Now showing items 65-84 of 432

 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Novotná, Simona
  Tato diplomová práce se zabývá vymezením metod a postupů hodnocení finanční výkonnosti podniku a následně jejich aplikací při hodnocení hospodaření zvolené společnosti. Výsledky provedené analýzy jsou hodnoceny v čase, ale ...
 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Šípková, Jana
  Diplomová práce se zabývá hodnocením finanční situace společnosti TOKOZ a.s. v rozmezí let 2008 až 2012. Práce obsahuje popis teoretických východisek, tedy metody, které jsou použity při provedení finanční analýzy, informace ...
 • Hodnocení finanční situace společnosti a návrhy na její zlepšení 

  Lengálová, Monika
  Finanční analýza společnosti Pramos a. s. v letech 2008 – 2012 vč. analýzy současného stavu podniku. Na základě teoretické části byly v praktické části vypočteny konkrétní hodnoty a výsledky, dále provedeno hodnocení ...
 • Hodnocení finančního zdraví vybraného podniku a návrhy na jeho zlepšení 

  Pospíšilová, Jana
  Diplomová práce je zaměřena na hodnocení finančního zdraví společnosti BMT Medical Technology s.r.o. s využitím analýzy interního a externího okolí a finanční analýzy. Finanční analýza bude provedena prostřednictvím analýzy ...
 • Hodnocení finančního zdraví vybraného podniku a návrhy na jeho zlepšení 

  Holík, Lenka
  V diplomové práci bude provedena analýza vnějšího a vnitřního prostředí, společně s finanční analýzou společnosti LAUFEN CZ, s.r.o. v letech 2006 až 2012. Diplomová práce bude rozdělena na teoretická východiska, ve kterých ...
 • Hodnocení finančního zdraví vybraného podniku a návrhy na jeho zlepšení 

  Bečvarovská, Petra
  Diplomová práce se zabývá zhodnocením finančního zdraví vybraného podniku pomocí vybraných ukazatelů finanční analýzy. V první části budou definovány základní pojmy, popsány jednotlivé metody a vzorce. Dále bude provedena ...
 • Hodnocení finančního zdraví vybraného podniku a návrhy na jeho zlepšení 

  Honza, Filip
  Tato diplomová práce se zaměřuje na vypracování a zhodnocení finanční situace společnosti AB JET spol. s r. o. v letech 2008 až 2012. První část práce je tvořena teoretickými východisky finanční analýzy. Druhá část obsahuje ...
 • Hodnocení rizik při financování retailové bankovní klientely 

  Kroužková, Michaela
  Diplomová práce se věnuje v teoretické části spotřebitelskému úvěru, jednotlivým fázím úvěrového procesu a úvěrovým registrům, praktická část se věnuje analýze řízení úvěrového rizika ve sledované bance, kvalitě úvěrového ...
 • Hodnocení výkonnosti AGROMORAVIA, a.s. pomocí analýzy časových řad 

  Polach, Milan
  Tato diplomová práce se zabývá zhodnocením výkonnosti AGROMORAVIA, a.s. pomocí klasických, moderních a statistických metod a následnou formulací vlastních návrhů a jejich přínosů na zlepšení výkonnosti podniku. Na základě ...
 • Hodnocení výkonnosti firmy 

  Lévová, Martina
  Cílem této diplomové práce je zhodnotit výkonnost společnosti STROJÍRNY OLŠOVEC, s. r. o. v letech 2008 – 2012 a navrhnout opatření směřující k jejímu zlepšení. Práce se ve své teoretické části zabývá popisem základních ...
 • Hodnocení výkonnosti podniku 

  Findejs, Ondřej
  Tato diplomová práce je zaměřena na zhodnocení ekonomické výkonnosti vybraného podniku. Zhodnocení je provedeno pomocí klasických ukazatelů finanční analýzy a pomocí moderní metody ekonomické přidané hodnoty EVA. V teoretické ...
 • Hodnocení výkonnosti podniku 

  Šrámková, Markéta
  Cílem této diplomové práce je zhodnocení finanční výkonnosti společnosti Koyo Bearings Česká republika s. r. o. s využitím metody benchmarking. Práce je rozdělena na dvě části, teoretickou a praktickou. V teoretické části ...
 • Hodnocení výkonnosti podniku 

  Plachá, Radka
  Diplomová práce je zaměřena na zhodnocení výkonnosti společnosti NEPA, spol. s.r.o. Teoretická část práce zahrnuje vymezení pojmu výkonnost podniku a představení přístupu k jejímu hodnocení. Dále je v této části uveden ...
 • Hodnocení výkonnosti podniku 

  Cibíková, Blanka
  Diplomová práca sa zaoberá hodnotením výkonnosti spoločnosti C SYSTEM CZ a.s. Teoretické východiská približujú základnú problematiku práce, vysvetľujú pojmy výkonnosť a akosť, a rovnako tak sa zameriavajú aj na nástroje ...
 • Hodnocení výkonnosti podniku 

  Vytrhlíková, Magda
  Hlavním cílem diplomové práce je zhodnocení výkonnosti vybraného vyrobního podniku a následná implementace modelu Balanced Scorecard jako strategického nástroje k řízení výkonnosti podniku. První část uvádí teoretické ...
 • Hodnocení výkonnosti podniku využitím Balanced Scorecard 

  Furchová, Petra
  Diplomová práce se zabývá hodnocením výkonnosti podniku s využitím konceptu Balanced Scorecard. Teoretická část popisuje metodu Balanced Scorecard a další analýzy potřebné k měření výkonnosti. Další část práce hodnotí ...
 • Hodnocení výnosnosti různých forem investic do nemovitostí 

  Nemček, Tomáš
  Diplomová práce se věnuje hodnocení výnosnosti investování do nemovitostí prostřednictvím kolektivního investování, konkrétně prostřednictvím veřejných státních podílových fondů nemovitostí a výnosnosti dosažené přes přímou ...
 • IFRS a česká účetní legislativa 

  Mikulcová, Tereza
  Předmětem diplomové práce je srovnání požadavků na účetní výkazy sestavené podle české legislativy a Mezinárodních standardů účetního výkaznictví – IAS/IFRS. Práce se zabývá rozdíly ve vykazování podle české účetní legislativy ...
 • Implementace ERP systému Money S5 podle metodiky projektového managementu 

  Macik, Martin
  Predmetom a základným cieľom mojej diplomovej práce je aplikovať vybranú metodiku projektového managementu (IPMA) pri analýze, návrhu a implementovaní ERP systému Money S5 konkrétnemu zákazníkovi. Projekt je realizovaný v ...
 • Implementace metody Balanced Scorecard 

  Neuwirth, Pavel
  Diplomová práce je zaměřena na hodnocení výkonnosti společnosti pomocí metody Balanced Scorecard. Teoretická část práce popisuje východiska měření výkonnosti, metody Balanced Scorecard a postup při její implementaci. ...