Now showing items 89-108 of 432

 • Internetový marketing elektronického obchodu 

  Steklá, Iva
  V diplomové práci se budu zabývat internetovým marketingem pro nově vzniklý elektronický obchod zabývající se prodejem kabelek. V práci bude popsán teoretický základ, který bude použit jako východisko pro zpracování ...
 • Kalkulace v Zemědělském družstvu se sídlem ve Sloupnici 

  Kovářová, Lucie
  Diplomová práce je zaměřena na zhodnocení kalkulačního systému ve společnosti Zemědělské družstvo se sídlem ve Sloupnici. Cílem této práce je vypracovat takovou kalkulaci pšenice ozimé, která by plně vyhovovala potřebám ...
 • Kalkulace výrobních nákladů ve firmě Tomášek Milan - TOMEX 

  Neubauer, Ondřej
  Tato diplomová práce je zaměřena na kalkulaci výrobních nákladů při zavedení licenční výroby ponorných kalových čerpadel ve firmě Tomášek Milan – TOMEX. Cílem této práce je zavedení licenční výroby a určení výrobních ...
 • Komparace daně z příjmů fyzických osob v České republice a Finsku 

  Rulíšková, Pavla
  Tato diplomová práce se zabývá problematikou zdaňování příjmů fyzických osob ze závislé činnosti v České republice a ve Finsku. Nejprve jsou vymezena základní východiska v kontextu základních svobod Evropské unie. Následně ...
 • Komparace procesní úpravy správy daní v České republice a Slovenské republice 

  Štefánková, Stanislava
  Diplomová práce se zaměřuje na správu daní v České a Slovenské republice. Zabývá se komparací procesní úpravy správy daní, porovnává zásady obsažené v příslušných předpisech a okrajově se zabývá zásadami dobré správy. ...
 • Komunikační mix fitcentra 

  Matyášová, Lenka
  Tato diplomová práce se zabývá marketingovou problematikou v oblasti sportu, zaměřenou převážně na fitness centra. Je zde zkoumán současný komunikační mix malého fitness centra včetně jeho služeb. Po zjištění stávajícího ...
 • Komunikační strategie Galerie Vaňkovka Brno 

  Junek, David
  Předmětem diplomové práce je vypracování návrhu komunikační strategie pro společ-nost Galerie Vaňkovka Brno. Východiskem této práce jsou teoretické poznatky z oblasti marketingu, které jsou aplikovány v analytické části ...
 • Komunikační strategie podniku 

  Broklová, Jaroslava
  Hlavním předmětem této diplomové práce „Komunikační strategie podniku“ je zhodno-tit současný stav komunikačního mixu a na základě výsledků analýz a marketingového průzkumu navrhnout vhodný komunikační mix. Práce je rozdělena ...
 • Komunikační strategie podniku 

  Horáková, Vladimíra
  Diplomová práce je zaměřena na vytvoření vhodné komunikační strategie pro společnost TOPNET Services, s.r.o. První část popisuje teorii související s touto problematikou. Následující analytická část je nejdříve zaměřena ...
 • Komunikační strategie podniku 

  Stehlík, Petr
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem komunikační strategie pro brněnskou lékárnu U lázní. Úkolem je posoudit současný stav a na základě výsledků analýzy navrhnout vhodná opatření, která povedou ke zlepšení a zefektivnění ...
 • Komunikační strategie podniku 

  Matušková, Romana
  Hlavním předmětem této diplomové práce „Komunikační strategie podniku“ je analyzovat současný stav společnosti Electro World a na základě výsledků vlastního průzkumu navrhnout komunikační mix pro oblast města Brna. První ...
 • Komunikační strategie ve vazbě na CSR ve firmě THIMM Obaly, k.s. 

  Deutschová, Veronika
  Diplomová práce zachycuje koncepci CSR v podnikové strategii společnosti THIMM Obaly, k.s. včetně uvedení teoretických východisek. Analyzuje a hodnotí stávající úroveň komunikace o aktivitách CSR. Výstup práce představuje ...
 • Konsolidace účetní závěrky 

  Kurek, Mario
  Diplomová práce se zabývá problematikou konsolidace účetní závěrky. Práce je členěna na dvě části. První část je zaměřena na sestavení konsolidované účetní závěrky za českou část skupiny podniků. Druhá část se zabývá ...
 • Konsolidace účetní závěrky 

  Kolářová, Pavla
  Tato diplomová práce se zabývá konsolidací účetní závěrky. V práci je provedena změna metody konsolidace u vybrané účetní jednotky a následně sestavena nová konsolidovaná účetní závěrka. Dále je vyhodnocen dopad změny ...
 • Konsolidační pravidla 

  Psohlavec, Karel
  Diplomová práce se zabývá problematikou konsolidačních pravidel, zvláště pak systémem vyloučení vnitropodnikového zisku vzniklého vzájemnými tržními aktivitami konsolidujících podniků. Tato pravidla jsou dále posuzována z ...
 • Konsolidovaná účetní závěrka 

  Košteková, Katarína
  Táto diplomová práca sa zaoberá konsolidovanou účtovnou závierkou a vyuţitím metód finančnej analýzy u konsolidovaných účtovných výkazov a u individuálnych účtovných výkazov. Na základe finančnej analýzy sú porovnané ...
 • Konsolidovaná účetní závěrka 

  Korčáková, Lenka
  Diplomová práce se zabývá problematikou zpracování konsolidované účetní závěrky podniku a následnému posouzení výkonnosti konsolidačního celku. Stěžejní část je věnována charakteristice metod konsolidace, postupu při ...
 • Kreativita, inovace a organizační kultura 

  Malý, Martin
  Diplomová práce se zaměřuje na téma kreativity, inovace a organizační kultury. V teoretické části jsou vymezeny základní pojmy a vztahy mezi nimi s doporučením pro použití v praxi. Praktická část je zaměřena na analýzu ...
 • Kritická analýza regionální nezaměstnanosti a návrhy na její řešení 

  Damjanovová, Táňa
  Diplomová práce se zabývá problematikou nezaměstnanosti na okrese Znojmo. Obsahuje faktory, které ovlivňují nezaměstnanost uchazečů o zaměstnání na trhu práce. Práce obsahuje vývoj nezaměstnanosti na okrese Znojmo, ale ...
 • Kritická analýza rozšiřování Eurozóny 

  Antal, Dominik
  Diplomová práce se zaměřuje na kritickou analýzu rozšíření Evropské měnové unie - Eurozóny, s důrazem na to, které ekonomiky jsou vhodní potenciální kandidáti a podmínky jejich připojení, s pro makroekonomický užitek měnové ...