Show simple item record

The suggestion of the model of integration of lean manufacturing tools with environmental management system

dc.contributor.advisorKocmanová, Alenacs
dc.contributor.authorMarcolová Klímková, Markétacs
dc.date.accessioned2018-10-21T22:44:34Z
dc.date.available2018-10-21T22:44:34Z
dc.date.created2013cs
dc.identifier.citationMARCOLOVÁ KLÍMKOVÁ, M. Návrh modelu integrace nástrojů štíhlé výroby se systémem environmentálního managementu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2013.cs
dc.identifier.other67301cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/24848
dc.description.abstractDisertační práce se zabývá zefektivněním výrobních procesů u českých podniků, jejichž hlavní činností je výroba elektromotorů, pomocí využití integrace štíhlého řízení ve výrobě s environmentálním managementem. Důvodem volby tématu této práce byla prvotní studie cílové skupiny výzkumu, která ukázala, že podniky mají určité problémy nejen s případnou integrací, ale především s implementací metod štíhlého řízení do výroby, a proto je potřeba stanovit určité podmínky a základní principy, které by jasně definovaly, jak postupovat. Cílem této disertační práce je navrhnout model integrace nástrojů štíhlé výroby s dobrovolným nástrojem environmentálního managementu, přičemž za nástroje štíhlé výroby byly zvoleny metody štíhlého řízení ve výrobě a za dobrovolný environmentální nástroj byl vybrán systém environmentálního managementu podle normy ISO 14 001. K prozkoumání dané oblasti poznání byl použit jak sekundární, tak primární výzkum. Na základě poznatků podrobné rešerše českých i zahraničních literárních zdrojů, bylo zahájeno dotazníkové šetření a řízené rozhovory s respondenty, jimiž se staly podniky zabývající se výrobou elektromotorů. Práce obsahuje podrobné zhodnocení celého empirického výzkumu, včetně testování stanovených hypotéz, na jehož základě je sestaven verbální model integrace metod štíhlého řízení ve výrobě s environmentálním managementem. Implementace navržené integrace podle stanoveného verbálního modelu do podniku by měla vést nejen ke zlepšení vztahu podniku vůči životnímu prostředí, ale především k pochopení provázanosti dvou nezávislých druhů podnikového řízení za účelem ušetření finančních prostředků, zkvalitnění pracovního prostředí, zvýšení produktivity či snížení ekologických zátěží. Přínosy lze spatřovat jak v rovině teoretické, praktické tak také pedagogické.cs
dc.description.abstractThe dissertation thesis is focused on increase of the efficiency of production processes in Czech companies, whose main work focus is electric motor production with usage of the lean manufacturing tools with the environmental management system. The main reason for choosing this topic were results of prime study of the target group of companies which has proved that companies do have trouble not just with integration but especially with implementation of the lean manufacturing methods. This is the reason why concrete conditions and basic principles need to be defined to show how to proceed. The objective of this dissertation thesis is to suggest the model of integration of lean manufacturing tools with optional environmental management tool and as the lean manufacturing tools were chosen methods of lean management in production and as an optional environmental tool was chosen system of environmental management based on norm ISO 14 001. For this area of interest the primary and secondary research was used. Based on knowledge from detailed research of Czech and foreign literary sources a survey and guided interview was started with companies, which are focused on electric motor production. The thesis contains a detailed evaluation of empirical research with testing of stated hypothesis, based on which the verbal model of the integration of the lean manufacturing tools with the environmental management system is assembled. The implantation based on the suggested verbal model of the integration in the company should lead not just to the relationship improvement between the company and the environment but also to better understanding of the relationship of two independent kinds of company management leading to saving money, working environment improvement, productivity increase or ecological onus decrease. The benefits can be seen in theoretical, practical and also pedagogical level.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelskács
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectEnvironmentální managementcs
dc.subjectdobrovolné environmentální nástrojecs
dc.subjectmetody štíhlé výrobycs
dc.subjectnorma ISO 14 001cs
dc.subjectštíhlý podnikcs
dc.subjectštíhlá výrobacs
dc.subject5Scs
dc.subjectTPMcs
dc.subjectEnvironmental managementen
dc.subjectoptional environmental toolsen
dc.subjectmethods of lean manufacturingen
dc.subjectnorm ISO 14 001en
dc.subjectlean companyen
dc.subjectlean productionen
dc.subject5Sen
dc.subjectTPMen
dc.titleNávrh modelu integrace nástrojů štíhlé výroby se systémem environmentálního managementucs
dc.title.alternativeThe suggestion of the model of integration of lean manufacturing tools with environmental management systemen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2013-07-02cs
dcterms.modified2013-07-03-13:43:28cs
thesis.disciplineŘízení a ekonomika podnikucs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav ekonomikycs
thesis.levelDoktorskýcs
thesis.namePh.D.cs
sync.item.dbid67301en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2019.06.21 23:00:43en
sync.item.modts2019.05.18 08:15:03en
dc.contributor.refereeHřebíček, Jiřícs
dc.contributor.refereeKarpíšek, Zdeněkcs
dc.contributor.refereeNěmeček, Petrcs
dc.description.markPcs
dc.type.driverdoctoralThesisen
dc.type.evskpdizertační prácecs


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record