Recent Submissions

 • Analýza a návrh elektronického obchodu 

  Plešinger, Dominik
  V mojej bakalárskej práci som analyzoval prostredie trhu, v ktorom sa nachádzajú konkurenčné internetové obchody. Následne som spracoval návrh a riešenie internetového obchodu zameraného na predaj tovarov a služieb s ...
 • Softwarová podpora procesů v prostředí Microsoft Sharepoint Server 

  Vala, Lukáš
  Bakalářská práce „Softwarová podpora procesů v prostředí Microsoft SharePoint Server“ pojednává o aktuálním stavu interní komunikace na Vysokém učení technickém v Brně, a to konkrétně na fakultě podnikatelské, ústavu ...
 • Podpora ICT při tvorbě investičních portfolií 

  Přemyslovský, Tomáš
  Tato práce se zabývá přiblížením otázky zpracování individuálních portfolií, zejména pro klienty finančně – poradenských společností zaměřujících se na zprostředkování investičních produktů. Cílem je vytvoření ICT podpory, ...
 • Analýza návštěvnosti škol v městě Třebíč 

  Pavlík, David
  Tato bakalářská práce je zaměřená na analýzu demografických ukazatelů města Třebíč. Analyzuje současný stav předškolních a školských zařízení v tomto městě. Jsou zde použity statistické metody využití časových řad. Hlavním ...
 • Analýza výrobního systému a návrhy zlepšení 

  Tyc, Tomáš
  Bakalářská práce se zaměřuje na analyzování výrobní linky ve firmě ABB Brno. Soustředí se převážně na problematiku úzkých bodů. V první části práce je nastíněna teorie výroby. V druhé části práce je analýza dat, výsledky ...
 • Statistické metody výběru vzorku při provádění finančních auditů a počítačová podpora jejich zpracování 

  Šimák, Roman
  Táto bakalárska práca sa zaoberá problematikou štatistických metód výberov vzorkou pre kontrolu účtovníctva klientov. V prvej časti je rozoberaný teoretický popis práce audítora, ktorý na základe týchto metód vykonáva ...
 • Podnikatelský záměr 

  Chludová, Markéta
  Bakalářská práce obsahuje návrh podnikatelského záměru na zřízení penzionu s restaurací a vinným sklípkem. V práci jsou teoretické poznatky, nutné k založení podniku, zhodnocení situace na trhu, nastínění realizace projektu ...
 • Demografická analýza města Trutnov pomocí časových řad 

  Kramáreková, Zuzana
  Táto bakalárska práca sa zaoberá analýzou vybraných demografických údajov mesta Trutnov. Skúma priebeh ukazovateľov pomocou metódy časových rád, ich charakteristík a poskytuje pre ne teoretické východiská.
 • Modely 3D zobrazování v inteligentním prostředí e-business a ekonomické kybernetiky 

  Burýšek, Michal
  Vytvoření modelu předpokládaného vývoje 3D zobrazování jako nástroje prostředí e-business a oslovení potencionálního zákazníka v ekonomickém systému. Definování e-business prostředí jako modelu aplikované ekonomické kybernetiky.
 • Posouzení podniku na základě účetní závěrky 

  Kobida, Mário
  Cílem bakalářské práce je posouzení společnosti na základě účetní závěrky. Bakalářská práce je rozdělená na dvě části. První část je zaměřená na výtah legislativních norem a předpisů souvisejících s danou problematikou a ...
 • Reportovací funkce v prostředí Microsoft SharePoint server 

  Kolmačka, Pavel
  Bakalářské práce pojednává o problematice reportingu, jako jednoho z hlavních zdrojů informací při rozhodování, ať už z pohledu vedení projektů, nebo firmy jako celku. První část práce se zabýva analýzou současného stavu ...
 • Zlepšování výrobního procesu 

  Kašpar, Adam
  Tato bakalářská práce se zabývá problematikou zlepšování (zproduktivnění) výrobních procesů. Práce je rozdělena na tři základní části, teoretickou, analytickou a návrhovou část. V teoretické části jsou vymezeny základní ...
 • Návrh změny organizační kultury ve firmě SPEKO ŠAĽA, s.r.o. 

  Sigetová, Jana
  Bakalárska práca sa zaoberá mapovaním organizačnej kultúry vo firme Speko Šaľa s.r.o. Teoretická časť sa zameriava na mapovanie niekoľkých prístupov od rôznych autorov k definícií pojmu organizačná kultúra, k spôsobom ...
 • Návrh na zdanění příjmů legislativně neošetřeného podnikání v ČR 

  Kříž, Martin
  Bakalářská práce obsahuje dvě části, teoretickou a praktickou. V teoretické části se práce zabývá stručně historií prostituce, jejím vývojem jak v evropském měřítku, tak i na území dnešní České republiky a také současným ...
 • Návrh zlepšení procesu kompletace výrobní zakázky 

  Lolková, Stanislava
  Tato bakalářská práce se zabývá analýzou podnikových procesů ve vybrané společnosti. Největší pozornost je věnována zmapování úzkých míst, pro která je následně vytvořen návrh zlepšení. Tento návrh vede ke snížení chybovosti ...
 • Řízení logistického toku ve výrobním podniku 

  Nagyová, Martina
  Tato bakalářská práce se zabývá řízením logistického toku ve vybraném výrobním podniku. Analýza je provedena ve společnosti Medin, a. s., která je největším českým výrobcem lékařských implantátů a nástrojů. Práce je zaměřena ...
 • Analýza a návrh změn systému hodnocení a odměňování zaměstnanců ve společnosti GB-geodezie, spol. s r.o. 

  Zoufalá, Kamila
  Bakalářská práce se zabývá systémem hodnocení a odměňování pracovníků ve společnosti GB-geodezie, spol. s r.o. Teoretická část práce se zabývá vysvětlením základních pojmů, které jsou spjaty s hodnocením a odměňováním ...
 • Návrh zlepšení výrobního systému společnosti GS plus s. r. o. 

  Fiala, Tomáš
  Bakalářská práce se zaměřuje na analýzu materiálového toku výrobního systému v podniku GS plus s.r.o. a návrhy na zlepšení. Práce se skládá z teoretické, analytické a návrhové části. Teoretická část obsahuje základní pojmy ...
 • Návrh změn v systému hodnocení a odměňování pracovníků ve vybrané společnosti 

  Kárná, Veronika
  Bakalářská práce se zabývá systémem hodnocení a odměňování pracovníků ve společnosti FOCUS s.r.o. Práce obsahuje dvě části, a to teoretickou a praktickou. První zmiňovaná část pojednává o základních pojmech, které se týkají ...
 • Posouzení vybraných ukazatelů podniku Maregs, spol. s.r.o. pomocí časových řad 

  Kugler, Tomáš
  Bakalářská práce se zabývá posouzením vybraných ukazatelů podniku MAREGS, spol. s.r.o. za pomocí využití časových řad, aplikací regresní analýzy, stanovením pravděpodobného vývoje a hodnocením těchto ukazatelů. Práce ...

View more