Now showing items 1-20 of 92

 • Analýza nápojů slazených extrakty stévie cukerné 

  Procházka, Václav
  Steviolglykosidy jsou přírodní sladivé látky Stévie sladké (Stevia rebaudiana Bertoni), které příznivě působí na lidské zdraví a jejich relativní sladivost je 300krát vyšší než sladivost sacharózy. Jsou proto využívány ke ...
 • Analýza trankripčních variant genu TP 53 v lidských leukemických buňkách 

  Vlahová, Veronika
  Teoretická část diplomové práce shrnuje obecné informace o lidském genu TP53 a proteinu p53, který je tímto genem kódován. Je zde pojednáno také o transkripčních variantách – izoformách p53. Experimentální část je zaměřena ...
 • Analýza vybraných nutričních parametrů v nových odrůdách angreštů 

  Nováková, Jana
  Diplomová práce se zabývá novými odrůdami angreštu. V teoretické části je angrešt charakterizován z biologického hlediska, co do obsahu zdraví prospěšných látek a z hlediska potravinářské technologie. Dále se teoretická ...
 • Aplikace prekoncentračních/separačních technik pro stanovení platiny v životním prostředí atomovou spektrometrií 

  Kosárová, Hedvika
  Tato diplomová práce se zabývá optimalizací podmínek pro stanovení platiny metodou elektrotermické atomové absorpční spektrometrie. V teoretické části je popsán výskyt platiny v různých složkách životního prostředí, její ...
 • Barierové multivrstevnaté povlaky 

  Sedláček, Ondřej
  Tématem této práce je příprava a charakterizace vícevrstevnatých bariérových povlaků na polymerní a kovové substráty na bázi SiOx nebo organických molekul. Zabývá se určením jejich vlastností z hlediska propustnosti kyslíku ...
 • Biodegradabilita přirozených a modifikovaných polyesterů bakteriálního původu a jejich kompozitů 

  Pala, Martin
  Předložená práce se zabývala studiem biodegradability přirozených a modifikovaných polyesterů bakteriálního původu a jejich kompozitů. První část práce byla zaměřena na studium vlivu struktury PHA granulí na jejich ...
 • Biopolymerem značené koloidní částice 

  Pihíková, Dominika
  V této diplomové práci byl studován vliv hydrofobně modifikovaného hyaluronanu na agregaci tenzidů. Pomocí fluorescenční spektroskopie byla stanovena hodnota CMC aniontového tenzidu SDBS (dodecylbenzensulfonát sodný), ...
 • Charakterizace analogů tavených sýrů 

  Chlebcová, Lenka
  Táto diplomová práca sa zaoberá témou syrových analógov, ich charakterizáciou a kvalitatívnou a kvantitatívnou analýzou vzoriek tavených syrových analógov pre určenie chuťovo a aromaticky aktívnych látok. V úvode práce je ...
 • Charakterizace karotenogenních kvasinek pomocí molekulárních technik 

  Kostovová, Iveta
  Cílem předložené diplomové práce byla charakterizace karotenogenních kvasinek pomocí molekulárních technik. K tomuto účelu byly amplifikovány mezidruhově variabilní a přitom konzervované sekvence genomové DNA, a to konkrétně ...
 • Ekotoxicita vybraných pesticidů 

  Konečná, Veronika
  Předkládaná diplomová práce se zabývá hodnocením ekotoxikologických vlastností insekticidních přípravků Perfekthion a Bulldock 25 EC a jejich účinných látek dimethoátu resp. beta-cyfluthrinu. Dimethoát se řadí do skupiny ...
 • Ekotoxicita vybraných platinových kovů. 

  Kořínková, Klára
  Za posledních 20 let byla zaznamenána vyšší koncentrace platinových kovů v životním prostředí. Tyto rizikové kovy se dostávají pomocí antropogenní činnosti do akvatického a terestrického ekosystému. Je tedy nezbytné zabývat ...
 • Ekotoxikologické hodnocení polymerních substancí 

  Milatová, Martina
  Polymery nebo jejich modifikátory se stávají součástí celé řady výrobků. Po skončení životního cyklu jsou využitelné části výrobků recyklovány, avšak podstatná část se stává komunálním odpadem. Z těchto důvodů je žádoucí ...
 • Ekotoxikologické hodnocení prostředků na bázi tenzidů. 

  Doležalová, Šárka
  Tenzidy se staly běžnou součástí každodenního lidského života. Pro svoje vlastnosti nacházejí uplatnění jako aditivní složky pěnových hasebních prostředků, které jsou ve velkých množstvích používány pro boj s plošnými ...
 • Elektrické výboje ve vodných a organických roztocích 

  Klímová, Edita
  Práce je zaměřena na studium elektrických výbojů v kapalinách s důrazem na vodné roztoky. Generací výboje ve vodných roztocích dochází k současnému působení UV záření, rázových vln, elektrického pole a především reaktivních ...
 • Enzymatická hydrolýza odpadní lepenky s využitím metody SSF - zdroj suroviny pro výrobu kapalných biopaliv. 

  Hlaváček, Viliam
  Diplomová práca pojednáva o využití enzymatickej hydrolýzy odpadnej lepenky s využitím metódy simultánnej sacharifikácie a fermentácie (SSF) ako zdroja pre výrobu kvapalných biopalív. Táto práca je priamym pokračovaním ...
 • Etiketovacie lepidlá so zvýšenou odolnosťou voči vlhkosti 

  Kotrlová, Janka
  Hlavným zámerom práce bolo skúmanie hydrofóbnosti etiketovacích lepidiel v stave pred vysušením, to znamená odolnosti voči kondenzovanej vlhkosti. Problematika bola riešená meraním kontaktných uhlov medzi kvapkou destilovanej ...
 • Fosfolipidy jako základ biodegradabilních nosičových systémů 

  Burdíková, Jana
  Tato práce je zaměřena na zkoumání systému fosfolipid-hyaluronan. Nejdříve byla nalezena vhodná metoda pro přípravu zásobního roztoku fosfolipidu/lipidu a vhodná fluorescenční sonda. Jako metoda přípravy zásobního roztoku ...
 • Fotokatalytická aktivita hybridních vrstev oxidu titaničitého a křemičitého 

  Zbořilová, Zdeňka
  Tato diplomová práce je zaměřena na přípravu hybridních vrstev oxidu titaničitého a oxidu křemičitého. Jako prekurzor TiO2 byl použit tetraisopropoxid titaničitý a jako prekurzor SiO2 tetraethyl orthosilikát a Levasil. ...
 • Frakční složení kovových iontů v huminových gelech 

  Potočková, Jana
  Práce se zabývá sílou vazby kovových iontů v huminových gelech. Ke studiu bylo použito několik vzorků huminových kyselin tak, aby mohl být posouzen vliv postupu izolace vzorků a jejich výsledných vlastností na sílu vazby ...
 • Hodnocení kalů a sedimentů pomocí testů ekotoxicity 

  Ondrová, Jana
  Sedimenty a čistírenské kaly jsou jednou ze součástí životního prostředí. Kaly vznikají v čistírnách odpadních vod jako pevný zbytek po vyčištění vody, jsou tudíž antropogenního původu. Ačkoli sedimenty vznikají přirozenými ...