Now showing items 139-158 of 510

 • Informační systém pro ESN sekci 

  Hromada, František
  Bakalářská práce se zaměřuje především na vytvoření informačního systému pro podporu hlavních procesů Medzinárodního studentského klubu Vysokého učení technického v Brně a jiných sekcí Erasmus Student Network. Práce obsahuje ...
 • Inovace lyžařského výcviku pro mateřskou školu Horní Bečva 

  Proroková, Jitka
  Práce je rozdělena na dvě části – teoretickou a praktickou. Teoretická část je věnována metodice lyžování, charakteristice lyžařského kurzu, zabývá se dále psychomotorickým vývojem dětí předškolního věku. Praktická část ...
 • Institut společného zdanění manželů 

  Šoukalová, Monika
  Bakalářská práce se zaměřuje na institut společného zdanění manželů. První část obsahuje obecnou daňovou teorii, popisuje daňovou soustavu, daň z příjmů fyzických osob a institut společného zdanění manželů. Další část ...
 • IS pro správu bytového domu 

  Fotijev, Petr
  Bakalářská práce se zabývá analýzou požadavků na vytvoření informačního systému pro správu bytového domu, návrhem řešení vycházejícího z vytvořené analýzy a implementace části tohoto návrhu. Cílem práce je vytvořit funkční ...
 • Kalkulačný systém v spoločnosti RR Slovakia a.s. 

  Teknős, Oliver
  Bakalárska práca sa venuje problematike zavedenia nového kalkulačného systému v spoločnosti RR Slovakia a.s. vo Zvolene. Firma sa zaoberá výrobou prevodov a prevodoviek. Bakalárska práca je rozdelená do troch častí. Prvá ...
 • Komparace účetního systému v České republice a ve Spolkové republice Německo 

  Balíčková, Alžběta
  Bakalářská práce vymezuje srovnání národních účetních systémů České republiky a Spolkové republiky Německo. Jsou porovnány hlavní rozdíly v účetních soustavách obou států v oblasti vedení účetnictví, výkaznictví a oceňování. ...
 • Komparace zdaňování příjmů z podnikání a ostatních příjmů v České republice a na Slovensku 

  Štorová, Nina
  Tato bakalářská práce je zaměřena na zdaňování příjmů osob samostatně výdělečně činných a zdaňování ostatních příjmů v České a Slovenské republice. Úkolem je porovnat systém zdaňování zmíněných příjmů ve vybraných krajinách. ...
 • Komunikační mix firmy Danza Brno o.s. 

  Jančová, Kateřina
  Tématem této bakalářské práce je komunikační mix firmy Danza Brno, o. s. Zaměřuje se na kompletní komunikační mix této firmy. Srovnává teoretická východiska se skutečným stavem ve firmě a specifikuje, které složky komunikačního ...
 • Komunikační mix Plzeňského Prazdroje, a.s. 

  Štěpánková, Kateřina
  Tato bakalářská práce se zabývá problematikou marketingu. Firma Plzeňský Prazdroj, a. s. je přední evropskou pivovarnickou společností. V této práci jsou vymezeny teoretické otázky marketingu, které souvisí s tématem. Poté, ...
 • Komunikační mix společnosti Cormen s.r.o. 

  Kutalová, Lucie
  Bakalářská práce se zaměřuje na zpracování analýzy současného stavu firmy, ze které pak vychází při tvorbě návrhů na zlepšení stávající situace firmy. V první části je vysvětlen teoretický úvod do problematiky, jsou zde ...
 • Komunikační mix taneční školy 

  Opluštil, Filip
  Bakalářská práce se zaměřuje na komunikační mix taneční školy. Zabývá se komunikačními nástroji, které podnik využívá a jejich vylepšením. Obsahem je i vytvoření nových moderních a netradičních komunikačních nástrojů. ...
 • Komunikační mix ve společnosti servis Feňo 

  Feňo, Tomáš
  Předmětem bakalářské práce „Komunikační mix ve společnosti servis Feňo“ je analýza současného stavu podniku, odhalit eventuální možné nedostatky a sestavení návrhu nového komunikačního mixu. Teoretická část je zaměřená na ...
 • Komunikační strategie podniku 

  Kohout, Filip
  Bakalářská práce se zaměřuje na komunikační strategii podniku a návrh zlepšení této strategie v rámci jednotlivého podniku. Analyzuje a specifikuje aktuální komunikační strategii na příkladu vybrané firmy. Výsledky tvoří ...
 • Manažerské funkce trenéra ve vybraném sportu 

  Chalupa, Pavel
  Cílem bakalářské práce je zjistit, zda trenéři v klubu využívají manažerské funkce v trenérské pozici. V práci jsou vymezeny pojmy související s manažerskými nástroji trenéra a jeho stěžejními vlastnostmi. Získané teoretické ...
 • Marketing vybraného sportovního zařízení 

  Maštalíř, Adam
  Bakalářská práce Marketing vybraného sportovního zařízení se zabývá analýzou současného stavu marketingu házenkářského klubu Handball KP Brno s cílem vytvořit doporučení na jeho zlepšení. Teoretická část uvádí do problematiky ...
 • Marketingová strategie 

  Andrýsková, Hana
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem marketingové strategie pro státní podnik Povodí Moravy, s. p. Obsahuje zjištění současného stavu marketingové strategie a návrhy na možná zlepšení, která povedou k získání nových ...
 • Marketingová strategie v odvětví prodeje drahých kovů se zaměřením na investiční zlato a stříbro v České republice 

  Líbezný, Lukáš
  Bakalářská práce se zabývá problematikou marketingové strategie v odvětví prodeje drahých kovů se zaměřením na zlato a stříbro v České republice, analýzou současné situace na trhu drahých kovů a zhodnocením marketingu ...
 • Marketingový mix cestovní kanceláře GO Service 

  Pernica, Ivo
  Bakalářská práce se zabývá problematikou marketingu v cestovním ruchu. Je v ní řešen marketingový mix cestovní kanceláře a nabízené služby. Výsledkem práce je návrh na zlepšení marketingového mixu, který povede k získání ...
 • Marketingový mix města Slavkov u Brna a jeho okolí 

  Lužová, Veronika
  Bakalářská práce „Marketingový mix města Slavkov u Brna a jeho okolí“ se zabývá úpravou stávajícího marketingového mixu a navržením turistických produktů destinace, které zvýší cestovní ruch ve Slavkově u Brna a jeho okolí, ...
 • Marketingový mix Restaurace Na chalupě 

  Kubíková, Martina
  Bakalářská práce se zaměřuje na rozbor marketingu a především marketingového mixu. Tedy na známé definice marketingu, marketingová prostředí a rozbor marketingového mixu, kde jsou zmapovány všechny jeho části (Produkt, ...