Show simple item record

Evaluation of the Commercial Risk at Exporting to China

dc.contributor.advisorZinecker, Marekcs
dc.contributor.authorPolák, Josefcs
dc.date.accessioned2019-06-14T11:03:33Z
dc.date.available2019-06-14T11:03:33Z
dc.date.created2013cs
dc.identifier.citationPOLÁK, J. Hodnocení komerčního rizika při exportu do Číny [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2013.cs
dc.identifier.other68219cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/25065
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/175876
dc.description.abstractDisertační práce se zaměřuje na aktuální problematiku hodnocení komerčního rizika v mezinárodním obchodě, konkrétně do oblasti hodnocení komerčního rizika při exportu do Číny. Předložená disertační práce představuje výchozí teoretický rámec řešené problematiky a zároveň prezentuje statisticky zpracované výsledky primárního výzkumu realizovaného u českých exportérů nezbytného pro naplnění cíle disertační práce, kterým je vytvořit model hodnocení komerčního rizika při exportu do Číny. Vytvořený model je modelem pravděpodobnostním, přičemž výsledné hodnocení komerčního rizika je založeno na výpočtu střední hodnoty pravděpodobných nákladů či ztrát, které vlivem působení komerčního rizika mohou exportujícímu podnikatelskému subjektu vzniknout a u nezajištěného kontraktu mohou nabýt značných hodnot. Výsledný model počítá s náklady jak v absolutním vyjádření, tak ve vyjádření procentem z hodnoty zakázky. Problematika obchodu s Čínou je širokou a zasahuje do několika vědních oborů. Z této objektivní skutečnosti potom vyplývá široký potenciál pro další výzkum řešené problematiky, který směřuje zejména do oblasti modelování znalostí a tím rozšíření vytvořeného pravděpodobnostního modelu na model znalostní.cs
dc.description.abstractThis PhD thesis focuses on current issues of commercial risk in international trade, particularly on the evaluation of commercial risk when exporting to China. This PhD thesis presents initial theoretical framework for solution of the problem and also presents statistical results of primary research conducted for Czech exporters necessary to meet the objectives of the dissertation. The aim of this PhD thesis is to construct the model for assessment of commercial risks of exporting to China. The constructed model is probabilistic model, while outcoming results of resulting commercial risk rating based on the averaging of the probable costs or losses caused by the effects of commercial risk which may arise in exporting business entity at unsecured contract, and may take considerable values. The constructed model allows both, to calculate with costs in their absolute probable values as well as to calculate with costs in their relative values as percentages of the contract value. The issue of trade with China is broad and encompasses several disciplines. This implies a large potential for further research which aims in particular to the modeling of knowledge, and by extension created the probabilistic model to the knowledge model.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelskács
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectČínacs
dc.subjectexportcs
dc.subjectkomerční rizikocs
dc.subjectobchodní zvyklostics
dc.subjectstatistické modelování.cs
dc.subjectCommercial Risken
dc.subjectChinaen
dc.subjectExporten
dc.subjectStatistical Modelingen
dc.subjectTrade Habits.en
dc.titleHodnocení komerčního rizika při exportu do Čínycs
dc.title.alternativeEvaluation of the Commercial Risk at Exporting to Chinaen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2013-11-29cs
dcterms.modified2013-12-10-08:03:31cs
thesis.disciplineŘízení a ekonomika podniku - dob.cs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav financícs
thesis.levelDoktorskýcs
thesis.namePh.D.cs
sync.item.dbid68219en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2019.06.14 13:03:33en
sync.item.modts2019.05.19 00:11:21en
dc.contributor.refereeDostál, Petrcs
dc.contributor.refereeLaitochová, Jitkacs
dc.contributor.refereeŽufan, Pavelcs
dc.description.markPcs
dc.type.driverdoctoralThesisen
dc.type.evskpdizertační prácecs


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record