Now showing items 240-259 of 432

 • Návrh založení hodinové školky 

  Baluchová, Jana
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem založení malého podniku, a to konkrétně návrhem založení hodinové školky. Nejprve bude popsána teoretická část obsahující základní pojmy a legislativní požadavky. Dále bude zpracována ...
 • Návrh zásobovací strategie ve vybraném maloobchodu 

  Fialová, Nikol
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem zásobovací strategie vybraného maloobchodu. Zásobovací strategie byla navržena na základě teoretických přístupů a následně provedené analýzy současného stavu maloobchodu. Návrhy ...
 • Návrh změn konceptu motivačního systému v podniku 

  Danielová, Magda
  Hlavním cílem diplomové práce je návrh změn v současném systému motivace zaměstnanců. Teoretická část je zaměřena na personální řízení, motivaci, vztahy mezi motivací a spokojeností s prací. Dále se práce zabývá druhy ...
 • Návrh změn motivačního programu ve vybraném podniku. 

  Radičová, Kateřina
  V předkládané diplomové práci se autorka zabývá motivací zaměstnanců ve vybraném podniku. Pozornost je věnována analýze stávajícího motivačního systému,systému hodnocení a odměňování. Cílem této práce je na základě ...
 • Návrh změn v motivačním systému ve vybrané společnosti 

  Janišová, Kateřina
  Předmětem diplomové práce je návrh změn v motivačním systému ve vybrané společnosti. Prostřednictvím analýzy dokumentů společnosti, dotazníkového šetření a strukturovaného rozhovoru je analyzován současný motivační systém ...
 • Návrh změn výrobního procesu vybraného výrobního portfolia 

  Vozáriková, Renáta
  Táto diplomová práca poskytuje informácie o spoločnosti, ktorej predmetom podnikania je predovšetkým výroba telekomunikačných zariadení. Témou práce je návrh zmien výrobného procesu vybraného výrobného portfólia. Návrhy ...
 • Návrhy na snížení nezaměstnanosti v okrese Havlíčkův Brod 

  Adamcová, Vendula
  Tato diplomová práce se věnuje problematice nezaměstnanosti v okrese Havlíčkův Brod za období 2009 – 2013. Analyzuje faktory, které mají vliv na nezaměstnanost a na strukturu uchazečů o práci z hlediska různých kategorií. ...
 • Návrhy na snížení nezaměstnanosti v okrese Vsetín 

  Halaštová, Markéta
  Diplomová práce se zabývá mírou nezaměstnanosti v okrese Vsetín. Analyzuje faktory pů-sobící na nezaměstnanost a strukturu uchazečů o práci z hlediska různých kategorií, zaměřu-je se na aktivní politiku zaměstnanosti a ...
 • Návrhy na zlepšení hospodaření s dlouhodobým hmotným majetkem 

  Látalová, Jana
  Diplomová práce řeší problematiku hospodaření s dlouhodobým hmotným majetkem ve společnosti Moravskoslezské cukrovary a.s. Práce vychází ze současného stavu ve společnosti, přičemž je pozornost zaměřena na klíčové oblasti, ...
 • Návrhy na zlepšení hospodaření s dlouhodobým hmotným majetkem 

  Černá, Pavlína
  Diplomová práce se zabývá problematikou hospodaření s dlouhodobým hmotným majetkem ve firmě DT – Výhybkárna a strojírna, a.s. v Prostějově, která produkuje, montuje a regeneruje výhybkové konstrukce pro železniční, podzemní ...
 • Návrhy na zníženie nezamestnanosti v okrese Trenčín 

  Megová, Simona
  Táto diplomová práca je zameraná na problematiku nezamestnanosti v okrese Trenčín. Analytická časť je venovaná zisteniu aktuálneho stavu na trhu práce v tomto okrese a následne som navrhla opatrenia, ktoré by mali prispieť ...
 • Nezaměstnanost a návrhy jejího řešení v okrese Karviná 

  Florková, Alexandra
  Diplomová práce je zaměřena na problematiku nezaměstnanosti v okrese Karviná. První část práce je věnována teoretickým poznatkům, v druhé části autorka analyzuje současnou situaci ve vybraném okrese a třetí část práce je ...
 • Obchodování s akciovými CFD kontrakty 

  Zach, Jiří
  Cílem této práce je seznámit čtenáře s problematikou finančních derivátů označovaných jako CFD a navrhnout investiční strategii vedoucí ke zhodnocení kapitálu. V úvodu popisuje začlenění derivátů na poli finančních trhů a ...
 • Operativní leasing 

  Holzer, Michal
  Diplomová práce je zaměřena na téma Operativní leasing. Uvedené téma rozvíjí v oblasti účetní, právní a daňové. Zabývá se aktuální nabídkou v této oblasti a jejím cílem je posouzení nabídky služeb konkrétní leasingové ...
 • Optimalizace a funkcionální rozšíření informačního systému 

  Neřold, Jan
  Cílem této práce je analýza informačního systému překladatelské agentury NK Translators s.r.o., návrh změn pro vylepšení a rozšíření funkcionality, následná implementace těchto návrhů a zavedení systému do podniku. Agentura ...
 • Optimalizace IT infrastruktury za pomocí virtualizace serverů 

  Stančík, Michal
  Diplomová práce popisuje návrh a optimalizaci serverové infrastruktury organizace s využitím virtuálního prostředí. Východiskem je analýza současného stavu IT infrastruktury společnosti a následný návrh nasazení vhodného ...
 • Optimalizace materiálového toku a uspořádání pracoviště ve spol. ABB s. r. o. 

  Marešová, Petra
  Diplomová práce se zabývá analýzou materiálového toku a pracoviště ve společnosti ABB s.r.o. Na základě Sankeyova diagramu a procesní analýzy jsou vytvořeny návrhy na zlepšení dosavadních činností ve společnosti tak, aby ...
 • Optimalizace procesu plánování a rozvrhování výroby 

  Žákovská, Martina
  Tato diplomová práce se zabývá procesem plánování a rozvrhování výroby ve společnosti Meopta – optika, s.r.o. v souvislosti s možností jeho optimalizace. Základem práce je analýza současného stavu plánování a řízení výroby, ...
 • Optimalizace provozu serverů. 

  Dierzé, Lukáš
  Diplomová práce se zaměřuje na problematiku využití expertních systémů při spravování kapacity virtuálních serverů a jejich optimalizaci v podnikovém prostředí.
 • Organizační kultura a její vliv na motivaci zaměstnanců 

  Zvolánková, Denisa
  Předmětem předkládané diplomové práce je organizační kultura a její vliv na motivaci zaměstnanců v podniku Foreigners.cz, s.r.o. Cílem práce je identifikovat obsah organizační kultury zkoumané společnosti a jeho vliv na ...