Recent Submissions

 • Chemická a termická stabilita huminových komplexů 

  Nováková, Tereza
  Předložená diplomová práce zkoumá vztah mezi chemickou a termickou stabilitou komplexů huminových kyselin s těžkými kovy, konkrétně komplexy niklu, kobaltu a mědi. Komplexy byly připraveny s roztoky kovů o třech odlišných ...
 • Příprava pórobetonu pro tepelně izolační účely 

  Koutný, Ondřej
  V současné době doznívající ekonomické krize je ve stavebním průmyslu pozornost směřována zejména k systémům, které efektivně šetří energii, a tedy snižují náklady spojené s užíváním obytných i průmyslových prostor. Zejména ...
 • Stanovení vybraných chemických parametrů plodů moderních odrůd angreštů 

  Javorská, Kateřina
  Diplomová práce se zabývá stanovením jednotlivých chemických parametrů v moderních odrůdách angreštu (Grossularia uva-crispa). Teoretická část je zaměřena na botanickou charakteristiku rostliny, popis vybraných odrůd, ...
 • Interakce huminových hydrogelů s měďnatými ionty 

  Lang, David
  Tato diplomová práce se zabývá gely huminových kyselin a jejich schopností vázat na svém povrchu kovové ionty. V této práci byla studována adsorpce měďnatých iontů na připravených gelech. Ty byly připraveny rozpuštěním ...
 • Metody stanovení nádorových markerů v krevní plazmě a jejich klinický význam při diagnostice 

  Toman, Karel
  Diplomová práce pojednává o metodách stanovení tumorových markerů a jejich klinickém významu při lékařské diagnostice nádorových onemocnění. V teoretické části práce jsou uvedeny klinicky nejdůležitější nádorové markery a ...
 • Fluoridové povlaky hořčíku připravované v taveninách 

  Drábiková, Juliána
  Táto práca sa zaoberá protikoróznou ochranou horčíkových zliatin AZ31, AZ61, AZ91 pomocou fluoridového konverzného povlaku pripraveného z taveniny Na[BF4]. V teoretickej časti sú popísané vlastnosti horčíkových zliatin, ...
 • Chemické modifikace polypropylénových povrchů 

  Pospíšek, Marek
  Diplomová práce je zaměřena na modifikaci a charakterizaci povrchů polypropylenových (PP) výrobků chemickou cestou. V teoretické části jsou shrnuty současné poznatky k tomu tématu, včetně metod charakterizace. Povrchy ...
 • Stárnutí nemrznoucí teplonosné kapaliny v solárních systémech 

  Pidima, Tomáš
  Tato diplomová práce se zabývá zhodnocením změn vlastností používaného nemrznoucího teplonosného média na bázi polyolů v reálném solárním termickém systému Důraz je kladen na použití látek s nízkou zátěží pro životní prostředí.
 • Penetrační vlastnosti polymerních micel na bázi hydrofobizované kyseliny hyaluronové. 

  Mischingerová, Monika
  Cílem této diplomové práce bylo provést penetrační experimenty polymerních micel na bázi hydrofobizované kyseliny hyaluronové s využitím nilské červeně jako nesené látky. Dále pak provést základní charakterizaci těchto ...
 • Vliv hyaluronanu na transdermální penetraci vybraných léčivých látek 

  Ureš, Tomáš
  Tato práce se zabývá prostupem látek ze skupiny nesteroidních antiflogistik přes biologickou membránu v kombinaci s použitím hyaluronanu. Hyaluronová kyselina (HYA) je lineární polysacharid složený z disacharidových jednotek ...
 • Monitoring obsahu fosforu a dusíku v odpadních vodách 

  Herka, Milan
  Tato diplomová práce je zaměřena na problematiku výskytu fosforu a dusíku v odpadních vodách a na metody jejich stanovení. V teoretické části diplomové práce jsou popsány metody stanovení dusíku a fosforu v odpadních vodách, ...
 • Barierové vrstvy na bázi polyparaxylylenu a jejich vlastnosti 

  Horák, Jakub
  Tato diplomová práce se zabývá přípravou a charakterizací bariérových vlastností vrstev parylenu C. Tyto vrstvy byly připravovány metodou chemické depozice z plynné fáze (CVD). Zájem o zkoumání těchto vrstev je velký ...
 • Studium transportu huminových látek skrz rostlinné kutikuly 

  Smilková, Marcela
  Tato diplomová práce je zaměřena na problematiku foliárního typu hnojení, které v dnešní době představuje jedno z nejčastěji používaných aplikací komerčních hnojiv vůbec. Náplní této práce je studium rostlinných kutikul, ...
 • Sypné vlastnosti jemných partikulárních materiálů jako funkce vybraných látkových parametrů 

  Slanina, Ondřej
  Teoretická část je věnována popisu partikulárních látek a jejich mechanickému chování se zaměřením na tokové vlastnosti. Velký důraz je kladen na měření smykových vlastností pomocí Jenikeho smykového stroje, na správný ...
 • Enkapsulace vybraných přírodních extraktů pro využití v potravinářství 

  Vyskočilová, Terezie
  Diplomová práce pojednává o enkapsulaci přírodních extraktů. V teoretické části jsou popsány metody enkapsulace, materiály používané pro přípravu částic a aplikace enkapsulačních technik v potravinářství. V rámci experimentální ...
 • Charakterizace plodů bezu černého 

  Christovová, Silvia
  Tato diplomová práce se zabývá charakterizací plodů bezu černého (Sambucus nigra L.) se zaměřením na aromaticky aktivní látky (AAL) a vitamin C (kyselinu askorbovou (AA) a dehydroaskorbovou (DHA)) . Teoretická část podává ...
 • Příprava enkapsulovaných enzymů pro využití v kosmetice 

  Bokrová, Jitka
  Diplomová práce se zabývá testováním vhodné formy enkapsulovaných enzymů určených k hojení ran a regeneraci tkání pro aplikaci v kosmetologii a farmacii. Pro enkapsulaci byly vybrány proteolytické enzymy bromelain, papain ...
 • Přisávání plynů do proudící kapaliny. 

  Matlák, Jiří
  Cílem této práce je prohloubit poznatky v oblasti vypouštění tekutin z nádoby s volnou hladinou výtokovým otvorem definovaného tvaru. V závislosti na výchozích podmínkách systému dochází k postupnému vytváření úplného ...
 • Stanovení aromaticky aktivních látek v plodech rybízu 

  Lišková, Michaela
  Tato diplomová práce se zabývá stanovením aromaticky aktivních látek v plodech rybízu (Ribes spp.). Teoretická část byla zaměřena na základní charakteristiky a látkové složení rybízu, a základní principy použitých metod: ...
 • Termoplastické kompozity pro automobilové aplikace 

  Zbončák, Marek
  Diplomová práca sa zaoberá prípravou teromplastických kompzoitov s PMMA a PC matricou s potenciálnym využitím v automobilovom priemysle. Ako výstuž boli použité krátke sklenené, uhlíkové a PBO (poly(p-fenylén benzobisoxazol)) ...

View more