Now showing items 385-404 of 433

 • Validace odvětvových průměrů 

  Olšáková, Barbora
  Diplomová práce je zaměřena na hodnocení finanční situace společnosti a porovnává výsledky s oborovými průměry. V první části je popsána teorie důležitá pro znalost finanční analýzy, dále je stručně charakterizovaná vybraná ...
 • Vicekriterialni optimalisace podniku pomoci trendů 

  Kastnerová, Petra
  Diplomová práce se zabývá vícekriteriální optimalizací a navrhuje fuzzy model pro určitý podnik. Zahrnuje podrobný popis modelu a výsledky hodnocení.
 • Vliv kontroly na evaluaci a motivaci zaměstnanců 

  Voňavka, Adam
  Tato práce je zaměřena na motivaci a evaluaci zaměstnanců v gastro podniku, analýzu těchto činností a jejich vliv na nežádoucí chování personálu k podnikovým financím a majetku obecně. V první části budou popsána teoretická ...
 • Vliv měnového kurzu na konkurenceschopnost firmy 

  Přichystal, Dušan
  Cílem diplomové práce je objasnit vliv měnového kurzu na konkurenceschopnost firmy. První kapitola se zabývá teoretickými východisky konkurenceschopnosti firem ve vztahu k měnovému kurzu. Druhá kapitola se pak zabývá ...
 • Vnitropodnikové směrnice ve společnosti Focus Cz Marketing and IT Research s.r.o. 

  Bartošíková, Tereza
  Diplomová práce se zabývá problematikou vnitropodnikových směrnic vybrané společnosti. Nejprve charakterizuje vnitropodnikové směrnice a s nimi související základní pojmy a poté analyzuje směrnice vybrané společnosti a ...
 • Vnitropodnikové směrnice vybrané firmy 

  Kratochvilová, Lenka
  Diplomová práce se zabývá problematikou vnitropodnikových směrnic ve společnosti VARS BRNO a. s. Práce je zaměřena především na směrnice související s majetkem a jeho evidencí, plánem inventarizací, evidencí valutových a ...
 • Vstup na zahraniční trh společnosti Navertica a.s. 

  Klimo, Martin
  Tato diplomová práce se zabývá analýzou vstupu firmy NAVERTICA,a.s. na Jihoafrický trh. Práce obsahuje analýzu společnosti a současné situace na trhu v Jižní Africe. Je aplikována kritická analýza literatury na dané téma ...
 • Vůdcovství 

  Jordán, Petr
  Diplomová práce je zaměřena na formulaci koncepce vůdcovství. V této práci bych tedy rád rozebral co je podstatou vůdcovství, jaké formy vůdcovství lze podle dostupných pramenů nalézt a porovnat je s reálnými subjekty v ...
 • Vůdcovství 

  Jordán, Petr
  Diplomová práce je zaměřena na formulaci koncepce vůdcovství. V této práci bych tedy rád rozebral co je podstatou vůdcovství, jaké formy vůdcovství lze podle dostupných pramenů nalézt a porovnat je s reálnými subjekty v ...
 • Vyhodnocování, zvládání a snižování stresu 

  Koutný, Pavel
  Diplomová práce „Vyhodnocování, zvládání a snižování stresu“ je zaměřena na aktuální problém u většiny zaměstnanců a tím je stres, který na ně působí. Práce analyzuje typy stresu, příznaky a projevy stresu, také jeho vliv ...
 • Využití controllingu v podniku 

  Zemánek, Zdeněk
  Cílem této diplomové práce je posoudit dosavadní stav controllingu ve vybraném pod-niku a navrhnout opatření k lepšímu využívání controllingu jako podsystému řízení da-ného podniku podporujícího dosahování podnikatelských ...
 • Využití marketingu k posílení konkurenceschopnosti firmy 

  Kurowská, Monika
  Diplomová práce se zabývá návrhem opatření, která povedou ke zvýšení konkurenceschopnosti firmy Infinit, s. r. o. v oblasti poskytování wellness pobytů, a to se specifickým zaměřením na webovou komunikaci firmy. Teoretická ...
 • Využití nástrojů Business Intelligence v podnikových procesech 

  Plachký, Leoš
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem a implementací Business Intelligence ve firmě Click Credit s.r.o. Hlavním úkolem v rámci BI je v oblasti Integračních služeb navrhnout a vytvořit centrální evidenci delikventních ...
 • Využití prostředků umělé inteligence pro podporu rozhodování v podniku 

  Surynek, Jiří
  Diplomová práce se zabývá problematikou a následnou aplikací metod umělé inteligence v rozhodování podniku. Konkrétně se jedná o využití fuzzy logiky za účelem výběru nejvhodnějšího produktu splňujícího řadu parametrů. ...
 • Využití regulačních diagramů pro kontrolu jakosti 

  Ječmínková, Michaela
  Diplomová práce se zaměřuje na využití Shewhartových regulačních diagramů pro kontrolu jakosti. Práce popisuje současný proces kontroly kvality v podniku a následně poskytuje praktický návod zavedení statistické regulace ...
 • Využití systému pro environmentální řízení organizací a audit v České republice 

  Dobřenská, Michaela
  Tato práce představuje problematiku udržitelného rozvoje a environmentální politiku a její nástroje, které jsou prostředkem pro zmírnění negativních dopadů ekonomické činnosti na životní prostředí. Detailněji jsou rozebrány ...
 • Využití technik Data Mining v různých odvětvích 

  Fabian, Jaroslav
  Tato diplomová práce se zabývá využitím technik data miningu v oblastech bankovnictví, pojišťovnictví a nákupních center. Práce teoreticky popisuje algoritmy a metodologii CRISP-DM, která je určena pro procesy data miningu. ...
 • Využití umělé inteligence na burze kovů pro podporu rozhodování firmy 

  Elhenický, Jan
  Diplomová práce se zabývá problematikou využití umělé inteligence a neuronových sítí na burze kovů. Popisuje teoretické základy finančních trhů, různé metody analýz a umělou inteligenci. Hlavní důraz je kladen na vytvoření ...
 • Využití umělé inteligence na kapitálových trzích 

  Skoumal, Karel
  Práce se zabývá problematikou obchodování na kapitálových trzích, využitím prostředků umělé inteligence, umělých neuronových sítí, pro modelování chování akcií. Práce obsahuje popis kapitálových trhů, burzovního obchodování, ...
 • Využití umělé inteligence na kapitálových trzích 

  Kováčik, Juraj
  Diplomová práca sa zaoberá tvorbou a optimalizáciou umelých neurónových sietí, ktoré sú následne využité pre predikciu vývoja časových rád.