Now showing items 1-20 of 510

 • Analýza stavu financování odborných sociálních poraden na území Jihomoravského kraje 

  Němec, Tomáš
  Práce pojednává o součastném stavu financování odborných neziskových organizací poskytujících sociální služby na území Jihomoravského kraje dle zákona č. 108/2006 Sb., Zákona o sociálních službách, v platném znění. Zhodnocuje ...
 • Analýza firmy pomocí vybraných metod 

  Šikula, Roman
  Bakalářská práce se zabývá analýzou vybrané organizace. Obsahuje teoretické poznatky z oblasti vybraných metod, rozbor vnějšího i vnitřního okolí firmy, na jehož základě jsou formulovány návrhy a doporučení, které společnost ...
 • Modely 3D zobrazování v inteligentním prostředí e-business a ekonomické kybernetiky 

  Burýšek, Michal
  Vytvoření modelu předpokládaného vývoje 3D zobrazování jako nástroje prostředí e-business a oslovení potencionálního zákazníka v ekonomickém systému. Definování e-business prostředí jako modelu aplikované ekonomické kybernetiky.
 • Analýza soudobých možností úvěrování fyzických osob v České republice 

  Kratochvíl, Michal
  Cílem bakalářské práce je analyzovat možnosti, které nabízí fyzickým osobám český trh s úvěrovými produkty a charakterizovat jejich výhody a nevýhody.
 • Řízení odpadového hospodářství v podniku 

  Mlejnek, Tomáš
  Cílem mé bakalářské práce je analyzováním současného stavu odpadového hospodářství navrhnout vhodné postupy pro odstranění, likvidaci a využití odpadů s cílem minimalizovat náklady na jednotlivé odpady. V první časti je ...
 • Analýza a komparace úvěrů nabízených bankami v České republice 

  Konůpková, Michaela
  Tato práce se zabývá analýzou úvěrů, které nabízejí banky v soudobých podmínkách České republiky. Zaměřuje se na spotřebitelské neúčelové úvěry poskytované fyzickým osobám, které jsou podle zadaných kritérií porovnány. Na ...
 • Analýza a návrh elektronického obchodu 

  Plešinger, Dominik
  V mojej bakalárskej práci som analyzoval prostredie trhu, v ktorom sa nachádzajú konkurenčné internetové obchody. Následne som spracoval návrh a riešenie internetového obchodu zameraného na predaj tovarov a služieb s ...
 • Posouzení podniku na základě účetní závěrky 

  Kobida, Mário
  Cílem bakalářské práce je posouzení společnosti na základě účetní závěrky. Bakalářská práce je rozdělená na dvě části. První část je zaměřená na výtah legislativních norem a předpisů souvisejících s danou problematikou a ...
 • Řízení logistického toku výrobního podniku 

  Fialová, Oksana
  Bakalářská práce se zaměřuje na popis a rozbor logistického toku ve výrobním podniku PP Tuning Racing Parts s.r.o. Nejdříve vysvětluje obecné pojmy této problematiky. V další části analyzuje skutečný stav v podniku. Závěrem ...
 • Reportovací funkce v prostředí Microsoft SharePoint server 

  Kolmačka, Pavel
  Bakalářské práce pojednává o problematice reportingu, jako jednoho z hlavních zdrojů informací při rozhodování, ať už z pohledu vedení projektů, nebo firmy jako celku. První část práce se zabýva analýzou současného stavu ...
 • Návrh zlepšení softwarové podpory pro obchodní strategie na komoditních trzích 

  Levek, Petr
  Bakalářská práce je zaměřena na návrhy zlepšení softwarové podpory a tím zefektivnění investování na komoditních světových burzách. Cílem je navrhnout softwarové zlepšení pro vybraný software používaný k obchodování. ...
 • Srovnání zdanění příjmů fyzických osob v České republice a v Německu 

  Königová, Jana
  Bakalářská práce se zabývá srovnáním zdanění v České republice a v Německu. Objasňuje základní pojmy spojené s problematikou zdaňování a popis metodiky zdanění fyzických osob výše zmíněných zemí. Praktická část přináší ...
 • Studie výrobní logistiky ve vybraném podniku 

  Kornel, Aleš
  Bakalářská práce se zabývá studií výrobní logistiky v konkrétním podniku. Je zaměřena na současný stav výrobní logistiky, materiálový tok a jeho analýzu. Obsahuje návrhy na zlepšení materiálového toku a celé výrobní logistiky.
 • Návrh rozvoje podnikatelského plánu TK Orel Telnice 

  Zámečníková, Klára
  Hlavním cílem bakalářské práce bylo navrhnout rozvoj podnikatelského plánu pro TK Orel Telnice. Práce obsahuje analýzu stávajícího stavu a z ní vyplývající návrhy řešení na jeho zlepšení a rozvoj. Zahrnuje plán a postupné ...
 • Posouzení finančních ukazatelů podniku pomocí analýzy časových řad 

  Szováková, Zuzana
  Bakalárska práca je zameraná na analýzu vybraných ukazovateľov pomocou časových radov. Prvá časť práce predstavuje teoretické poznatky, ktoré sú potrebné k vypracovaniu práce. Druhá časť zahŕňa konkrétnu analýzu vybraných ...
 • Studie zavedení štíhlé výroby se zaměřením na zajištění materiálových prvků 

  Balog, Miroslav
  Tato práce se zabývá studií štíhlé výroby při zaměření na zajištění materiálových prvků ve firmě Siemens Industrial Turbomachinery v Brně, která se zabývá výrobou parních turbín. Na základě teoretických poznatků jsou v ...
 • Studie průběhu zakázek ve vybraném podniku poskytujícím služby 

  Alánová, Hana
  Tato práce na základě studie zjišťuje průběh zakázky v jedné ze sekcí divize firmy COFELY a.s., která se zabývá elektromontážemi. Nejprve je firma představena, jsou uvedeny druhy zakázek a následují správné teoretické ...
 • Řízení lidských zdrojů Magistrátu města Brna 

  Haasová, Veronika
  Bakalářská práce Řízení lidských zdrojů Magistrátu města Brna je zaměřena na význam lidských zdrojů ve veřejné správě. Specifikuje jednotlivé postupy při výkonu činností v oblasti řízení lidských zdrojů. Závěrečná část ...
 • Manažerské funkce trenéra ve vybraném sportu 

  Chalupa, Pavel
  Cílem bakalářské práce je zjistit, zda trenéři v klubu využívají manažerské funkce v trenérské pozici. V práci jsou vymezeny pojmy související s manažerskými nástroji trenéra a jeho stěžejními vlastnostmi. Získané teoretické ...
 • Motivace a postoje zaměstnanců ve sportovní organizaci 

  Čepcová, Lucie
  Bakalářská práce je zaměřena na problematiku pracovní motivace a postojů k práci zaměstnanců sportovní organizace. Vymezuje základní pojmy a teorie související s procesem motivace. Pro účely práce jsou zvoleny tři sportovní ...