Recent Submissions

 • Strategie rozvoje pro reálnou společnost 

  Svobodová, Petra
  Tato diplomová práce je zaměřena na sestavení a strukturu hierarchie strategií společnosti Sporten, a.s. s ohledem na její rozvoj. Cílem je vytvořit komplexní soubor rozvojových strategií, který je podložený firemními ...
 • Podnikatelský záměr - adrenalínové centrum 

  Sedláček, Michal
  Cílem diplomové práce bylo navrhnout podnikatelský záměr pro nově vznikající adrenalinové centrum v Třinci. Práce je rozdělena do třech kapitol, úvodní vymezuje cíle a metody práce. Další část tvoří teoretický rámec tématu ...
 • Návrh strategie pro založení a rozvoj firmy na renovaci a recyklaci použitého nábytku 

  Bednaříková, Anna
  Předmětem diplomové práce je prozkoumat tržní příležitosti budoucí firmy zabývající se renovací, recyklací a prodejem použitého nábytku tak, aby bylo možné udělat rozhodnutí, zda firmu založit. Diplomová práce hledá odpovědi ...
 • Firma D.E.E.D. a.s. a její vstup na nový zahraniční trh - Ukrajina 

  Treml, Michael
  Diplomová práce se zabývá analýzou forem vstupu na zahraniční trh v odvětví dřevostaveb zaměřenou na konkrétní firmu D.E.E.D. a.s., a její případný vstup na Ukrajinský trh. Využití metodologie forem vstupu na zahraniční ...
 • Analýza a návrh změn systému hodnocení a odměňování pracovníků ve vybrané společnosti 

  Hrabcová, Radka
  Diplomová práce se zabývá systémem hodnocení a odměňování pracovníků ve vybrané obchodní společnosti. Analyzuje současný systém odměňování pracovníků a navrhuje jeho změny tak, aby byl více motivační pro zaměstnance, více ...
 • Využití prostředků umělé inteligence pro podporu rozhodování v podniku 

  Surynek, Jiří
  Diplomová práce se zabývá problematikou a následnou aplikací metod umělé inteligence v rozhodování podniku. Konkrétně se jedná o využití fuzzy logiky za účelem výběru nejvhodnějšího produktu splňujícího řadu parametrů. ...
 • Finanční řízení holdingu 

  Macháčková, Sylva
  Diplomová práce se věnuje problematice finančního řízení skupiny podniků, neboli holdingu. Zaměřuje se na zefektivnění finančních toků uvnitř i vně skupiny, na optimalizaci procesu řízení cash flow a finančního plánování.
 • Návrh podnikatelského plánu pro vznik a rozvoj vybraného podniku 

  Kropáček, Lukáš
  Hlavním cílem předkládané absolventské práce je vytvořit návrh podnikatelského záměru pro vznik a další rozvoj minipivovaru.
 • Návrh na podporu prodeje služeb společnosti 

  Matějka, Lukáš
  Diplomová práce je zaměřena na podporu prodeje služeb společnosti vytvořením internetového portálu, na kterém bude možné snadno a rychle založit internetové stránky včetně jejich administrace. V práci je analyzováno tržní ...
 • Podnikatelský záměr - výcvik psů 

  Zeman, Pavel
  Diplomová práce se zabývá vypracováním podnikatelského záměru na výcvik psů. Na základě analýzy konkurence, vnitřního a vnějšího prostředí stanoví potřebné náležitosti vybraného podnikání. Cílem této práce je, s důrazem ...
 • Analýza spokojenosti zákazníků a návrhy na zvýšení její úrovně 

  Slobodníková, Eva
  Diplomová práce se zabývá analýzou spokojenosti zákazníků s produktem. Práce definuje teoretická východiska a problematiku, která souvisí se spokojeností zákazníka. Dále popisuje základní metody a postupy analýzy marketingového ...
 • Zhodnocení používání cash poolingu ve vybraném podniku 

  Mayerová, Hana
  Diplomová práce se zabývá zhodnocením výhod a nevýhod cash poolingu. Cílem diplomové práce je posoudit výhodnost používaných metod cash managementu a eventuelní vhodnost zapojení poboček zkoumané společnosti do cash ...
 • Projekt hodnocení strategie nákupu vybrané komodity 

  Srna, Jan
  Tato diplomová práce se zabývá problematikou zajišťování elektrické energie. Popisuje jednotlivá tržní místa včetně jejich výhod a nevýhod, ukazuje jednotlivé subjekty působící na těchto trzích, jejich povinnosti, pravomoci ...
 • Studie průběhu zakázky ve výrobním podniku 

  Kubíček, Filip
  Tato diplomová práce je zaměřena na optimalizaci vybraných činností výroby ve firmě DH DEKOR Spol. s r.o., který se zabývá výrobou impregnovaného papíru a laminovaných desek. Na základě analýzy procesů ve skladech a výrobě ...
 • Návrh komunikačního mixu podniku 

  Černá, Simona
  Tato diplomová práce se zabývá zlepšením komunikačního mixu vybraného podnikatelského subjektu. V první části je popsán marketing, analýza prostředí, marketingový mix, nástroje komunikačního mixu a marketingový výzkum z ...
 • Návrh marketingové strategie firmy 

  Pfefferová, Zuzana
  Cílem diplomové práce je dosažení konkurenceschopného podniku pomocí zpracované marketingové strategie. Navržené marketingové strategie se zpracují na základě vyhodnocení dosavadní situace a příležitostí pro uskutečnění.
 • Marketingová strategie restaurace U Kotvy 

  Křížová, Michaela
  Tato diplomová práce popisuje marketingovou strategii restaurace U Kotvy. V první kapitole se zabývá teoretickými poznatky marketingu, marketingových strategií, marketingových strategií v oblasti služeb a internetovým ...
 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na zlepšení 

  Stancová, Hana
  Diplomová práce hodnotí finanční situaci společnosti LogiCall Česká republika, s.r.o. v letech 2008 - 2012. V teoretické části jsou popsány metody finanční analýzy. V praktické části je finanční situace společnosti posouzena ...
 • Posouzení informačního systému organizace AIESEC Slovensko a návrh změn 

  Gajdošová, Martina
  Diplomová práca sa zaoberá informačným systémom organizácie AIESEC Slovensko. Prostredníctvom vhodných metód a analýz bude posúdený súčasný stav IS. Na základe výsledkov týchto analýz stavu informačného systému, budú ...
 • Návrh projektu implementace IS s využitím metod projektového řízení 

  Muška, Daniel
  Diplomová práce se zabývá využitím metod projektového řízení ve společnosti při sestavování plánu projektu implementace informačního systému. V úvodní části diplomové práce je shrnuta teorie k problematice strategického ...

View more