• Řízení logistického toku výrobního podniku 

  Fialová, Oksana
  Bakalářská práce se zaměřuje na popis a rozbor logistického toku ve výrobním podniku PP Tuning Racing Parts s.r.o. Nejdříve vysvětluje obecné pojmy této problematiky. V další části analyzuje skutečný stav v podniku. Závěrem ...
 • Řízení odpadového hospodářství v podniku 

  Mlejnek, Tomáš
  Cílem mé bakalářské práce je analyzováním současného stavu odpadového hospodářství navrhnout vhodné postupy pro odstranění, likvidaci a využití odpadů s cílem minimalizovat náklady na jednotlivé odpady. V první časti je ...
 • Hodnocení finanční situace společnosti a návrhy na její zlepšení 

  Klemensevič, Ivo
  Bakalářská práce analyzuje konkrétní společnost H + H Technika, spol. s. r. o. v období let 2006 – 2011. V teoretické části jsou popsány metody finanční analýzy, její uživatelé a ukazatelé, pomocí kterých jsou zjištěny ...
 • Financování pořízení dlouhodobého majetku 

  Pastyřík, Jaroslav
  Bakalářská práce se zaměřuje na problematiku financování pořízení dlouhodobého majetku nákupem konkrétní společností. V teoretické části jsou popsány jednotlivé pojmy z oblasti financování dlouhodobého majetku, v praktické ...
 • Analýza výrobního systému a návrhy zlepšení 

  Tyc, Tomáš
  Bakalářská práce se zaměřuje na analyzování výrobní linky ve firmě ABB s.r.o. Soustředí se převážně na problematiku úzkých bodů. V první části práce je nastíněna teorie výroby. V druhé části práce je analýza dat, výsledky ...
 • Studie průběhu zakázky firmou 

  Šťastný, Jan
  Bakalářská práce se zabývá studií průběhu zakázky firmou ve společnosti TNT Express Worldwide, spol. s r.o. Teoretická část obsahuje základní pojmy související s naukou logistiky. V analytické části, tedy druhé části práce, ...
 • Podnikatelský záměr na založení firmy 

  Hůla, Martin
  Tato bakalářská práce se zabývá vytvořením podnikatelského plánu pro založení společnosti, která bude pro studenty VŠ, absolventy VŠ, mladší manažery a mladší podnikatele nabízet semináře prostřednictvím internetu (takzvané ...
 • Komunikační mix společnosti Cormen s.r.o. 

  Kutalová, Lucie
  Bakalářská práce se zaměřuje na zpracování analýzy současného stavu firmy, ze které pak vychází při tvorbě návrhů na zlepšení stávající situace firmy. V první části je vysvětlen teoretický úvod do problematiky, jsou zde ...
 • Návrh komunikačního mixu pro hlavní činnost společnosti Roll&Styl, s. r. o. 

  Urbánková, Renáta
  Bakalářská práce se zabývá podrobným rozborem společnosti s ručením omezeným Roll&Styl, která sídlí na Slovensku. Zaměřuje se především na propagaci firmy a části produktů, které jsou pro podnik nejvýnosnější. Postupným ...
 • Analýza vybrané firmy 

  Křemečková, Tereza
  Tato bakalářská práce obsahuje celkovou analýzu firmy Pegas NONWOVENS. Práce se zabývá analýzami SWOT a SLEPTE, Porterovým pětifaktorovým modelem, Kralickovým Quick testem a vybranými ukazateli finanční analýzy. Na základě ...
 • Prostředí sportovního klubu, organizace, řízení 

  Chovanec, Marek
  Cílem této bakalářské práce je popsat a zhodnotit řízení a organizaci ve vybrané firmě – sportovním klubu FC Zbrojovka Brno. V práci je ukázána organizační struktura, rozdělení funkcí a jejich závislost v tomto typu ...
 • Zavedení Chytré izolace® na evropský trh 

  Packová, Klára
  Tato bakalářská práce se zabývá zhodnocením efektivnosti použitých marketingových nástrojů společnosti LIKO-S, a. s. pro zavedení nového produktu do České republiky. Zároveň se práce zabývá návrhem marketingových strategií ...
 • Návrh úsporných opatření v oblasti elektrické energie pro firmy v České republice 

  Lomjanský, Michal
  Bakalárska práca sa zaoberá návrhom úsporných opatrení v oblasti elektrickej energie pre firmy v Českej republike. Najskôr definuje niekoľko základných pojmov týkajúcich sa danej problematiky akými sú burza, hodinový diagram ...
 • Návrh projektu výstavby pobočky call centra 

  Čandas, Matouš
  Bakalářská práce obsahuje návrh projektu využitím nástrojů a technik projektového managementu. V této bakalářské práci je zpracován projekt vybudování call centra podnikem Tomza, s.r.o. Tento projekt obsahuje zpracování ...
 • Ovlivnění základu daně různými způsoby pořízení majetku 

  Czeczotková, Iveta
  Tato bakalářská práce se zabývá nalezením ideálního způsobu financování nového automobilu pro společnost M&S Elektro Třinec s. r. o. Porovnává různé způsoby pořízení, především úvěr a leasing a hledá variantu, která za ...
 • Zřízení a provoz lyžařského centra 

  Sekáč, Martin
  Práce se zabývá analýzou vhodného prostředí pro zřízení lyžařského centra a návrhem na jeho provoz.
 • Výrobní procesy ve firmě 

  Langerová, Věra
  Bakalářská práce je zaměřena na „Výrobní procesy ve firmě“. Problematika je rozčleněna do tří částí. V první části je teoretické východisko, které je zaměřeno na základní terminologii strojírenské výroby a obrábění. Následuje ...
 • Zdanění nestátních neziskových organizací 

  Librová, Veronika
  Tato bakalářská práce se zabývá zdaněním nestátní neziskové organizace, přesněji občanského sdružení. Podstatou této práce je snaha o optimalizaci základu daně. Na základě zjištěných skutečností (převážně ze zákona č. ...
 • Úvěrování fyzických osob neúčelovými úvěry a půjčkami od bankovních a nebankovních subjektů 

  Jandák, Antonín
  Bakalářská práce se zabývá komparací obchodních bank, družstevních záložen a nebankovních úvěrových institucí z hlediska nabídky neúčelových úvěrů a půjček pro nepodnikající fyzické osoby. Na základě analýzy úvěrové nabídky ...
 • Návrh marketingového mixu společnosti 

  Kaňa, Vojtěch
  Hlavním cílem této bakalářská práce je rozbor marketingového mixu společnosti AUTOMARKET TRUCKS s.r.o. Celá práce je rozdělena do tří hlavních částí. První část vymezuje základní teoretické pojmy z hlediska marketingu. ...