• Návrh marketingového mixu podniku 

  Do Hai, Linh
  Bakalářská práce se zaměřuje na rozbor a analýzu marketingového mixu společnosti MAXIART plus, s. r. o.. První část bakalářské práce se zabývá teorii marketingu a definici nástrojů marketingu. V další části je seznamování ...
 • Marketingový plán firmy Troma, spol. s r.o. 

  Petroš, Karel
  Tato bakalářská práce popisuje marketingové plánování firmy Troma, spol. s r.o. V teoretické části jsou definovány základní pojmy marketingu a podstatné rysy toho, jak je marketing řízen v organizaci. V kapitolách popisujících ...
 • Posouzení informačního systému firmy a návrh změn 

  Hrnčíř, Jan
  Bakalářská práce se zabývá posouzením současného informačního systému reálné firmy. Na základě provedených analýz a analytických metod budou následně navrženy možné změny a vylepšení s ohledem na firemní požadavky a ...
 • Webový systém a klientské aplikace pro neziskovou organizaci 

  Češka, Petr
  Cílem bakalářské práce je zhodnotit a vylepšit aktuální řešení webových stránek neziskové organizace tak, aby splňoval náročnější požadavky na webový informační systém a vytvořil tím tak dostupnou podporu pro řízení ...
 • Návrhy na zlepšení poskytovaných služeb po zavedení informačního systému ve výrobní společnosti 

  Menoušek, Jiří
  Bakalářská práce se zaměřuje na poskytování servisních služeb v konkrétním podniku a obsahuje návrh optimalizace procesů v poskytování servisních služeb. Řešení vychází z detailní analýzy procesů ve firmě.
 • Podnikatelský plán - výstavba sportovního zařízení 

  Teršl, Michal
  Bakalářská práce se zabývá vypracováním projektu sloužícímu ke zhodnocení sportovního zařízení s označením Zip-Line. Tento projekt má sloužit jako podklad k co možná nejobjektivnějšímu posouzení celé atrakce jak z hlediska ...
 • Zavedení přístupů štíhlé výroby se zaměřením na produktivitu práce 

  Vavrík, Michal
  Bakalárska práca sa zameriava na zavedenie prístupov štíhlej výroby do konkrétneho výrobného úkolu vo vybranej spoločnosti. Stanovuje základné požiadavky na prvky štíhlej výroby a analyzuje konkrétny súčasný výrobný úkol. ...
 • Zřízení a provoz fitness centra. 

  Kunc, Tomáš
  Práce se zaměřuje na zřízení provozuschopného fitness centra se specifickým zaměřením.
 • Posouzení informačního systému firmy a návrh změn 

  Spíchal, Rostislav
  Tato bakalářská práce se zabývá analýzou informačního systému v konkrétním výrobním podniku. Ukazuje druhy a možnosti informačního systému a posuzuje ho prostřednictvím dostupných metod a analýz. Teoretické poznatky poté ...
 • Zhodnocení firmy Areall, s.r.o. a návrh informačního systému 

  Vlach, Ondřej
  Práce je zaměřena na informační systém firmy Areall, s.r.o.. Cílem práce je zhodnotit současný stav IS a navrhnout změny, které by změnily veškeré požadavky vedení včetně ceny.
 • Návrh počítačové sítě v rodinném domě 

  Havránek, Martin
  Bakalářská práce je zaměřena na návrh počítačové sítě rodinného domu. Opírá se o konkrétní požadavky budoucích obyvatelů. Zároveň se také pokusí najít řešení, které by se nejvíce hodilo do tohoto konkrétního objektu. ...
 • Projekt nordic walkingových tras 

  Ondřich, Jan
  Tato bakalářská práce se zabývá rozvojem nordic walkingových tras v okolí Palackého vrchu v Brně. Je zaměřena na zdravý životní styl spojený s nordic walking a na vybudování nových okruhů s různou obtížností na Palackého ...
 • Návrh projektu "Dodávka osvětlení pro kompresorovnu podzemního zásobníku plynu v Třanovicích" ve firmě GENERI, s.r.o. 

  Složilová, Lenka
  Předmětem této bakalářské práce je analýza a následný návrh alternativních řešení reálného projektu za použití vybraných metod řízení projektů. Výstupem práce bude analýza a návrh řešení, které budou v budoucnu využity ...
 • Analýza některých ukazatelů podniku LERO plus s.r.o 

  Hlavinka, Roman
  Bakalářská práce se zabývá analýzou některých ukazatelů podniku LERO plus s.r.o. za určité časové období pomocí časových řad. Obsahuje teoretická východiska potřebná ke správné analýze a samotný rozbor výsledků analýzy s ...
 • Analýza vybraných ukazatelů společnosti ACER INTERIER s.r.o pomocí časových řad 

  Křivánek, Martin
  Bakalářská práce se zabývá analýzou vybraných ukazatelů společnosti ACER INTERIER s.r.o. pomocí časových řad se zaměřením na nákladové ukazatele s využitím teoretických poznatků z oblasti statistiky a jejich aplikací na ...
 • Analýza vybraných ukazatelů podniku Uchytil s.r.o. pomocí časových řad 

  Božek, Petr
  Bakalářská práce je zaměřena na analýzu vybraných ukazatelů podniku Uchytil s.r.o., za období od roku 2002 do roku 2011, pomocí časových řad. Teoretická část se zabývá problematikou časových řad, regresní analýzy a bankrotních ...
 • Analýza některých ukazatelů firmy HELLA Autotechnik, s.r.o. pomocí časových řad 

  Košátko, Stanislav
  Bakalářská práce je zaměřena na analýzu vybraných ekonomických ukazatelů výrobního podniku Hella Autotechnik Nova, s.r.o. pomocí časových řad. Teoretická část popisuje problematiku časových řad, regresní a finanční analýzy. ...
 • Studie průběhu zakázky firmou 

  Šťastný, Jan
  Bakalářská práce se zabývá studií průběhu zakázky firmou ve společnosti TNT Express Worldwide, spol. s r.o. Teoretická část obsahuje základní pojmy související s naukou logistiky. V analytické části, tedy druhé části práce, ...
 • Zřízení a provoz fitness centra 

  Janová, Lucie
  Předmětem této bakalářské práce je vytvořit podnikatelský záměr na zřízení a provoz fitness centra. První část práce je zaměřena na teorii této problematiky. V praktické části tyto poznatky budou aplikovány do reálného ...
 • Založení a provoz bike parku 

  Dundáček, Jiří
  Práce je zaměřená na analýzu výstavby specifického cyklistickéh zařízení v přírodě - bike parku, a návrh na jeho zřízení a provozování.