Now showing items 409-428 of 432

 • Založení nové firmy: Valašská restaurace 

  Caha, Marek
  Diplomová práce pojednává o podnikatelském záměru založení nové restaurace na Valašsku. Bude se zabývat především tradičními valašskými pokrmy a tradicí. Součástí je také vypracované dotazníkové šetření ohledně naší ...
 • Založení sportovního podniku 

  Nechuta, Petr
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem podnikatelského plánu pro založení společnosti WelFit. Společnost bude poskytovat služby v odvětví hoteliérství, fitness a welness. Daný plán bude podložen analýzou vnějšího a oborového ...
 • Zavádění systému řízení kvality pro projekt Metro Londýn v OTIS a.s. 

  Bernát, Michal
  Diplomová práce se zabývá zaváděním systému řízení kvality pro projekt Metro Londýn realizované firmou Otis a.s. V teoretické části jsou popsány nástroje řízení kvality. V analytické části jsou zmapovány procesy projektu ...
 • Zavedení agilního přístupu projektového managementu ve vybrané firmě 

  Bartovičová, Slavomíra
  Diplomová práca sa zaoberá zavedením agilného prístupu projektového manažmentu pre menšie softwarové projekty v oddelení ATS pobočky HTS CZ spoločnosti Honeywell. Oddelenie ATS spadá pod divíziu AerospaceĽ ktorá sa orientuje ...
 • Zavedení ISMS v malém podniku se zaměřením na ICT infrastrukturu 

  Kosek, Jindřich
  Diplomová práce je zaměřena na návrh zavedení systému řízení bezpečnosti informací do malého podniku a aplikuje teoretické poznatky na reálnou situaci ve výrobní společnosti. V první řadě je provedena analýza současného ...
 • Zavedení Managementu Informační Bezpečnosti v IT podniku 

  Riegl, Tomáš
  Tato diplomová práce se zabývá zavedením managementu řízení bezpečnosti informací v IT společnosti. Obsahuje teoretické poznatky, které jsou potřebné pro pochopení této problematiky a pro jejich aplikaci pro analýzu ...
 • Zavedení nových nástrojů kontroly ve firmě 

  Linner, Tomáš
  Cílem této práce je návrh zavedení nových nástrojů interní kontroly, sestavení a formulace jejích otázek a navržení postupu vyhodnocení této kontroly včetně ekonomického zhodnocení. Uvažované kontrolní nástroje mají hodnotit ...
 • Zavedení nových systémů jakosti ve firmě 

  Černochová, Veronika
  Ve své diplomové práci jsem se zabývala zavedením nového systému jakosti ve vybrané firmě. Svou práci jsem rozdělila do dvou hlavních částí. Nejprve jsem charakterizovala teoretické koncepce managementu jakosti a nástroje ...
 • Zdaňování licenčních poplatků 

  Tesařová, Hana
  Diplomová práce se zabývá problematikou zdaňování licenčních poplatků. Práce přibližuje právní úpravy dotýkající se zdaňování licenčních poplatků. Jedná se o mezinárodní, unijní a tuzemské právní úpravy, které jsou vzájemně ...
 • Zhodnocení a návrhy na zlepšení hospodaření obce Vlčnov 

  Kománková, Marie
  Diplomová práce se zabývá zhodnocením hospodaření obce Vlčnov v letech 2009 až 2013. Práce je rozdělena do tří částí. V první části jsou uvedena teoretická východiska. V části druhé jsou nejprve základní informace o obci ...
 • Zhodnocení bonity klienta banky 

  Staněk, Ondřej
  Cílem této diplomové práce je zhodnotit bonitu klienta banky za účelem úvěrového financování a formulovat návrhy vedoucí k jejímu zlepšení. Jsou zde ukázány metody finanční a nefinanční analýzy firmy aplikované v bankovní ...
 • Zhodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Benda, Miroslav
  Tato diplomová práce hodnotí finanční zásituaci podniku a formuluje návrhy opatření na zlepšení na zlepšení v problémových oblastech. Teoretická část práce vymezuje základní termíny, metody a ukazatele. Praktická část práce ...
 • Zhodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Bureš, Roman
  Tato diplomová práce s názvem „Finanční analýza podniku“ je zaměřena na teoretickou a praktickou stránku finanční analýzy podniku. Cílem diplomové práce je na základě vybraných elementárních metod finanční analýzy zhodnotit ...
 • Zhodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Latinák, Martin
  Tato diplomová práce se zabývá hodnocením finanční stability vybraného podniku a návrhem vhodných ekonomických kroků vedoucích ke zlepšení v problémových oblastech. Ve vybraném podniku budou zkoumány finanční data za období ...
 • Zhodnocení finanční situace podniku a návrhy na zlepšení 

  Segeďová, Eva
  Tato diplomová práce pojednává o zhodnocení finanční situace společnosti Antreg, a. s. za období 20072012 a vypracování návrhů na její zlepšení. První část práce objasňuje základní teoretické poznatky z oblasti finanční a ...
 • Zhodnocení finanční situace podniku a návrhy na zlepšení 

  Konvalina, Ivo
  Cílem diplomové práce je provedení finanční analýzy akciové společnosti Agrovýkup a návrh na zlepšení finančního zdraví. V teoretické kapitole jsou vymezeny pojmy zvoleného metodického postupu pro zhodnocení finanční situace ...
 • Zhodnocení finanční situace podniku a návrhy na zlepšení 

  Smýkalová, Barbora
  Tato diplomová práce se zabývá hodnocením finanční situace společnosti MITAS a. s. za období 2007–2012 a zpracováním návrhů na její zlepšení. Nejprve jsou shrnuty teoretické poznatky z oblasti strategické a finanční analýzy, ...
 • Zhodnocení finanční situace podniku a návrhy na zlepšení 

  Pretóry, Igor
  Cílem diplomové práce je zhodnocení finanční situace společnosti BORS Břeclav a.s. a na základě zjištěných výsledků vytvořit vlastní návrhy na zlepšení. Analýza je provedena za období 2003 až 2012. V práci je také uvedeno ...
 • Zhodnocení finanční situace podniku a návrhy na zlepšení 

  Serednycká, Oksana
  Diplomová práce se zaměřuje na zhodnocení finanční situace společnosti BASCOTRANS s.r.o. v letech 2010 až 2013 za pomoci vybraných metod finanční analýzy. Hlavním cílem práce je analyzovat současný finanční stav společnosti ...
 • Zhodnocení finanční situace podniku a návrhy na zlepšení 

  Dvořáková, Marcela
  Diplomová práce se zabývá finančně-ekonomickou analýzou ve společnosti Tauer elektro a.s. za pomocí vybraných analytických metod a ukazatelů. Posuzované období ve společnosti se týká let 2008 – 2012. Rozborem údajů se získá ...