Now showing items 329-348 of 432

 • Reporting udržitelného rozvoje 

  Mlejnek, Tomáš
  Diplomová práce se zabývá reportingem udržitelného rozvoje a jeho způsobu podávání pravidelných zpráv. První část obsahuje údaje o trvale udržitelném rozvoji a shrnutí přístupu ze strany OSN a EU k udržitelnému rozvoji, ...
 • Reporting vybrané firmy 

  Dočekalová, Hana
  Tato diplomová práce zachycuje problematiku reportingu v současných podmínkách podnikání v konkrétním podniku. V první části práce jsou uvedeny teoretické poznatky týkající se reportingu. Druhá část se zabývá analýzou ...
 • Reporting vybrané firmy 

  Němec, Vlastimil
  Tato práce se zabývá problematikou reportingu jako nástroje pro tvorbu uceleného systému dat a ukazatelů o vypovídajících činnostech dané společnosti ve srozumitelné a uživatelsky ucelené formě. Dále demonstruje pomocí ...
 • Rozvoj konkurenceschopnosti podniku 

  Simeunovičová, Daniela
  Diplomová práca sa venuje rozvoju konkurencieschopnosti súkromnej materskej škôlky. V teoretickej časti sú zhrnuté poznatky z odbornej literatúry ohľadne konkurencieschopnosti, ktoré sú následne využité v praktickej časti. ...
 • Rozvoj konkurenceschopnosti společnosti RAMOZ s.r.o. 

  Vítů, Vendula
  V diplomové práci je řešena problematika zvyšování rozvoje konkurenceschopnosti směnárenské společnosti. Teoretická část práce zahrnuje poznatky z odborné literatury, které se týkají posílení konkurenceschopnosti podniku ...
 • Rozvoj malého rodinného podniku 

  Straková, Iva
  Tato diplomová práce s tématem „Rozvoj malého rodinného podniku“ je zaměřena na rozvoj rodinné firmy DOPOS HK s.r.o. z Královehradeckého kraje, se záměrem jejího rozšíření jak z hlediska kapacity (více najatých řemeslníků, ...
 • Rozvoj obchodních aktivit organizace 

  Praus, Jiří
  Tato diplomová práce popisuje sestavení podnikatelského záměru pro rozvoj obchodních aktivit neziskové organizace LIBERTÉ CZ. V práci jsou uvedena teoretická východiska, která slouží pro stanovení a upřesnění základních ...
 • Rozvoj turistického programu v podniku Znovín Znojmo 

  Mahrová, Petra
  Diplomová práce se zabývá možným rozvojem turistického programu společnosti Znovín Znojmo, a.s. se sídlem v Šatově ve Velkopavlovické vinařské podoblasti. Pro splnění stanoveného cíle byla důležitá analýza vybrané společnosti ...
 • Řízení podnikové výkonnosti a její implementace v rámci personálních informačních systémů 

  Scholz, Martin
  Práce řeší problematiku vytváření ukazatelů zaměřených na měření lidského kapitálu, které budou sloužit jako reportingový výstup z datového skladu. Cílem práce je navrhnout soubor ukazatelů, které budou schopny pokrýt ...
 • Řízení pohledávek v kapitálové společnosti 

  Bitomská, Kateřina
  Tato diplomová práce se zabývá řešením řízení pohledávek ve vybrané kapitálové společnosti, jejímž předmětem podnikání je zemědělská činnost. Prostřednictvím analýzy současného stavu řízení pohledávek v dané společnosti ...
 • Řízení pohledávek v kapitálové společnosti 

  Brádlová, Veronika
  Diplomová práce upravuje teorii vztahující se k tématu pohledávek. Analytická část je zaměřena na řízení pohledávek ve vybrané kapitálové společnosti. V návaznosti na analytickou část jsou uvedena doporučení na zlepšení ...
 • Řízení průběhu zakázky firmou 

  Možnár, Matej
  Diplomová práca sa zaoberá priebehom riadenia zákazky v spoločnosti Duo Form s.r.o. a to v koncepčných útvaroch firmy a vo výrobnom procese firmy. Cieľom práce je zanalyzovanie súčasného stavu a návrh optimalizácie priebehu ...
 • Řízení zkušenosti zákazníků 

  Seifert, Marián
  Cieľom diplomovej práce je analýza aktuálnej situácie zákazníckych skúseností vytváraných spoločnosťou a poskytnutie sérií odporúčaní pre ich zlepšenie. Práca kriticky hodnotí praktiky ovplyvňujúce zákaznícku spokojnosť v ...
 • Snižování nákladů společnosti za použití nástrojů kvality 

  Koláček, Luděk
  Tato diplomová práce pojednává o aplikaci nástrojů kvality ve výrobní společnosti. Teoretická část pojednává o historii kvality, jejího momentálního statusu a hlavně popisuje některé ze základních nástrojů kvality. V ...
 • Snižování rizik ve společnosti J. P. Plast s.r.o. 

  Holeček, Ondřej
  Diplomová práce byla vypracována ve společnosti J.P. Plast s.r.o. Obsahuje všechny potřebné části pro správné řízení rizika. První část práce obsahuje teoretická východiska. Základem pro diplomovou práci byla analýza ...
 • Společný konsolidovaný základ daně z příjmů právnických osob 

  Gašperčík, Róbert
  Diplomová práce se zabývá návrhem Směrnice o společném konsolidovaném základu daně z příjmů právnických osob. Návrh je rozebírán v širších souvislostech, jeho vybrané aspekty jsou srovnávány se současnými systémy zdaňování ...
 • Srovnání konceptů CSR ve vybraných firmách 

  Kopečková, Barbora
  Diplomová práce se zabývá aplikací konceptu společenské odpovědnosti v podnikové praxi firmy ČSOB, a. s., Raiffeisenbank a. s. a Tesco SW, a.s. na základě uvedených teoretických východisek a kvalitativního výzkumu. Dále ...
 • Srovnávání vybraných IT účetních produktů pro řízení finančních toků 

  Prchal, Ondřej
  Diplomová práce se zaměřuje na srovnávání vybraných ekonomických produktů pro řízení finančních toků dostupných v České republice pomocí vytvořených oblastí kritérií funkčnosti. Teoretická část práce popisuje vývoj účetních ...
 • Stanovení hodnoty podniku 

  Kučírek, David
  Tato diplomová práce si bere za cíl stanovení hodnoty podniku Vodovody a kanalizace Havlíčkův Brod s využitím vhodných metod. Nejprve jsou provedena strategická analýza, poté finanční analýza společnosti. Finanční plán ...
 • Stálá provozovna v ČR a její zdaňování 

  Balabán, Jaroslav
  Diplomová práce „Stálá provozovna v ČR a její zdaňování“ se zabývá problematikou mezinárodního dvojího zdanění, se zaměřením na příjmy stálé provozovny. První část je zaměřena na teoretické poznatky o mezinárodním dvojím ...