Now showing items 1-20 of 432

 • Návrh marketingové strategie pro Coop supermarket 

  Musilová, Iveta
  V této diplomové práci se zabývám návrhem marketingové strategie pro konkrétní organizaci. Pro lepší pochopení problematiky se v první části věnuji teorii, kterou v další kapitole aplikuji do praxe. Cílem této práce je ...
 • Analýza event marketingu studentské organizace 

  Ježková, Martina
  Tato diplomová práce se zabývá analýzou marketingové komunikace neziskové organizace se zaměřením na pořádání eventů a s tím související event marketing. Cílem analýzy je připravit podklady pro vytvoření a realizaci nového ...
 • Návrh vylepšení informačního systému pracovní agentury 

  Souček, Karel
  Tato diplomová práce se snaží navrhnout vylepšení informačního systému pro pracovní agenturu JOBINN&HOSTESSINN s.r.o. Agenturní zaměstnávání má svá specifika a je potřeba jim přizpůsobit informační systém. Tato práce v ...
 • Aukční portál nebankovních úvěrů v České Republice 

  Hadač, Marek
  Diplomová práce se zabývá podnikatelským záměrem internetového aukčního portálu s nebankovními půjčkami. Náplní práce je na základě finančního plánu a finanční analýzy navrhnout funkční systém, který bude realizovatelný v ...
 • Validace odvětvových průměrů 

  Olšáková, Barbora
  Diplomová práce je zaměřena na hodnocení finanční situace společnosti a porovnává výsledky s oborovými průměry. V první části je popsána teorie důležitá pro znalost finanční analýzy, dále je stručně charakterizovaná vybraná ...
 • Nábor zaměstnanců s využitím metody inzerce na internetu 

  Marek, Lukáš
  Diplomová práce se zabývá procesem náboru zaměstnanců se zaměřením na metodu inzerce na internetu. V této své práci jsem se rozhodl analyzovat a kategorizovat nabídky práce pro pozice středního managementu, uveřejněné na ...
 • Marketingové aspekty činnosti high-tech firem 

  Palacký, Miloslav
  Cílem diplomové práce je analýza marketingových nástrojů použitých firmou XAX a následně vyhodnotit a navrhnout zvýšení jejich efektivity. Popis strategie společnosti a faktory ovlivňující budou identifikovány. Práce ...
 • Návrh a nasazení systému řízení bezpečnosti informací ve výukovém středisku 

  Křížová, Romana
  Diplomová práce se zabývá zabezpečením výukového střediska, ve kterém probíhá výzkum zaměřený na chemický průmysl. První část práce vymezuje teoretické znalosti, na jejichž základě se postupuje v praxi. Praktická část se ...
 • Návrh komunikačního mixu podnikatele Mgr. Lumíra Bednaříka 

  Mizerová, Petra
  Diplomová práce obsahuje návrhy na zlepšení komunikačního mixu podnikatelského subjektu Mgr. Lumír Bednařík, který se zabývá prodejem nástrojů pro obrábění dřeva, dřevěných derivátů, plastů a lehkých slitin. Práce se má ...
 • Analýza spokojenosti zákazníků a návrhy na zvýšení její úrovně 

  Lodesová, Romana
  Tato diplomová práce se zabývá analýzou spokojenosti zákazníků ve Vinařství LAHOFER, a.s. Teoretická část je zaměřena na zákazníka, metody měření spokojenosti zákazníka a také na základní postupy a metody analýzy marketingového ...
 • Návrh využití offshore struktury k optimalizaci daňové zátěže podnikatelského subjektu 

  Tomášek, Lukáš
  Diplomová práce se zaměřuje na využití destinací s mírnější mírou zdanění příjmu právnických osob pro celkové snížení daňové zátěže podnikatelského subjektu. Vymezuje základní pojmy a souvislosti, na které navazuje analýzou ...
 • Optimalizace IT infrastruktury za pomocí virtualizace serverů 

  Stančík, Michal
  Diplomová práce popisuje návrh a optimalizaci serverové infrastruktury organizace s využitím virtuálního prostředí. Východiskem je analýza současného stavu IT infrastruktury společnosti a následný návrh nasazení vhodného ...
 • Návrh na zavedení controllingu 

  Popelková, Michaela
  Diplomová práce podává jasnou představu o pojmu controlling, analyzuje a zhodnocuje stav controllingového systému v podniku agriKomp Bohemia s. r. o. Na základě vyhodnocení analýzy navrhuje možné zkvalitnění stávajícího ...
 • Změna systému řízení malého podniku 

  Slavíková, Marie
  Tato diplomová práce se zabývá základními pojmy z oblasti řízení podniku a manažerských funkcí. Zaměřuje se na analýzu konkrétní společnosti, s jejíž pomocí lze nalézt nedostatky, které se v daném podniku vyskytují. Tyto ...
 • Studie optimalizace výrobních procesů 

  Holík, Lukáš
  Diplomová práce nesoucí název: „Studie optimalizace výrobních procesů“ je zaměřena na optimalizaci materiálových toků plynoucích do výroby. Nejdříve se zaměříme na teoretické přístupy, které ovlivňují danou problematiku a ...
 • Posilování konkurenceschopnosti firmy 

  Kosíková, Kristýna
  Diplomová práce s názvem Posilování konkurenceschopnosti firmy se zabývá současnou situací pensionu Kosanda v Jeseníkách, na základě které jsou vytvořeny návrhy za účelem rozvoje konkurenceschopnosti. Návrhy byly vytvořeny ...
 • Vůdcovství 

  Jordán, Petr
  Diplomová práce je zaměřena na formulaci koncepce vůdcovství. V této práci bych tedy rád rozebral co je podstatou vůdcovství, jaké formy vůdcovství lze podle dostupných pramenů nalézt a porovnat je s reálnými subjekty v ...
 • Financování exportního obchodního případu 

  Gazdaricová, Jana
  Diplomová práce se zabývá možnostmi financování exportního kontraktu v obchodní společnosti. Teoretická část práce poskytuje náhled na možnosti, které podniky mají při financování svých aktivit. Nachází se v ní přehled ...
 • Návrh projektu a aplikace metodiky projektového managementu v podniku 

  Vrábelová, Jana
  Diplomová práca sa zaoberá návrhom projektu vývoja webovej aplikácie v podobe nástroja pre elektronickú administráciu verejných zákaziek vybranej spoločnosti. Analyzuje okolie a možnosti zvolenej spoločnosti. Obsahom práce ...
 • Balanced Scorecard v řízení podniku 

  Fleissigová, Kamila
  Diplomová práce je zaměřena na hodnocení výkonnosti společnosti Visimpex a.s. využitím finančních a ekonomických ukazatelů a dále se zabývá návrhem implementace metody Balanced scorecard v dané společnosti. Teoretická část ...