Now showing items 389-408 of 432

 • Vnitropodnikové směrnice vybrané firmy 

  Kratochvilová, Lenka
  Diplomová práce se zabývá problematikou vnitropodnikových směrnic ve společnosti VARS BRNO a. s. Práce je zaměřena především na směrnice související s majetkem a jeho evidencí, plánem inventarizací, evidencí valutových a ...
 • Vstup na zahraniční trh společnosti Navertica a.s. 

  Klimo, Martin
  Tato diplomová práce se zabývá analýzou vstupu firmy NAVERTICA,a.s. na Jihoafrický trh. Práce obsahuje analýzu společnosti a současné situace na trhu v Jižní Africe. Je aplikována kritická analýza literatury na dané téma ...
 • Vůdcovství 

  Jordán, Petr
  Diplomová práce je zaměřena na formulaci koncepce vůdcovství. V této práci bych tedy rád rozebral co je podstatou vůdcovství, jaké formy vůdcovství lze podle dostupných pramenů nalézt a porovnat je s reálnými subjekty v ...
 • Vůdcovství 

  Jordán, Petr
  Diplomová práce je zaměřena na formulaci koncepce vůdcovství. V této práci bych tedy rád rozebral co je podstatou vůdcovství, jaké formy vůdcovství lze podle dostupných pramenů nalézt a porovnat je s reálnými subjekty v ...
 • Vyhodnocování, zvládání a snižování stresu 

  Koutný, Pavel
  Diplomová práce „Vyhodnocování, zvládání a snižování stresu“ je zaměřena na aktuální problém u většiny zaměstnanců a tím je stres, který na ně působí. Práce analyzuje typy stresu, příznaky a projevy stresu, také jeho vliv ...
 • Využití controllingu v podniku 

  Zemánek, Zdeněk
  Cílem této diplomové práce je posoudit dosavadní stav controllingu ve vybraném pod-niku a navrhnout opatření k lepšímu využívání controllingu jako podsystému řízení da-ného podniku podporujícího dosahování podnikatelských ...
 • Využití marketingu k posílení konkurenceschopnosti firmy 

  Kurowská, Monika
  Diplomová práce se zabývá návrhem opatření, která povedou ke zvýšení konkurenceschopnosti firmy Infinit, s. r. o. v oblasti poskytování wellness pobytů, a to se specifickým zaměřením na webovou komunikaci firmy. Teoretická ...
 • Využití nástrojů Business Intelligence v podnikových procesech 

  Plachký, Leoš
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem a implementací Business Intelligence ve firmě Click Credit s.r.o. Hlavním úkolem v rámci BI je v oblasti Integračních služeb navrhnout a vytvořit centrální evidenci delikventních ...
 • Využití prostředků umělé inteligence pro podporu rozhodování v podniku 

  Surynek, Jiří
  Diplomová práce se zabývá problematikou a následnou aplikací metod umělé inteligence v rozhodování podniku. Konkrétně se jedná o využití fuzzy logiky za účelem výběru nejvhodnějšího produktu splňujícího řadu parametrů. ...
 • Využití regulačních diagramů pro kontrolu jakosti 

  Ječmínková, Michaela
  Diplomová práce se zaměřuje na využití Shewhartových regulačních diagramů pro kontrolu jakosti. Práce popisuje současný proces kontroly kvality v podniku a následně poskytuje praktický návod zavedení statistické regulace ...
 • Využití systému pro environmentální řízení organizací a audit v České republice 

  Dobřenská, Michaela
  Tato práce představuje problematiku udržitelného rozvoje a environmentální politiku a její nástroje, které jsou prostředkem pro zmírnění negativních dopadů ekonomické činnosti na životní prostředí. Detailněji jsou rozebrány ...
 • Využití technik Data Mining v různých odvětvích 

  Fabian, Jaroslav
  Tato diplomová práce se zabývá využitím technik data miningu v oblastech bankovnictví, pojišťovnictví a nákupních center. Práce teoreticky popisuje algoritmy a metodologii CRISP-DM, která je určena pro procesy data miningu. ...
 • Využití umělé inteligence na burze kovů pro podporu rozhodování firmy 

  Elhenický, Jan
  Diplomová práce se zabývá problematikou využití umělé inteligence a neuronových sítí na burze kovů. Popisuje teoretické základy finančních trhů, různé metody analýz a umělou inteligenci. Hlavní důraz je kladen na vytvoření ...
 • Využití umělé inteligence na kapitálových trzích 

  Kováčik, Juraj
  Diplomová práca sa zaoberá tvorbou a optimalizáciou umelých neurónových sietí, ktoré sú následne využité pre predikciu vývoja časových rád.
 • Využití umělé inteligence na kapitálových trzích 

  Skoumal, Karel
  Práce se zabývá problematikou obchodování na kapitálových trzích, využitím prostředků umělé inteligence, umělých neuronových sítí, pro modelování chování akcií. Práce obsahuje popis kapitálových trhů, burzovního obchodování, ...
 • Výběr dodavatele z hlediska TCO s vazbou na logistické náklady 

  Pospíchalová, Iveta
  Diplomová práce se zabývá problematikou výběru dodavatele z hlediska celkových nákladů. V úvodní části jsou uvedena teoretická východiska problematiky výběru dodavatele, logistických nákladů a analýzy celkových nákladů. V ...
 • Výběr informačního systému 

  Sitár, Lukáš
  Táto diplomová práca sa zaoberá problematikou výberu optimálneho informačného systému v spoločnosti KSK Bono s. r. o. V teoretickej časti sa podrobnejšie venuje informačnému systému ako celku. V analytickej časti konkrétne ...
 • Výběr informačního systému 

  Zmija, Tomáš
  Tato diplomová práce se zabývá analýzou a výběrem nového informačního systému pro malou firmu Výtahy - Elektro Žižka s.r.o., která se zabývá výrobou, montáží, rekonstrukcí a revizí výtahů. Hlavním cílem je analyzovat ...
 • Výuková stránka vybraných základů matematiky pro studenty bakalářského programu s ekonomickým zaměřením 

  Růčka, Petr
  Tato diplomová práce se zabývá přeměnou webové stránky iMatematika.cz v komplexnější výukovou stránku vybraných základů matematiky pro studenty oborů s ekonomickým zaměřením či ekonomy. Z jednotlivých vybraných základů ...
 • Vzdělávání a rozvoj zaměstnanců České Zbrojovky Uherský Brod. 

  Farkašová, Petra
  Diplomová práce se zabývá problematikou vzdělávání a rozvoje zaměstnanců v podniku Česká zbrojovka, a. s. Uherský Brod. Vzdělaní pracovníci tvoří klíč k úspěšnému chodu organizace. Hlavním cílem předkládané diplomové práce ...