• Podnikatelský záměr na pořádání přípravných kurzů pro talentovou část přijímacího řízení do bakalářského studijního oboru MTK 

  Vintrlík, Tomáš
  Předmětem bakalářské práce je vytvoření přípravných kurzů pro fyzickou část přijímacího řízení na obor management v tělesné kultuře. Zjistit úspěšnost z minulých let, vyhodnotit ji a ze získaných dat vytvořit přípravné ...
 • Návrh změny organizační kultury ve firmě SPEKO ŠAĽA, s.r.o. 

  Sigetová, Jana
  Bakalárska práca sa zaoberá mapovaním organizačnej kultúry vo firme Speko Šaľa s.r.o. Teoretická časť sa zameriava na mapovanie niekoľkých prístupov od rôznych autorov k definícií pojmu organizačná kultúra, k spôsobom ...
 • Komparace účetního systému v České republice a ve Spolkové republice Německo 

  Balíčková, Alžběta
  Bakalářská práce vymezuje srovnání národních účetních systémů České republiky a Spolkové republiky Německo. Jsou porovnány hlavní rozdíly v účetních soustavách obou států v oblasti vedení účetnictví, výkaznictví a oceňování. ...
 • Vznik pracovního poměru a související povinnosti zaměstnavatele 

  Krčová, Veronika
  Bakalářská práce se věnuje vzniku pracovního poměru v souladu s právními předpisy České republiky. Nabízí přehled povinností zaměstnavatele souvisejících s přijímáním nových zaměstnanců a analyzuje budoucí mzdové náklady ...
 • Návrh změny systému třídění importních zásilek v DHL Express Brno 

  Hercik, Marek
  Tato bakalářská práce navrhuje změněnou metodu, která zefektivní systém třídění importních zásilek v DHL Express (Czech Republic) s.r.o., filiálka Brno - Modřice. První část práce je zaměřena na teoretické podklady, které ...
 • Hodnocení finanční situace společnosti a návrhy na její zlepšení 

  Majlišová, Simona
  Bakalářská práce je zaměřená na hodnocení finanční situaci firmy Wistron s.r.o. v období let 2007 – 2011. Podkladem byly účetní výkazy firmy ze sledovaného období. Práce je rozdělená do dvou hlavních částí. V první části ...
 • Marketingový mix Restaurace Na chalupě 

  Kubíková, Martina
  Bakalářská práce se zaměřuje na rozbor marketingu a především marketingového mixu. Tedy na známé definice marketingu, marketingová prostředí a rozbor marketingového mixu, kde jsou zmapovány všechny jeho části (Produkt, ...
 • Studie zadávání výrobního úkolu vybraných technologii 

  Holík, Radim
  Bakalářská práce pojednává o průběhu vybraných zakázek napříč firmou. Na jednom z klíčových pracovišť se vyskytne porucha, která výrazně ovlivňuje termín jejich dokončení a výšku celkových nákladů. Řešením práce je vytvoření ...
 • Optimalizace zdrojů neziskových organizací 

  Němec, Tomáš
  Práce pojednává o součastném stavu financování odborných neziskových organizací poskytující sociální služby na území Jihomoravského kraje dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění. Zhodnocuje ...
 • Technická analýza 

  Hlavenka, Dušan
  Bakalářská práce se zaměřuje na problematiku využívání statistických veličin v ekonomické oblasti se zaměřením na finanční trh České republiky. Konkrétně se práce věnuje emisím, které jsou zahrnuty v Prime Market Indexu ...
 • Komunikační mix Plzeňského Prazdroje, a.s. 

  Štěpánková, Kateřina
  Tato bakalářská práce se zabývá problematikou marketingu. Firma Plzeňský Prazdroj, a. s. je přední evropskou pivovarnickou společností. V této práci jsou vymezeny teoretické otázky marketingu, které souvisí s tématem. Poté, ...
 • Marketingový mix cestovní kanceláře GO Service 

  Pernica, Ivo
  Bakalářská práce se zabývá problematikou marketingu v cestovním ruchu. Je v ní řešen marketingový mix cestovní kanceláře a nabízené služby. Výsledkem práce je návrh na zlepšení marketingového mixu, který povede k získání ...
 • Návrh systému hodnocení zaměstnanců ve firmě AAA AUTO, a.s. 

  Pokoráková, Sandra
  Bakalářská práce se zaměřuje na systém hodnocení zaměstnanců ve vybrané společnosti. Obsahuje návrh takového hodnocení, který přispívá k lepší výkonnosti zaměstnanců.
 • Analýza ekonomických ukazatelů pomocí statistických metod 

  Mohapl, Petr
  Obsahem této práce je zpracování kompletní finanční analýzy firmy ICE Invest spol. s r.o. Samotná práce se dělí na teoretickou a praktickou část. V první se bude jednat o teoretické zpracování problematiky statistických ...
 • Návrh rozvoje podnikatelského plánu TK Orel Telnice 

  Zámečníková, Klára
  Hlavním cílem bakalářské práce bylo navrhnout rozvoj podnikatelského plánu pro TK Orel Telnice. Práce obsahuje analýzu stávajícího stavu a z ní vyplývající návrhy řešení na jeho zlepšení a rozvoj. Zahrnuje plán a postupné ...
 • Podnikatelský záměr pro výrobu a prodej funkčního prádla 

  Bartoňková, Lucie
  Hlavním úkolem této bakalářské práce je vypracovat podnikatelský záměr pro výrobu a prodej funkčního prádla. Práce obsahuje teoretická východiska zaměřená na tuto problematiku. V praktické části je provedena analýza současné ...
 • Podnikatelský záměr na rozvoj firmy 

  Čiháček, Pavel
  Tato bakalářská práce se zabývá analýzou malého podnikatelského subjektu. Na základě zjištěných skutečností jsem pochopil stávající situaci a navrhl kroky, potřebné k dalšímu rozvoji firmy. Práce je rozdělena do dvou částí. ...
 • Návrh řešení části výrobní logistiky ve společnosti FIMES, a. s. 

  Vaňková, Michala
  Tato bakalářská práce se zaměřuje na zefektivnění logistického toku ve slévárenské části společnosti FIMES, a.s. Na základě teoretických poznatků pak přistupuje k samotnému vyřešení problému s přesunem materiálu ve výrobě ...
 • Analýza výkonnosti firmy AGROSTAV, akciová společnost užitím systému Maple 

  Pospíchal, Jakub
  Tato bakalářská práce se zabývá analýzou výkonnosti firmy Agrostav, akciová společnost. Obsahuje teoretická východiska pro výpočet finanční analýzy, samotnou analýzu a zhodnocení výsledných hodnot s návrhem na zlepšení ...
 • Finanční analýza vybrané firmy 

  Tomalová, Veronika
  Bakalářská práce se zabývá finanční analýzou společnosti Slovácké strojírny a.s. Tato práce hodnotí finanční situaci společnosti v letech 2007-2011 pomocí analýzy účetních výkazů a na základě výsledků provedené finanční ...