Now showing items 309-328 of 432

 • Posilování konkurenceschopnosti firmy 

  Kalužík, Jakub
  Tato práce se věnuje návrhu opatření, která povedou k posílení konkurenceschopnosti společnosti. Základem části této práce nazvané Teoretická východiska práce je objasnění pojmů týkajících se strategického řízení a ...
 • Posílení konkurenceschopnosti lasergame rozšířením nabízených služeb o nekuřácký klub 

  Atanasovský, Jiří
  Diplomová práce řeší rozvoj konkurenceschopnosti podniku poskytujícího službu lasergame. Na základě teorie hodnotového řetězce je rozebrán proces tvorby hodnoty pro zákazníka a tento je porovnán s konkurenčními podniky. ...
 • Posílení konkurenceschopnosti účetního střediska Pneuservis ve VOP GROUP, s.r.o. 

  Wagnerová, Hana
  Diplomová práce se zabývá posilováním konkurenceschopnosti účetního střediska Pneuservis ve VOP GROUP, s.r.o., který má v současné době finanční problémy a není dostatečně konkurenceschopný. Na základě strategické analýzy ...
 • Posouzení finanční výkonnosti podniku pomocí statistických metod 

  Šebestová, Monika
  Diplomová práce se zabývá posouzením finanční výkonnosti podniku pomocí statistických metod. Teoretická část popisuje problematiku časových řad, regresní analýzy, korelační analýzy a finanční analýzy. V praktické části je ...
 • Posouzení informačního systému firmy a návrh změn 

  Bogocz, Lukáš
  Obsahem této diplomové práce je analýza informačního systému a tvorba aplikace pro společnost CID International a.s. Aplikace bude sloužit jako plánovací nástroj pro vytváření projektů a sledování vytížení zdrojů nad ...
 • Posouzení informačního systému firmy a návrh změn 

  Križanský, Ján
  Tato diplomová práce se zabývá posouzením stávajícího informačního systému v malém podniku a zpracováním plánu pro jeho nahrazení. Hlavním cílem je porovnání několika různých přístupů k pořizování informačního systému a ...
 • Posouzení informačního systému firmy a návrh změn 

  Hégr, Tomáš
  Tato diplomová práce se zabývá firemním informačním systémem. Hlavním cílem práce je navrhnout opatření na úpravu informačního systému malé společnosti za účelem vylepšení firemních procesů a zvýšení celkové efektivity. ...
 • Posouzení informačního systému firmy a návrh změn 

  Řezáč, Michal
  Tato diplomová práce se zabývá posouzením informačního systému firmy a návrhu jeho změn. V teoretické části je popsána základní problematika a pojmy související s informačními systémy. Analytická část posuzuje informační ...
 • Posouzení informačního systému firmy a návrh změn 

  Černý, Ondřej
  Tato práce je zaměřena na posouzení informačního systému společnosti a jeho řízení. Toto posouzení je zpracováno na základě analýz efektivnosti a vyladěnosti jednotlivých částí informačního systému. Výsledky těchto analýz ...
 • Posouzení informačního systému firmy a návrh změn 

  Sommer, Marek
  Diplomová práce analyzuje využití informačních systémů ve společnosti Měšťanský pivovar Havlíčkův Brod a.s. Teoretická část obsahuje úvod do problematiky podnikové informatiky a informačních systémů a také jednotlivé metody ...
 • Posouzení informačního systému firmy, procesů a návrh změn 

  Zvolánek, Milan
  Diplomová práce se zabývá analýzou informačního systému firmy a některých vybraných procesů spojených s informačním systémem. Obsahuje teoretické základy do problematiky, analýzu a zhodnocení informačního systému ve firmě ...
 • Posouzení informačního systému organizace AIESEC Slovensko a návrh změn 

  Gajdošová, Martina
  Diplomová práca sa zaoberá informačným systémom organizácie AIESEC Slovensko. Prostredníctvom vhodných metód a analýz bude posúdený súčasný stav IS. Na základe výsledkov týchto analýz stavu informačného systému, budú ...
 • Posouzení investičního záměru v zemědělském podniku 

  Krejsová, Pavlína
  Diplomová práce se zabývá zhodnocením současné situace zemědělského podniku Jamenská a.s. a návrhem na využití prázdné budovy bývalého kravína. Konkrétně jde o zhodnocení investičního projektu, který se týká zavedení chovu ...
 • Použití marketingových nástrojů pro tvorbu a zavedení nového výrobku na trh 

  Chasák, Dalibor
  Tato diplomová práce se zabývá inovacemi a inovačním řízením v pod-niku. Na konkrétním výrobku je aplikován proces, který zahrnuje výzkum trhu, vývoj výrobku a zvláště pak jeho uvedení na trh. Jedná se o nový produkt v ...
 • Praktické dopady uplatňování DPH ve vybraných celních režimech 

  Komendová, Eva
  Tato diplomová práce obsahuje analýzu činností z oddělení logistiky výzkumné a vývojové společnosti Honeywell HTS CZ o. z., v ročním členění. Tvoří bázi pro volbu celních režimů jednotlivých zásilek a praktické uplatňování ...
 • Prezentace společnosti za využití animované infografiky 

  Zunka, Ondřej
  Tato diplomová práce si klade za cíl vytvoření animované infografiky, která vyčerpávajícím způsobem představuje společnost Visual Unity a nabídku jejich komplexních služeb. Výstupem má být přibližně dvouminutové video, ...
 • Private Equity jako alternativní forma investování 

  Bolf, David
  V této diplomové práci se pojednává o možnostech investování ve formě Private Equity. Práce se zaměřuje na investiční rozhodování, investiční proces a due diligence. V analytické části autor vyhodnocuje výsledky dotazníku, ...
 • Propagace IT internetového obchodu na sociálních sítích 

  Blažek, Jan
  Diplomová práce se zabývá propagací IT internetového obchodu na sociálních sítích. Teoretická část popisuje problematiku sociálních médií a sítí, marketingové strategie a vybraných metrik a ukazatelů na sociálních sítích. ...
 • Předčasný důchod a předdůchod, jejich dopad na příjmy v důchodovém věku 

  Stejskalová, Zuzana
  Práce se zaměřuje na část důchodové reformy, na problematiku předdůchodů jako alternativní možnosti vůči předčasnému důchodu. Součástí práce je také vyhodnocení dopadů na zaměstnance i zaměstnavatele.
 • Přijímání, získávání a výběr zaměstnanců ve vybraném podniku 

  Blahová, Veronika
  Předmětem této diplomové práce je získávání, výběr a přijímání nových zaměstnanců ve vybrané společnosti. První část se zaměřuje na popis teoretických poznatků získaných z odborné literatury. Jsou zde definovány pojmy, ...