotechnologickou produkci polyhydroxyalkanoátů 

  Eremka, Libor
  Cílem práce je studium mikrobiální produkce polyhydroxyalkanoátů (PHA). V teoretické části je zpracován stručný přehled produkce PHA pomocí mikroorganismů a transgenních rostlin. Pro laboratorní práci byla využita průmyslově ...
 • Organické pevnolátkové lasery 

  Koutný, Jan
  Předmětem diplomové práce je příprava a charakterizace modelových součástek pro tenkovrsvé organické pevnolátkové lasery. Práce se dále zabývá srovnáním různých metod určení prahové energie, při které dochází k zesílené ...
 • Charakterizace analogů tavených sýrů 

  Chlebcová, Lenka
  Táto diplomová práca sa zaoberá témou syrových analógov, ich charakterizáciou a kvalitatívnou a kvantitatívnou analýzou vzoriek tavených syrových analógov pre určenie chuťovo a aromaticky aktívnych látok. V úvode práce je ...
 • Využití fluorescenčních technik ve studiu depozice aerosolů 

  Lippay, Josef
  Pro využití fluorescenční spektroskopie jako metody detekce aerosolových částic v modelu plic, bylo navrženo několik experimentů. Jedním z experimentů bylo použití luminiscenčních vlastností DEHS (bis(2-ethylhexyl)dekandioát), ...
 • Fosfolipidy jako základ biodegradabilních nosičových systémů 

  Burdíková, Jana
  Tato práce je zaměřena na zkoumání systému fosfolipid-hyaluronan. Nejdříve byla nalezena vhodná metoda pro přípravu zásobního roztoku fosfolipidu/lipidu a vhodná fluorescenční sonda. Jako metoda přípravy zásobního roztoku ...
 • Hyaluronanové mikro- a nanočástice 

  Mourycová, Jana
  Cílem této diplomové práce bylo připravit hyaluronanové mikro- a nanočástice na základě elektrostatických interakcí s opačně nabitými molekulami. Sledovanými parametry byly průběh korelační funkce, velikost částic a hodnota ...
 • Studium interakcí polyelektrolytů s kladně nabitými dusíkatými amfifilními látkami 

  Zeman, Jan
  Tato studie se zaměřuje na výzkum fyzikálních interakcí polyelektrolytů polystyrensulfonátu a kyseliny hyaluronové s dusíkatými amfifilními látkami, jež jsou reprezentovány aminokyselinou lysinem a albuminem. K výzkumu ...
 • Lignitové hydrokoloidy 

  Macháčková, Mirka
  Tato diplomová práce se zabývá studiem neenergetického využití lignitu. Hlavním cílem bylo navržení optimální receptury pro přípravu tekutých a polotuhých (pastovitých) hydrokoloidů z jihomoravského lignitu v planetárním ...
 • Stanovení nonylfenolu a jeho izomerů ve vodách 

  Sedláček, Jaroslav
  Předložená diplomová práce je zaměřena na problematiku nonylfenolu, degradačního produktu tenzidů. Nonylfenol však nejčastěji vzniká v čistírnách odpadních vod převážně během mikrobiální degradace nonylfenol ethoxylátů ...
 • Studium bariérových vlastností laků pro ochranu fotografií 

  Lokotschová, Radka
  V diplomové práci jsou shrnuty základní principy inkoustového tisku, složení inkoustu, tisková média a mechanismy degradace barviv v inkoustech. Dále se práce se zabývá studiem bariérových vlastností laků na barevných ...
 • Organohalogenové sloučeniny - kontaminanty životního prostředí 

  Kociánová, Veronika
  Polybromované difenylethery patří do skupiny bromovaných retardérů hoření. Důležitou vlastností těchto látek je schopnost snižovat hořlavost, popřípadě zabraňovat vznícení mnoha produktů denní potřeby, např. televizorů, ...
 • Stanovení derivátů polycyklických aromatických uhlovodíků v životním prostředí 

  Šubrt, Michal
  Polycyklické aromatické uhlovodíky, deriváty polycyklických aromatických uhlovodíku, chromatografie
 • Ekotoxikologické hodnocení prostředků na bázi tenzidů. 

  Doležalová, Šárka
  Tenzidy se staly běžnou součástí každodenního lidského života. Pro svoje vlastnosti nacházejí uplatnění jako aditivní složky pěnových hasebních prostředků, které jsou ve velkých množstvích používány pro boj s plošnými ...
 • Ekotoxicita vybraných platinových kovů. 

  Kořínková, Klára
  Za posledních 20 let byla zaznamenána vyšší koncentrace platinových kovů v životním prostředí. Tyto rizikové kovy se dostávají pomocí antropogenní činnosti do akvatického a terestrického ekosystému. Je tedy nezbytné zabývat ...
 • Senzorické vlastnosti organických N-typových polovodičů a jejich stabilita na vzduchu 

  Saska, Pavel
  O vodíku se již delší dobu diskutuje jako o nástupci fosilních paliv, jejichž zásoby se neustále zmenšují. Jedním z nezbytných předpokladů pro možné využití vodíku jako nosiče energie je jeho spolehlivá detekce. V souvislosti ...
 • Vliv malých domácích spotřebičů na ekonomiku kombinovaných systémů 

  Hosová, Žaneta
  Diplomová práce se zabývá problematikou provozu malých domácích spotřebičů v systémech solárních technologií. Teoretická část práce uvádí popis solárních termických systémů a solárních fotovoltaických systémů, včetně ...
 • Příprava syntetických superabsorbentů vody s obsahem huminových kyselin 

  Nováčková, Táňa
  Tato diplomová práce je zaměřena na vývoj a následnou charakterizaci syntetického hydrogelového materiálu s obsahem huminových kyselin. Na základě literární rešerše byl v experimentální části navržen a optimalizován postup ...

View more