Now showing items 411-430 of 510

 • Síťová infrastruktura počítačové herny 

  Haratický, Jakub
  Tato práce se zabývá návrhem počítačové sítě v budově společnosti, která vyniká v oblasti hazardu. V práci je obsažena teorie síťové problematiky, analyzován současný stav a také požadavky na realizaci. Popisuje technické ...
 • Softwarová podpora procesů v prostředí Microsoft Sharepoint Server 

  Vala, Lukáš
  Bakalářská práce „Softwarová podpora procesů v prostředí Microsoft SharePoint Server“ pojednává o aktuálním stavu interní komunikace na Vysokém učení technickém v Brně, a to konkrétně na fakultě podnikatelské, ústavu ...
 • Specifika motivace pracovníků v pomáhající sféře 

  Mikeš, Pavel
  Bakalářská práce se zabývá motivací pracovníků a výší jejich odměn v Dětském domově v Přerově a v Dětském domově v Hranicích na Moravě. Cílem této práce je celkové zlepšení výběrů a péče o pracovníky na základě navržených ...
 • Specifika výběru a evaluace zaměstananců ve sportovních zařízeních 

  Zugar, Tadeáš
  Předmětem mé bakalářské práce je vyhodnotit stávající situaci ve vybraném sportovním zařízení a navrhnout možná zlepší. Tato práce obsahuje všechna mnou zjištěná data. Konečné řešení budu prezentovat generálnímu řediteli ...
 • Sponzoring a reklama jako zdroj financování fotbalového klubu 

  Vašendová, Dominika
  Bakalářská práce se zaměřuje na financování sportovního klubu. Jedním ze dvou primárních zdrojů k zabezpečení této činnosti je sponzoring. Práce se zabývá podstatou a smyslem sponzoringu, jeho typy a cíli. Neoddělitelnou ...
 • Sponzoring a reklama jako zdroj financování hokejového klubu 

  Šatníková, Eva
  Bakalářská práce se zaměřuje na financování hokejového klubu. Jedním z primárních zdrojů k zabezpečení této činnosti je sponzoring. Další nedílné součásti financování klubu jsou jeho reklamní možnosti. V práci je specifikováno ...
 • Srovnání efektivnosti nízkonákladových forem reklamy 

  Mareš, Karel
  Bakalářské práce se zaměřuje na rozbor placeného i neplaceného reklamního využití sociální sítě Facebook. Placenou reklamu Facebooku potom srovnává s nástrojem společnosti Google a ukazuje výhody a nevýhody každé z nich. ...
 • Srovnání zdanění příjmů fyzických osob v České republice a v Německu 

  Königová, Jana
  Bakalářská práce se zabývá srovnáním zdanění v České republice a v Německu. Objasňuje základní pojmy spojené s problematikou zdaňování a popis metodiky zdanění fyzických osob výše zmíněných zemí. Praktická část přináší ...
 • Standardizace práce mistra 

  Grulich, Petr
  Bakalářská práce se zaměřuje na optimalizaci procesů ve společnosti Siemens, s.r.o. - odštěpný závod elektromotory Mohelnice, které povedou k zeštíhlení výroby. Obsahuje analýzu procesů a návrh na zefektivnění řídících ...
 • Statistické metody výběru vzorku při provádění finančních auditů a počítačová podpora jejich zpracování 

  Šimák, Roman
  Táto bakalárska práca sa zaoberá problematikou štatistických metód výberov vzorkou pre kontrolu účtovníctva klientov. V prvej časti je rozoberaný teoretický popis práce audítora, ktorý na základe týchto metód vykonáva ...
 • Strategické řízení elektronického obchodu firmy 

  Kosíř, Martin
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem strategického řízení elektronického obchodu firmy, tak aby byly splněny nejmodernější trendy v oblasti elektronického obchodování, firma byla schopná konkurence na poli elektronického ...
 • Strategie rozvoje malého podniku 

  Motyčka, Jan
  Téma mé bakalářské práce je strategie rozvoje malého podniku a mým úkolem tedy bude navrhnout efektivní a použitelný plán rozvoje. Práci budu zpracovávat na základě dat získaných z kavárny ART cafe, s.r.o., se sídlem v ...
 • Strategie zavedení elektronického obchodu na trh 

  Kerndl, Tomáš
  Tato bakalářská práce se zabývá analýzou problematiky zavedení nového elektronického obchodu na trh. Využitím analytických metod určíme nejefektivnější postup pro konkrétní společnost. V první části této práce se seznámíme ...
 • Struktura vývojových, obráběcích, montážních a expedičních prací ve firmě 

  Antošová, Lucie
  Tato bakalářská práce se zaměřuje na výrobu ve strojírenské firmě TOS Kuřim, na strukturu vývojových, obráběcích, montážních a expedičních pracovišť. Má za cíl nalezení „slabého místa“, ekonomické zhodnocení a návrh řešení ...
 • Studie bezpečnosti práce v průmyslových podnicích 

  Res, Dominik
  Tato práce je zaměřena na seznámení s legislativou týkající se BOZP a její interpretaci v praxi. Hlavní důraz je pak kladen na sestavení, následný rozbor dokumentace, vyhledání a analýzu rizik v provozu.
 • Studie bezpečnosti práce ve vybraném podnikatelském subjektu 

  Turčan, Michael
  Bakalářská práce přináší na základě analýzy podmínek práce v konkrétní organizaci zlepšení stávajících opatření v rámci bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Důraz je kladen na bezpečnost práce a ochranu zdraví. Práce ...
 • Studie ekologického projektu pro ochranu životního prostředí 

  Jánský, David
  Práce přibližuje aktuální trendy a přístupy v oblasti ochrany životního prostředí ve vztahu k udržitelnému rozvoji. Popisuje současný přístup politiky ČR v oblasti životního prostředí a jeho spolupráci se státy Evropy. V ...
 • Studie ekologických projektů pro ochranu životního prostředí v ČR 

  Jánský, David
  Práce přibližuje aktuální trendy a přístupy v oblasti ochrany životního prostředí ve vztahu k udržitelnému rozvoji. Popisuje současný přístup politiky ČR v oblasti životního prostředí a jeho spolupráci se státy Evropy. V ...
 • Studie hodnocení podnikání ve vybrané firmě z nákladového hlediska 

  Šmídová, Anna
  Bakalářská práce se zabývá studií hodnocení podnikání ve firmě Zoko, spol. s r. o. z nákladového hlediska. Představuje společnost a rozbor nákladů vznikajících z výroby pro hlavního zákazníka, která tvoří většinu produkce. ...
 • Studie navýšení výkonnosti výrobního podniku 

  Studený, Tomáš
  Cieľom bakalárskej práce je zhodnotiť aktuálny stav procesu sekvencovania spoločnosti GRUPO ANTOLIN Bratislava s.r.o. závod Žilina, zistiť oblasti možného zlepšenia a navrhnúť prípadné riešenia optimalizácie, ktoré povedú ...