Now showing items 448-467 of 510

 • Technická analýza 

  Kubíková, Lenka
  Bakalářská práce se zabývá využitím technické analýzy k sestavení optimálního portfolia akcií. Především je zde využit model oceňování kapitálových aktiv CAPM. V první části práce jsou uvedena teoretická východiska, která ...
 • Teorie grafů v ekonomické praxi 

  Geško, Dávid
  Bakalárska práca sa zaoberá problematikou obchodného cestujúceho. V teoretickej časti sú popísané základné pojmy teórie grafov a metódy na riešenie problému obchodného cestujúceho. V praktickej časti sa porovnáva efektívnosť ...
 • Testování pohyblivosti dětí mladšího školního věku a jeho vyhodnocení 

  Brantová, Tereza
  Předmětem bakalářské práce je otestovat pohyblivost dětí mladšího školního věku, výsledky vyhodnotit a poté navrhnout vlastní řešení přispívající k optimálnímu zdraví dětí. Na základě zjištěných informací v rámci této práce ...
 • Trenér jako kouč ve volejbale 

  Králová, Pavla
  Bakalářská práce je zaměřena na problematiku trenéra jako kouče ve volejbale. Vymezuje základní pojmy, které s touto činností souvisí. Cílem práce je zjistit, jak trenér využívá psychologické přípravy v celkové přípravě ...
 • Tvorba aplikace pro generování tiskových sestav z evidence bytů 

  Sedlák, Marek
  Tato bakalářská práce mapuje vývoj aplikace, která vytváří tiskové sestavy z informačního systému Účetnictví, konkrétně z části Evidence bytů, v podobě tabulky v programu Microsoft Excel. Popisuje postup tvorby ve vývojovém ...
 • Tvorba vnitropodnikových směrnic 

  Malášek, Robert
  Bakalářská práce se zabývá problematikou tvorby vnitropodnikových směrnic ve společnosti Slévárna Kuřim a.s. V teoretické části je zaměřena na vnitropodnikové směrnice a jejich tvorbu obecně. Ve druhé, praktické, části se ...
 • Tvorba vnitropodnikových směrnic v podmínkách vybraného zdravotnického zařízení 

  Kandráčová, Marie
  Bakalářská práce se zaměřuje na problematiku vnitropodnikových směrnic ve společnosti Aeskulap spol. s r.o. Zabývá se analýzou současného stavu tohoto zdravotnického zařízení, jeho systémem, činností a především návrhem ...
 • Uplatňování DPH v zemích EU 

  Janíčková, Petra
  Tato bakalářská práce se zabývá uplatňováním daně z přidané hodnoty v rámci Evropské unie a vracením této daně mezi státy Evropského společenství. Současně se věnuje Směrnici Rady, která byla k vracení daně sepsána, zboží ...
 • Úvěrování fyzických osob neúčelovými úvěry a půjčkami od bankovních a nebankovních subjektů 

  Jandák, Antonín
  Bakalářská práce se zabývá komparací obchodních bank, družstevních záložen a nebankovních úvěrových institucí z hlediska nabídky neúčelových úvěrů a půjček pro nepodnikající fyzické osoby. Na základě analýzy úvěrové nabídky ...
 • Vliv finanční krize na financování podniku 

  Farkaš, Timotej
  Bakalárska práca sa zaoberá vplyvom finančnej krízy na financovanie podniku, presnejšie na jeho úverovanie. V teoretickej časti sú vysvetlené základné poznatky o úveroch a úrokových sadzbách. V praktickej časti je analyzovaný ...
 • Vliv podílu hrubovacích a dokončovacích metod obrábění na tržní cenu výrobku 

  Přikryl, Tomáš
  Bakalářská práce se zaměřuje a zkoumá vlivy hrubovacích a dokončovacích prací obrábění na tržní cenu konkrétních výrobků. Zabývá se technologii obrábění a popisu hrubovacích a dokončovacích prací. Dále mapuje historii, ...
 • Vliv podnikání na životní prostředí 

  Pustka, Ondřej
  V mé práci se pokouším zhodnotit obecný vliv podnikání na životní prostředí. Práce obsahuje dostupné zdroje k ochraně životního prostředí, zejména se zaměřením na odpadové hospodářství. Obsahem bakalářské práce je rovněž ...
 • Vliv změn v účetnictví na některé ukazatele finanční analýzy na příkladu vybrané firmy 

  Polášková, Lucie
  Bakalářská práce se zabývá v teoretické i praktické části dopady změn českého finančního účetnictví na vybrané ukazatele finanční analýzy společnosti Maxis a.s. ve Valašském Meziříčí. Při zkoumání účetních výkazů z let ...
 • Volba formy podnikání 

  Omerović, Anela
  Tato bakalářská práce je zaměřena na podnikatelskou činnost v České republice. Cílem této bakalářské práce je zhodnotit a porovnat jednotlivé formy podnikání. V teoretické části jsou popsány výhody a nevýhody jednotlivých ...
 • Vybraná specifika problematiky DPH v intrakomunitárních obchodech 

  Kočařík, David
  Bakalářská práce se zaměřuje na problematiku DPH v rámci intrakomunitárních obchodů. Hlavním pilířem celé práce je návrhové řešení průběhu obchodních operací, mezi tuzemskou obchodní společností a ekonomickými subjekty z ...
 • Vybudování fyzioterapeutického a wellnes centra za podpory dotace ze strukturálního fondu EU 

  Girgleová, Klára
  Tato práce se věnuje vybudování centra a činnosti v oblasti fyzioterapie a získání dotace ze strukturálního fondu Evropské unie a náležitostmi s tím spojené. Prolíná praktickou část tvorby žádosti včetně všech částí žádosti ...
 • Vymáhání pohledávek 

  Kuchyňková, Tereza
  Bakalářská práce se zaměřuje na vymáhání pohledávek ve společnosti XYZ, a.s.. Práce se zabývá teoretickým vymezením pohledávky, dále jsou srovnávány teoretické poznatky se skutečností. Práce obsahuje návrh na zavedení ...
 • Využití finanční analýzy v podniku 

  Šafaříková, Sandra
  Bakalářská práce se zabývá využitím finanční analýzy v podniku RENVODIN – ŠAFAŘÍK, spol. s r.o. Teoretická část se zabývá využitím finanční analýzy, technik a metodických nástrojů, ukazatelů a dalších složek, které tvoří ...
 • Využití ICT pro zefektivnění výrobního procesu 

  Tkačin, Michal
  Bakalárska práca analyzuje súčasný stav informačnej podpory výrobných procesov v oblasti vyrezávania komponentov z plechov v spoločnosti Tatravagónka a.s. Poprad. V nasledujúcom kroku navrhuje zmenu vo forme centrálneho ...
 • Využití metody analýzy bodu zvratu při řízení nákladů ve firmě 

  Hrdina, Michal
  Tato bakalářská práce je zaměřena na stanovení bodu zvratu ve firmě, na analýzu nákladů a nalezení cest na jejich snížení. Specifikuje náklady, tržby z prodeje a bod zvratu. V praktické části jsou tyto poznatky aplikovány ...