Recent Submissions

 • Návrh strategie pro založení a rozvoj firmy na renovaci a recyklaci použitého nábytku 

  Bednaříková, Anna
  Předmětem diplomové práce je prozkoumat tržní příležitosti budoucí firmy zabývající se renovací, recyklací a prodejem použitého nábytku tak, aby bylo možné udělat rozhodnutí, zda firmu založit. Diplomová práce hledá odpovědi ...
 • Firma D.E.E.D. a.s. a její vstup na nový zahraniční trh - Ukrajina 

  Treml, Michael
  Diplomová práce se zabývá analýzou forem vstupu na zahraniční trh v odvětví dřevostaveb zaměřenou na konkrétní firmu D.E.E.D. a.s., a její případný vstup na Ukrajinský trh. Využití metodologie forem vstupu na zahraniční ...
 • Podnikatelský záměr - adrenalínové centrum 

  Sedláček, Michal
  Cílem diplomové práce bylo navrhnout podnikatelský záměr pro nově vznikající adrenalinové centrum v Třinci. Práce je rozdělena do třech kapitol, úvodní vymezuje cíle a metody práce. Další část tvoří teoretický rámec tématu ...
 • Strategie rozvoje pro reálnou společnost 

  Svobodová, Petra
  Tato diplomová práce je zaměřena na sestavení a strukturu hierarchie strategií společnosti Sporten, a.s. s ohledem na její rozvoj. Cílem je vytvořit komplexní soubor rozvojových strategií, který je podložený firemními ...
 • Marketingová strategie restaurace U Kotvy 

  Křížová, Michaela
  Tato diplomová práce popisuje marketingovou strategii restaurace U Kotvy. V první kapitole se zabývá teoretickými poznatky marketingu, marketingových strategií, marketingových strategií v oblasti služeb a internetovým ...
 • Návrh komunikačního mixu podniku 

  Černá, Simona
  Tato diplomová práce se zabývá zlepšením komunikačního mixu vybraného podnikatelského subjektu. V první části je popsán marketing, analýza prostředí, marketingový mix, nástroje komunikačního mixu a marketingový výzkum z ...
 • Návrh marketingové strategie firmy 

  Pfefferová, Zuzana
  Cílem diplomové práce je dosažení konkurenceschopného podniku pomocí zpracované marketingové strategie. Navržené marketingové strategie se zpracují na základě vyhodnocení dosavadní situace a příležitostí pro uskutečnění.
 • Studie průběhu zakázky ve výrobním podniku 

  Kubíček, Filip
  Tato diplomová práce je zaměřena na optimalizaci vybraných činností výroby ve firmě DH DEKOR Spol. s r.o., který se zabývá výrobou impregnovaného papíru a laminovaných desek. Na základě analýzy procesů ve skladech a výrobě ...
 • Návrh podnikatelského plánu pro vznik a rozvoj vybraného podniku 

  Kropáček, Lukáš
  Hlavním cílem předkládané absolventské práce je vytvořit návrh podnikatelského záměru pro vznik a další rozvoj minipivovaru.
 • Zhodnocení používání cash poolingu ve vybraném podniku 

  Mayerová, Hana
  Diplomová práce se zabývá zhodnocením výhod a nevýhod cash poolingu. Cílem diplomové práce je posoudit výhodnost používaných metod cash managementu a eventuelní vhodnost zapojení poboček zkoumané společnosti do cash ...
 • Využití prostředků umělé inteligence pro podporu rozhodování v podniku 

  Surynek, Jiří
  Diplomová práce se zabývá problematikou a následnou aplikací metod umělé inteligence v rozhodování podniku. Konkrétně se jedná o využití fuzzy logiky za účelem výběru nejvhodnějšího produktu splňujícího řadu parametrů. ...
 • Analýza spokojenosti zákazníků a návrhy na zvýšení její úrovně 

  Slobodníková, Eva
  Diplomová práce se zabývá analýzou spokojenosti zákazníků s produktem. Práce definuje teoretická východiska a problematiku, která souvisí se spokojeností zákazníka. Dále popisuje základní metody a postupy analýzy marketingového ...
 • Podnikatelský záměr - výcvik psů 

  Zeman, Pavel
  Diplomová práce se zabývá vypracováním podnikatelského záměru na výcvik psů. Na základě analýzy konkurence, vnitřního a vnějšího prostředí stanoví potřebné náležitosti vybraného podnikání. Cílem této práce je, s důrazem ...
 • Návrh na podporu prodeje služeb společnosti 

  Matějka, Lukáš
  Diplomová práce je zaměřena na podporu prodeje služeb společnosti vytvořením internetového portálu, na kterém bude možné snadno a rychle založit internetové stránky včetně jejich administrace. V práci je analyzováno tržní ...
 • Návrh trading strategie pro řízení volného finančního kapitálu firmy 

  Jiřík, Leoš
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem tradingových strategií pro obchodování na devizových trzích. Návrh je proveden pomocí prostředků umělé inteligence, navržené strategie jsou následně optimalizovány a vyhodnoceny na ...
 • Návrh projektu implementace IS s využitím metod projektového řízení 

  Muška, Daniel
  Diplomová práce se zabývá využitím metod projektového řízení ve společnosti při sestavování plánu projektu implementace informačního systému. V úvodní části diplomové práce je shrnuta teorie k problematice strategického ...
 • Posouzení informačního systému firmy a návrh změn 

  Križanský, Ján
  Tato diplomová práce se zabývá posouzením stávajícího informačního systému v malém podniku a zpracováním plánu pro jeho nahrazení. Hlavním cílem je porovnání několika různých přístupů k pořizování informačního systému a ...
 • Návrh marketingové strategie pro elektronický obchod 

  Ciklová, Petra
  Tato diplomové práce je zaměřena na výběr odpovídající marketingové strategie pro elektronický obchod Nejenchlebem.cz. Základem je provedení analýz vnějšího i vnitřního prostředí firmy a na základě těchto provedených analýz ...
 • Posílení konkurenceschopnosti lasergame rozšířením nabízených služeb o nekuřácký klub 

  Atanasovský, Jiří
  Diplomová práce řeší rozvoj konkurenceschopnosti podniku poskytujícího službu lasergame. Na základě teorie hodnotového řetězce je rozebrán proces tvorby hodnoty pro zákazníka a tento je porovnán s konkurenčními podniky. ...
 • Nezaměstnanost a návrhy jejího řešení v okrese Karviná 

  Florková, Alexandra
  Diplomová práce je zaměřena na problematiku nezaměstnanosti v okrese Karviná. První část práce je věnována teoretickým poznatkům, v druhé části autorka analyzuje současnou situaci ve vybraném okrese a třetí část práce je ...

View more