Now showing items 1-20 of 433

 • Motivace pracovníků Dopravního podniku města Brna 

  Florián, Boris
  Předmětem této diplomové práce je identifikace zdrojů motivace zaměstnanců firmy Dopravní podnik města Brna, a.s. a návrhy na zvýšení jejich efektivity. Práce se zaměřuje hlavně učně na praxi a jejich instruktory, jelikož ...
 • Návrh na podporu prodeje služeb společnosti 

  Matějka, Lukáš
  Diplomová práce je zaměřena na podporu prodeje služeb společnosti vytvořením internetového portálu, na kterém bude možné snadno a rychle založit internetové stránky včetně jejich administrace. V práci je analyzováno tržní ...
 • Vnitropodnikové směrnice ve společnosti Focus Cz Marketing and IT Research s.r.o. 

  Bartošíková, Tereza
  Diplomová práce se zabývá problematikou vnitropodnikových směrnic vybrané společnosti. Nejprve charakterizuje vnitropodnikové směrnice a s nimi související základní pojmy a poté analyzuje směrnice vybrané společnosti a ...
 • Studie logistiky opatřování v distribuční organizaci 

  Grund, David
  Diplomová práce se soustřeďuje na zpracování analýzy současného stavu logistiky opatřování ve společnosti Tourbus, a.s. Stanovuje si za cíl určení oblastí v nákupních procesech této společnosti, které je možno zracionalizovat ...
 • Podnikatelský záměr na založení firmy 

  Svobodová, Eva
  Diplomová práce se zabývá zpracováním podnikatelského plánu pro založení kavárny. V teoretické části jsou popsány obecné předpoklady a podmínky pro založení firmy a obecná struktura podnikatelského plánu. V praktické části ...
 • Analýza spokojenosti zákazníků a návrhy na zvýšení její úrovně 

  Slobodníková, Eva
  Diplomová práce se zabývá analýzou spokojenosti zákazníků s produktem. Práce definuje teoretická východiska a problematiku, která souvisí se spokojeností zákazníka. Dále popisuje základní metody a postupy analýzy marketingového ...
 • Návrh obchodního systému pro akciové indexy 

  Ehsan, Adam
  Práca si kladie za cieľ vytvorenie obchodného systému pre intradenné obchodovanie US akciových indexov. Autor sa v teoretických východiskách zameriava na vysvetlenie základných pojmov obchodovania US indexov na intradennej ...
 • Využití systému pro environmentální řízení organizací a audit v České republice 

  Dobřenská, Michaela
  Tato práce představuje problematiku udržitelného rozvoje a environmentální politiku a její nástroje, které jsou prostředkem pro zmírnění negativních dopadů ekonomické činnosti na životní prostředí. Detailněji jsou rozebrány ...
 • Zhodnocení trhu s bytovou výstavbou v České republice pomocí časových řad 

  Konopáč, Jiří
  Tato diplomová práce se zabývá analýzou trhu s bytovou výstavbou v České republice pomocí časových řad. Pro potřebu této práce byly použity data uveřejněná Českým statistickým úřadem. Práce obsahuje popis teoretických ...
 • Konsolidovaná účetní závěrka 

  Korčáková, Lenka
  Diplomová práce se zabývá problematikou zpracování konsolidované účetní závěrky podniku a následnému posouzení výkonnosti konsolidačního celku. Stěžejní část je věnována charakteristice metod konsolidace, postupu při ...
 • Návrh podnikatelského modelu firmy 

  Jančová, Kristýna
  Práce se zabývá rozborem aktuální situace konkrétního výrobního podniku jak z vnějšího, tak z vnitřního pohledu. Pro účely vypracování této analytické části byl definovaný teoretický rámec, ve kterém se podnikání výrobního ...
 • Strategie rozvoje malé firmy - autoservisu 

  Španár, Tomáš
  Diplomová práca sa zaoberá stratégiou rozvoja malého podniku. Cieľom praxe je navrhnúť stratégiu rozvoja, ktorá bude uplatnená v praxi. Zvláštna pozornosť je pri návrhu venovaná analýze prostredia v ktorom podnik pôsobí. ...
 • Návrh zásobovací strategie ve vybraném maloobchodu 

  Fialová, Nikol
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem zásobovací strategie vybraného maloobchodu. Zásobovací strategie byla navržena na základě teoretických přístupů a následně provedené analýzy současného stavu maloobchodu. Návrhy ...
 • Kreativita, inovace a organizační kultura 

  Malý, Martin
  Diplomová práce se zaměřuje na téma kreativity, inovace a organizační kultury. V teoretické části jsou vymezeny základní pojmy a vztahy mezi nimi s doporučením pro použití v praxi. Praktická část je zaměřena na analýzu ...
 • Obchodování s akciovými CFD kontrakty 

  Zach, Jiří
  Cílem této práce je seznámit čtenáře s problematikou finančních derivátů označovaných jako CFD a navrhnout investiční strategii vedoucí ke zhodnocení kapitálu. V úvodu popisuje začlenění derivátů na poli finančních trhů a ...
 • Návrh metodiky transformace účetní závěrky podniku v souladu s IFRS 

  Fejfarová, Eliška
  Diplomová práce se zabývá převodem účetní závěrky sestavené podle českých účetních předpisů na účetní závěrku v souladu s IFRS. První část je zaměřena na teoretická východiska týkající se vykazování dle českých účetních ...
 • Externí financování podniku emisí cenných papírů 

  Kembický, Petr
  Diplomová práce se zabývá analýzou možností dlouhodobého financování podniků. Popsáno je financování prostřednictvím cenných papírů kapitálového trhu – akciemi a obligacemi a také bankovním úvěrem. První část práce srovnává ...
 • Návrh projektu zavedení elektronického obchodu s využitím metodiky projektového managementu 

  Korček, František
  Diplomová práca sa zameriava na využitie metodiky projektového manažmentu pri návrhu projektu vo vybranom podniku. Špecifikuje teoretické východiská, ktoré sú kľúčové pre zostavenie projektového plánu, a aplikuje ich na ...
 • Ekonomické zhodnocení přímé zahraniční investice 

  Pavlíček, Lukáš
  Předmětem diplomové práce je vyhodnocení investičního návrhu do zahraničí. V teoretické části práce je důraz kladen na analýzy, jež pomáhají popsat okolí a průmysl v zemi investice. Je zde dána definice přímé zahraniční ...
 • Studie průběhu zakázky organizací 

  Michalová, Iveta
  Tato diplomová práce analyzuje studii průběhu zakázky firmou AKI ELECTRONIC spol. s r. o. Skládá se z těchto hlavních částí: z teoretického východiska práce a analýzy současné situace firmy. V teoretické části jsou vysvětleny ...